(14.50 hodin)
(pokračuje Orgoníková)

Já velmi podporuji tento návrh zákona, který předkládá pan poslanec Grüner, protože vím, jaké jsou problémy, že obce majetek potřebují, chtějí a chtějí ho spravovat. Čili já bych vás požádala, abyste tento návrh zákona podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Dále se hlásí pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Chtěl bych reagovat na paní kolegyni. Nebráním se tomu, že by měl být vydáván státní majetek obcím. Domnívám se, že je to otázka dohody státu a obce. Ale neumím si představit, k čemu obec potřebuje lesy. Domnívám se, že to může být otázka spekulativní. Přestávám věřit tomu, že by lesy byly tak výnosné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: S reakcí opět paní kolegyně Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Nechci pana poslance oslovovat přímo, ale chci říci, aby se zeptal obcí, zda ho skutečně chtějí a umějí s ním hospodařit.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Pan poslanec to slyšel. Znovu se hlásí pan poslanec Grüner.

 

Poslanec Václav Grüner: Chtěl bych zareagovat na slova pana zpravodaje. Chtěl bych podotknout, že podle vládního usnesení z roku 1995 bylo těchto lesů vydáno již 25 tisíc ha. Tento proces byl zastaven na základě rozhodnutí soudu a teď zbývá vydat pět až šest tisíc hektarů. Neznám logiku, proč by některé obce měly mít své lesy z lesních družstev vráceny a některé ne. Pokud by to mělo být novým zákonem, myslím si, že to je naprosto zbytečné. Touto malou novelou se věc vyřeší ke spokojenosti obcí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

Myslím, že ve vystoupení pana poslance Grünera zaznělo i závěrečné slovo. Přesto zazněly návrhy - návrh na zamítnutí, pokud by tento návrh nebyl přijat, budeme se zabývat přikázáním, kde zazněly další návrhy.

Všechny vás odhlašuji a žádám vás o novou registraci. Potřebné kvorum 67 poslanců jsme docílili.

 

Budeme hlasovat o návrhu poslance Doležala na zamítnutí této novely zákona 172.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 417 z přítomných 108 poslanců pro 25, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Pan poslanec Doležal navrhl k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Pan poslanec Grüner navrhl k projednání výboru zemědělskému. Dále zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednávání ve výborech o 30 dnů.

 

Budeme nejprve hlasovat o rozpočtovém výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 418 z přítomných 112 poslanců pro 94 proti 13. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 419 z přítomných 112 poslanců pro 75, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o výboru zemědělském.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 420 z přítomných 112 poslanců pro 60, proti 37. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty o 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 421 z přítomných 112 poslanců pro 68, proti 31. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali výboru rozpočtovému, výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výboru zemědělskému a jeho lhůtu jsme zkrátili o 30 dnů.

 

Končím první čtení tohoto návrhu zákona, končím projednávání bodu 87. Děkuji panu navrhovateli Václavu Grünerovi i zpravodaji Vladimíru Doležalovi.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

88.
Návrh poslanců Miroslava Beneše a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje
zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb.
/sněmovní tisk 1184/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1184/1. Prosím, aby předložený návrh odůvodnil zástupce navrhovatelů pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, myslím, že důvody, které nás vedly k předložení tohoto návrhu, jsou uvedeny ve vlastní důvodové zprávě. Já bych zmínil jejich řazení do sekvencí, ve kterých se nyní pohybujeme.

Jistě jste všichni zaregistrovali, že v těchto týdnech vrcholí příprava tzv. druhé etapy reformy veřejné správy. Jistě jste zaregistrovali, že vznikem krajů pouze vznikly nové funkce, pouze nová pracovní místa, že v navrhovaném rozpuštění okresních úřadů mezi kraje a pověřené obce třetího stupně se nám jedině a pouze objevují nová a nová místa.

Jak volá OECD ve své zprávě, aby v České republice proběhla regulatorní reforma, postupovat musíme z jednoho prostého důvodu - mandatorních výdajů je již příliš. Regulatorní reforma - to neznamená přesouvat nějakou funkci z jednoho místa na druhé, regulatorní reforma znamená zamyslet se nad funkcemi státu, které vykonává, a je jedno, zda svými obecními, krajskými či státními údy a zda opravdu tyto funkce vykonávat musí.

Osobně si myslím, že metoda ochrany zemědělského půdního fondu, jak vznikla v roce 1951, tedy v době, kdy cílem ochrany zemědělského půdního fondu bylo jedině a pouze býti soběstační ve výrobě potravin, je metoda zastaralá a je duplikována. Je duplikována tím, že nelze z role udělat stavební parcelu, pokud s tím nevysloví souhlas zastupitelstvo příslušné obce v procesu územního plánování. Protože proces územního plánování velmi dobře znám, obzvláště jeho interaktivnost, myslím si, že je to proces daleko demokratičtější než proces kulatého razítka. Proto si myslím, že je dostačující.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP