(12.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Čili není to příjem, který by státní rozpočet realizoval pouze v roce 2002, ale obdobný příjem, ale pouze v rozsahu 1,7 miliard korun byl inkasován i v roce 2001. Souvisí to skutečně s tím vývojem úrokových sazeb, který ovlivňuje úspěšnost státu při prodeji jednotlivých tranší střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, které jsou vydávány na pokrytí a průběžné pokrytí schodku státního rozpočtu.

Pokud Poslanecká sněmovna vyjádří s tímto návrhem zákona svůj souhlas, vláda tyto prostředky použije v souladu s účelem, který je v návrhu zákona vyjádřen. Tyto prostředky budou čerpány pouze na základě usnesení vlády ČR. Já v tuto chvíli chci vyjádřit závazek vlády i Ministerstva financí, že jsme připraveni informovat Poslaneckou sněmovnu v pravidelných intervalech o tom, jakým způsobem byly tyto prostředky čerpány a na jaké účely byly tyto prostředky vynaloženy. Zdůrazňuji, že primárně by měly být vynaloženy na vládou schválené programy, které budou směřovat na pomoc fyzickým a právnickým osobám v postižených oblastech, na programy, které by měly zahájit první etapu obnovy území postiženého touto výraznou živelnou katastrofou.

V tuto chvíli bych chtěl vyjádřit svůj souhlas s usnesením, které k tomuto návrhu zákona přijal rozpočtový výbor, čili souhlasím jak s těmi změnami, které jsou zde navrženy, tak i s návrhem na doprovodné usnesení, které by k tomuto návrhu zákona Poslanecká sněmovna na návrh rozpočtového výboru měla přijmout. Žádám v tuto chvíli naléhavě Poslaneckou sněmovnu o vyjádření souhlasu s tímto návrhem zákona. Chci upozornit na to, že na tyto prostředky již v tuto chvíli netrpělivě čekají lidé v postižených oblastech, v oblastech, které byly zasaženy katastrofálními povodněmi z měsíce srpna letošního roku.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji, pane ministře, a prosím předsedu rozpočtového výboru pana poslance Kalouska, aby se ujal slova.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor se dnes ráno zabýval tímto návrhem zákona a přijal usnesení, které máte rozdáno na lavicích, kde doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout návrh tohoto zákona. Doporučujeme vést obecnou rozpravu, doporučujeme vést podrobnou rozpravu ke všem částem zákona. Vzhledem k návrhu, který tady byl vznesen, nemám námitek jako zpravodaj, aby byla sloučena obecná rozprava ke všem bodům. Současně si dovoluji požádat Poslaneckou sněmovnu, aby v případě schválení tohoto zákona bylo přijato i doprovodné usnesení, tak jak ho navrhuje rozpočtový výbor.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane předsedo. Váš výbor doporučuje také vést obecnou a podrobnou rozpravu ke všem částem vládního návrhu. Já pouze nechám stejně jako v tom případě předtím sněmovnu hlasovat o této větě z vašeho usnesení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, abychom vedli obecnou a podrobnou rozpravu k tomuto bodu? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 9 bylo přítomno 176 poslanců, 120 hlasovalo pro, proti 2. Takže i tady jsme odhlasovali, že obecnou rozpravu povedeme.

 

Nyní bych požádal o vystoupení - jedná se o sněmovní tisk č. 23 - pana ministra Němce, který by nám předložil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211 z roku 2000, o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171 z roku 1991, o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb.,
o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 23/ - zkrácené jednání

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s velmi krátkou legislativní změnou, která se týká zákona o Státním fondu rozvoje bydlení. Tato změna po legislativní stránce spočívá v tom, že v § 3 odst. 1 písm. a) se vkládají za slovo "výstavbou" slova "nebo pořízení".

Proč vláda tuto změnu navrhuje? Navrhuje ji proto, aby bylo možné z úvěrů, které jsou čerpány ze Státního fondu rozvoje bydlení, aby bylo možné, aby žadatel o úvěr financoval nejen výstavbu, to znamená, aby sám byl investorem, aby sám byl vlastně stavitelem, ale aby mohl kupovat prostřednictvím úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení také pořízení bytu nebo domu, to znamená objektu, který je již zkolaudován. Vláda je přesvědčena, že právě tento způsob pořízení je z hlediska investorů výhodnější, z hlediska kupujících je výhodnější, protože přináší větší jistoty pro spotřebitele, chcete-li kupujícího, a to z toho důvodu, že kupující kupuje již hotový byt, zkolaudovaný byt nebo dům. My jsme přesvědčeni, že je třeba, abychom využili řekněme kapitálového posilování stavebních firem, které již dnes jsou schopny ze svých prostředků dům nebo byt postavit. Takové byty nebo domy si kupující mohou koupit již hotové, zkolaudované. To by nebylo možné, takovouto bytovou potřebu financovat úvěrem ze Státního fondu rozvoje bydlení, a tato legislativní změna, kterou navrhujeme, umožní, aby i tento způsob pořízení byl možný.

Proč vláda přichází s tímto návrhem v legislativní nouzi a dává tento návrh do popovodňových balíčků? My jsme přesvědčeni, že právě v situaci po povodních bude třeba masivně obnovit bytový fond a dojde k určitému boomu výstavby domů a bytů. Proto považujeme za vhodné, aby od samého počátku bylo možné, aby si postižení záplavami kupovali nejenom výstavbu, to znamená, aby byli investory, ale aby si tito postižení mohli koupit už dům hotový, to znamená zkolaudovaný. A protože jsme přesvědčeni, že tato změna má působit i do budoucna a že je koncepčně správná, proto není působnost této legislativní změny omezena pouze na záplavou postižené oblasti.

Vláda včera schválila vládní nařízení samozřejmě na půdorysu platných právních předpisů a je připravena novelizovat příslušné nařízení vlády ihned poté, co bude schválena tato předkládaná novela, tak aby i v souladu s vládním nařízením, kterým se stanoví konkrétní podmínky čerpání prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení, bylo možné realizovat bytovou potřebu v rámci popovodňové situace i pořízením, tedy koupí již zkolaudovaného domu nebo bytu.

Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost při vyslechnutí úvodního slova.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Žádám zpravodaje pana poslance Kvapila, aby nás seznámil s výsledkem jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s jednáním výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který na své 4. schůzi dnes ráno projednal právě projednávaný sněmovní tisk č. 23 a přijal následující usnesení:

Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně tisk č. 23 schválit dne 23. srpna 2002 a doporučuje nekonat obecnou rozpravu. Současně zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Ve své zpravodajské zprávě budu velmi stručný, protože zdůvodnění zde již přednesl pan ministr. Možná bych pouze konstatoval jednu věc. Dávám k úvaze sněmovně, zda z procedurálních důvodů by nebylo vhodné, aby se ke všem bodům, tedy i k tomuto, nakonec ta obecná sloučená rozprava konala.

V tuto chvíli děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji zpravodaji. Já opět nechám hlasovat o konání nebo nekonání obecné rozpravy. Tedy ten návrh, který vy předkládáte, je: doporučujete nekonat obecnou rozpravu. To znamená, že ten, kdo bude hlasovat pro tento návrh, tak je proti obecné rozpravě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP