(15.00 hodin)
(pokračuje Beneš)

Proto dovolte, abych se jen velmi krátce vyjádřil ke zprávě vlády, neboť vláda ve svém stanovisku říká, že ochrana zemědělské půdy je obecným zájmem a že půda má zároveň povahu veřejného statku a o tom že nelze pochybovat. Nevím úplně přesně, zda půda má povahu veřejného statku. Prosím, já si myslím něco jiného, ale souhlasím s tím, že ochrana zemědělské půdy je obecným zájmem, a proto bych byl rád, aby to zůstalo na té úrovni, které to přísluší, tedy na úrovni obecní.

Pokud se týká stanoviska Parlamentního institutu, které možná někteří z vás máte, kde se Parlamentní institut vyjadřuje, že zvážení zrušení tohoto zákona atd., tak jen k tomu říkám, že ochrana stavebním zákonem, tedy procesem územního plánování, je podle mého názoru dostatečná.

Děkuji za pozornost i všem těm, kteří využili mého úvodního slova k tomu, aby si popovídali.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Grüner.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, s návrhem na zrušení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a to bez náhrady, zásadně nesouhlasím. Argumenty navrhovatelů jsou nejen nesprávné, ale myslím si, že i zavádějící.

Samotný fakt, že zemědělský půdní fond představuje natolik specifickou nemovitost, to znamená pozemky, které neodmyslitelně plní funkci základního výrobního prostředku pro výrobu potravin, souvisí s potravinovou bezpečností, s ochranou podzemních vod, mají vztah k lidskému zdraví a lidské činnosti, jsou neoddělitelnou složkou životního prostředí, vyznačují se omezeností a neobnovitelností, a proto je naší povinností zemědělskou půdu ochraňovat. Protože tyto specifické funkce neztrácejí pozemky ani v soukromém vlastnictví, je celospolečenským zájmem ochraňovat půdní fond, a proto musí být státu umožněno regulovat využívání půdy a její vlastníky zavazovat, aby nedocházelo ke zhoršení životního prostředí. Je proto nutné, aby toto právo státu bylo současně vymáhatelné a postižitelné. Tyto principy jsou součástí agrární koncepce a ochrany životního prostředí nejen u nás, ale praktikují se běžně i v evropských zemích.

Ze záměru předkladatelů jasně vyplývá požadavek vytvořit natolik liberální podmínky pro nakládání s pozemky tvořícími zemědělský půdní fond, které by umožnily jejich snadné využití k nezemědělské činnosti, což by samozřejmě negativně ovlivňovalo nejen oblast zemědělského podnikání, ale postihlo by to i další již zmíněné oblasti.

Stěžejní součástí zákonné úpravy ochrany zemědělského půdního fondu musejí být nediskriminační opatření, to znamená taková opatření, která mají nejen zabraňovat, ale naopak posilovat ochranu produkčních schopností půdy, a tvořit tak právní rámec, který by lépe než dosud ochraňoval půdu před spekulacemi s ní. Tato opatření by se stala trvalou součástí ochrany půd, stejně jako je tomu v členských zemích Evropského společenství.

Z toho všeho vyplývá, že naopak tato problematika vyžaduje novou právní úpravu, která vlastníky nebo uživatele pozemků, které tvoří zemědělský půdní fond, bude zavazovat k řádnému nakládání s půdou jako s přírodním bohatstvím země, k povinnosti hospodařit s půdou, vytvořit určité ekonomické stimuly na jedné straně a samozřejmě také vynutitelnost povinnosti vlastníků půdy, příp. uživatelů, včetně sankcí a zavedení účinnějšího kontrolního systému. Toto vše jsou argumenty, proč není možné ochranu půdy oslabit, ale naopak ještě posílit.

Důvodová argumentace navrhovatelů zákona, kterým se zrušuje zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, je sice rozsáhlá, ale naprosto účelově zaměřená a jednotlivé argumenty na podporu této novely jsou myslím málo propracované, často i zavádějící a šité horkou jehlou. Na podporu tohoto tvrzení svědčí např. i navrhované napětí účinnosti tohoto zákona datem 1. 1. 2001, jak je uvedeno v čl. 2.

Ze všech těchto uvedených důvodů dám v obecné rozpravě návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona již v prvém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, vážení přátelé, dovolte mi, abych přičinil několik málo poznámek k předloženému návrhu zákona, který v podstatě obsahuje pouze dvě zrušující ustanovení. Osobně jsem přesvědčen, že jde o naprostý nesmysl. Jednak proto, že funkce rušeného zákona zatím žádný jiný nezastane, a diskusi, jestli jde o starý zákon, který je třeba zrušit, protože obsahuje něco, co se nám dnes už nelíbí, je možno zahájit až v okamžiku, kdy budeme mít něco, co funkci dosavadního zákona nahradí. Myslím, že všichni, kteří jsme v této sněmovně, jsme schopni tuto diskusi vést tak, aby základní funkce rušeného zákona byly naplněny, aby celospolečenská potřeba, kterou tento zákon pořád ještě pokrývá - a dlužno poznamenat, že tato potřeba je ošetřena ve všech zemích nejen EU, protože žádný rozumný stát si ochranu zemědělského půdního fondu nenechá vůbec vzít, bere ji jako jeden ze základních atributů, a to i státy, které mají podstatně větší výbavu i třeba podstatně v průměru kvalitnější zemědělskou půdou - byla nahrazena.

Řekl bych, že zrušíme-li tento zákon, tak veškeré povídání o tom, že chceme, aby naše zemědělství koneckonců plnilo všechny své funkce do budoucna, bude jenom mlácením prázdné slámy. Otevřeme tady tu možnost, že nejlepší pozemky zemědělské půdy, rovinaté pozemky, pozemky v nejlepších bonitách budou postupně zastavěny stavbami, které po určité kratší či delší době své existence zpustnou a zůstanou jako memento laciné stavby tzv. na zelené louce, a přitom pod nimi onen půdní fond bude historicky v dlouhé době neobnovitelný.

Mluvím o tom proto, že jestliže demografické údaje o vývoji populace na planetě hovoří o tom, že za příštích 20 let se zvýší počet obyvatelstva na naší zemi o 2 mld., že třeba v Evropě se sníží výměra zemědělské půdy na jednoho obyvatele z 0,27 ha na 0,17 ha, což je o více než třetinu, že potraviny se ve všech odhadech budoucího vývoje vedle vody stanou čím dál tím více strategickou surovinou, mluvím o tom proto, že pokud nevezmeme tyto věci v úvahu, pak budeme hlasovat pro, abychom zrušili jakoukoli ochranu zemědělského půdního fondu. Myslím, že toto je protismyslné, že toto je škodlivé.

Doufám, že tyto argumenty, které nejsou zaměřeny k volbám, které zanedlouho budou, které nejsou vůbec nějakou snahou o populistické zviditelnění se, vezmeme všichni v úvahu, a pro jistotu se připojuji k panu zpravodaji a rovněž i já navrhuji zamítnutí tohoto návrhu hned teď v prvém čtení a doufám, že i definitivně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ještě ne, ještě pan kolega Grüner se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážený pane místopředsedo, chtěl bych zopakovat svůj návrh v obecné rozpravě, že dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvém čtení. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP