(12.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Pokud není námitek proti takovému postupu, přikročil bych k prvnímu návrhu, který má předložit místopředseda vlády pan Stanislav Gross a který by uvedl první novelu. Jedná se o

 

1.
Vládní návrh zákona o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí
konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002
/sněmovní tisk 22/ - zkrácené jednání

 

Pane místopředsedo, já vám v této chvíli dávám slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vláda dne 21. srpna 2002 projednala materiál, který jsem do vlády předkládal a který se týkal situace v technické přípravě voleb do obecních a městských zastupitelstev. V rámci tohoto materiálu jsem vládě předkládal několik variant, jak reagovat na vzniklou situaci.

Jedna z variant, která byla předkládána, se týkala také možnosti využít zákonodárnou iniciativu a ve stavu legislativní nouze přijmout zákon, který posune některé lhůty pro předkládání kandidátních listin. Vláda se po diskusi rozhodla využít této možnosti, protože se přece jen ukázalo, že pro určitá území České republiky bude vhodné vytvořit podmínky k tomu, aby byla schopna zvládat situaci, která leckde komplikuje život.

Co se týče voleb samotných, ty samozřejmě nehodláme posunovat, ty by se měly konat 1. a 2. listopadu 2002. Cílem tohoto návrhu je pouze prodloužit lhůty pro podání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí a některé další navazující lhůty tak, aby vlastní volby do zastupitelstev obcí ohroženy nebyly.

Podle stávajícího zákona končí lhůta pro podávání kandidátních listin 27. srpna 2002. V době, kdy jednotlivé volební strany sestavují své kandidátní listiny, případně nezávislí kandidáti nebo sdružení nezávislých kandidátů připravují petice podporující jejich kandidáty, vznikla na území České republiky situace, o které jsme tady před chvílí diskutovali. V těchto obcích, které byly takto zasaženy, je dle názoru vlády zapotřebí vytvořit podmínky pro to, aby se zvětšil časový prostor pro kandidující subjekty i pro volební orgány.

Lhůtu, tak jak ji vláda navrhuje k prodloužení, lze podle našeho názoru prodloužit pouze o sedm dní, a to především v návaznosti na některé další lhůty, které jsou v rámci volebního procesu zapotřebí. Prodloužení tedy lze po přepočítání všech lhůt provést pouze do 3. září, přestože i my jsme byli vedeni snahou ty lhůty prodloužit o delší období. Delšímu prodloužení brání některé další úkony volebního procesu, jako jsou lhůty pro registraci a projednání kandidátních listin, ověření všech náležitostí, lhůty pro volební strany, aby mohly odstranit případné chyby, lhůty pro škrtnutí kandidátů na kandidátní listině, lhůty pro odmítnutí registrace kandidátní listiny a lhůta podání opravných prostředků k rozporování odmítnutí registrace volební kandidátky. Dále jde o technické lhůty, jako jsou lhůty pro tisk a distribuci, lhůty, které se týkají proškolení členů okreskových volebních komisí, což je také ze zákona nezbytné. Je zapotřebí mít také na paměti, že je nutno zachovat lhůty pro soudní přezkum, který i tak se tímto vládním návrhem zkracuje z 15 na 10 dnů.

Co vidím jako nejpodstatnější: je zapotřebí si uvědomit, že tento volební zákon je také úzce provázaný s volebním zákonem pro třetinové volby do Senátu Parlamentu České republiky. I z toho vyplývají některé technické lhůty, kde je zapotřebí, aby byly dány do souladu.

Tyto skutečnosti nás vedly k tomu, že je Poslanecké sněmovně předkládán tento návrh zákona.

Upřímně řečeno, situace v republice je taková, že v obcích, které jsou nejzávažnějším způsobem poškozeny povodněmi, to znamená, že ta obec je v podstatě zdecimovaná, se volby zřejmě neuskuteční ani po tomto sedmidenním prodloužení lhůty. Pro tyto případy, kdy není podána kandidátní listina a kdy se volby konat nemohou z takovéhoto důvodu, zná zákon jiné řešení, to znamená, že se budou konat volby opakované. Termín, kdy se tyto volby budou konat, se stanoví na základě volebního zákona. Dá se předpokládat, že by se tyto volby mohly uskutečnit někdy v březnu příštího roku.

Tento návrh zákona spíše dává šanci těm obcím, jejichž zasažení není tak kritické jako těch obcí, které čelí skoro totální zkáze, ale přece jen zasažení je takové, že jsou místní úřady a místní představitelé veřejného života pohlceni úplně jinou prací, než je příprava na předkládání kandidátních listin. Dá se předpokládat, že ta poměrně krátká lhůta přece jen jim vytvoří prostor pro to, aby příslušné úkony mohli zrealizovat.

Tolik k odůvodnění tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP