(12.10 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych poprosil zpravodaje pana poslance Radko Martínka, aby nás seznámil s návrhem výboru.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, náš výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 4. schůzi dnes v ranních hodinách projednal návrh tohoto zákona a pověřil mě jako zpravodaje, abych vám sdělil následující usnesení:

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 4. schůzi po odůvodnění dr. Václava Henycha, ředitele odboru Ministerstva vnitra České republiky, po zpravodajské zprávě poslance Radko Martínka a po rozpravě přijal usnesení, kterým

1. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 22 projednat v obecné a podrobné rozpravě a schválit dne 23. srpna 2002,

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Já bych si dovolil v návaznosti na toto usnesení upozornit, že tak jak pan předseda tady upozorňoval na možnost sloučení projednávání jednotlivých bodů, tak právě k tomuto návrhu zákona doporučil náš výbor, aby se konala obecná rozprava, kdežto u druhého zákona, který bude následovat, se nedoporučuje konat obecnou rozpravu. Pane předsedo, berte, prosím, toto upozornění.

Vzhledem k tomu, že tento návrh zákona jsme probírali poměrně dlouhou dobu a zvažovali jsme ze všech stran možnosti eventuálního prodloužení termínu podávání nebo registrace jednotlivých kandidátních listin, mám v této chvíli dojem, že jediná možnost prodloužení je zhruba o pět dní, s tím, že by se zkrátila doba pro soudy na projednávání této záležitosti, to znamená z deseti na pět dní.

Jsou tu ovšem dva problémy. První problém je, že tato praxe, která byla běžná až do těchto voleb, to znamená, že soudy rozhodovaly v pěti dnech, měla tu výhodu, že bylo vlastně dvoustupňové rozhodování před jejich rozhodnutím, což v této chvíli není. Dále si dovoluji upozornit, že prodloužení termínu byť jen o pět dní by znamenalo kolizi se zákonem o volbách do Senátu, jak tady na to už upozorňoval pan ministr. V tom okamžiku a v těch případech, kde by se nekonaly komunální volby a zároveň to byl senátní obvod, ve kterém probíhají senátní volby v tomto termínu, by nebylo možné normálním způsobem jmenovat okrskové komise, ale muselo by se využít jiného systému, to znamená, kdy tyto komise jmenuje přímo starosta obce, což samozřejmě je určitý problém. Navíc musíme počítat s tím, že tento zákon by měl schvalovat Senát. Je otázkou, jak se k této záležitosti postaví kolegové senátoři.

Já bych si jen dovolil upozornit také na termín, který je vlastně osmadvacátého, to znamená termín podání v řádném termínu, to znamená, pokud by tento návrh zákona nebyl schválen, což hovoří o tom, že tento návrh zákona musíme schválit dnes; pokud bychom ho dnes neschválili, pak nemá cenu již jej dále probírat, protože uplynou příslušné lhůty. I tak je ten termín opravdu velmi napjatý.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, v této chvíli bychom hlasovali o jediné větě z textu tohoto usnesení a to je doporučení výboru projednat tisk 22 v obecné a podrobné rozpravě. To je to, o čem bychom nyní rozhodli, protože projednání v obecné rozpravě je něco, co v této chvíli není samozřejmé a nutné. Dokonce i podrobnou rozpravu bychom mohli omezit.

 

Nechám hlasovat o doporučení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednat tento text v obecné a podrobné rozpravě.

Zahajuji hlasování o této věci a ptám se, kdo souhlasí s tímto doporučením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 8 ze 175 přítomných jsme 113 hlasy rozhodli o tom, že povedeme obecnou i podrobnou rozpravu. Proti nebyl nikdo.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Postoupíme ke sněmovnímu tisku 24.

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 490/2000 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
/sněmovní tisk 24/ - zkrácené jednání

 

Prosím pana ministra Sobotku, aby nám uvedl tento vládní návrh zákona. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil vládní návrh zákona, kterým Poslanecká sněmovna a posléze i Senát vysloví souhlas s tím, aby se příjmy státního rozpočtu na rok 2002 zvýšily o částku 3 mld. Kč a o stejnou částku se zvýšily výdaje státního rozpočtu roku 2002, s tím, že vláda navrhuje, aby částka 3 mld. Kč byla v rámci státního rozpočtu nově vyčleněna do specifického dílčího ukazatele "prostředky na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2002".

Tolik velmi stručný popis materie, kterou v tuto chvíli vláda Poslanecké sněmovně předkládá. Důvodem předložení tohoto návrhu je snaha vlády vytvořit v rámci rozpočtu na rok 2002 alespoň minimální rezervu pro financování výdajů, které jsou spojeny se záchrannými pracemi, a výdajů, které jsou spojeny s první fází obnovy území postiženého katastrofálními povodněmi. Z této rezervy, pokud s jejím vytvořením vyjádří Poslanecká sněmovna svůj souhlas, budou hrazeny i výdaje na programy realizované prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj, které slouží k zajištění bydlení pro lidi, kteří během povodní přišli o střechu nad hlavou. Tyto prostředky budou sloužit pro financování programu, který již vláda schválila a který se týká podpory firmám a podnikatelským subjektům, které utrpěly škody během záplav. Vláda se snaží těmto firmám ulehčit jejich situaci, zajistit zachování zaměstnanosti a vytvořit podmínky pro pokračování ekonomického růstu a rozvoje i v regionech, které byly postiženy katastrofálními záplavami.

Tento návrh zákona je v každém případě mimořádný. Nestává se často, aby vláda přicházela během rozpočtového roku s návrhy na to, aby se změnil rámec výdajů a příjmů státního rozpočtu. Důležité je konstatovat, že tento návrh - pokud s ním Poslanecká sněmovna vyjádří svůj souhlas - nebude znamenat zvýšení schodku státního rozpočtu, tak jak byl schválen vládou pro rok 2002. Zdroje na vytvoření této rezervy vláda navrhuje nalézt v mimořádném příjmu státního rozpočtu, to je příjmu, který nebyl rozpočtován jako příjem státního rozpočtu na rok 2002, a to z jednoduchého důvodu, že je to druh příjmu, který nelze zcela přesně predikovat jako příjem státního rozpočtu, a tudíž Ministerstvo financí a posléze vláda nemohly tento příjem započítat do příjmů státního rozpočtu tak, aby to byla položka, která by byla věrohodná a posléze v Poslanecké sněmovně nezpochybnitelná.

Tohoto mimořádného příjmu ve výši 3 mld. Kč dosáhl stát tím, že získal prémie při realizování jednotlivých tranší emisí střednědobých a dlouhodobých dluhopisů v letošním roce. Prémie byla inkasována při emisích střednědobých a dlouhodobých dluhopisů i v roce 2001, ale ta prémie inkasovaná v roce 2003 je výrazným způsobem vyšší a dosahuje 3 miliard Kč zejména v důsledku poklesu úrokových sazeb, který se odrazil ve výši této prémie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP