(15.20 hodin)

Poslanec Martin Kocourek: Nyní dvanáctý odstavec u návrhu D7. (Zpravodaj nedoporučuje. Předkladatel má stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 299 z přítomných 186 poslanců pro 37, proti 137. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu E kolegy Recmana. (Zpravodaj doporučuje. Předkladatel má stanovisko negativní.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 300 z přítomných 186 poslanců pro 131, proti 42. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Bod F1 již byl hlasován, nakonec tedy o bodu G kolegy Němce. (Zpravodaj nedoporučuje. Předkladatel velmi nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 301 z přítomných 186 poslanců pro 4, proti 175. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pane předsedající, podle mých podkladů jsme vyčerpali a odhlasovali všechny pozměňovací návrhy, takže navrhuji přistoupit k závěrečnému hlasování jako o celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zeptám se všech zúčastněných, jestli jsou ztotožněni s tímto závěrem. Já mám všechny poznámky, že jsme splnili hlasování o pozměňovacích návrzích.

Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1041, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 302 z přítomných 186 poslanců pro 178, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji ministru financí i zpravodaji panu kolegovi Kocourkovi. Končím projednávání bodu č. 130. Děkuji za účast panu guvernérovi Zdeňku Tůmovi, který nás opouští.

S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, vracím se k návrhu zákona o reklamě (bod 125). Vzhledem k tomu, že včera byla Poslanecká sněmovna zpravodajem chybně informována o nehlasovatelnosti některých návrhů, navrhuji po poradě s předsedou Poslanecké sněmovny opakování třetího čtení tohoto zákona, a to zítra po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, obávám se, že toto vaše sdělení je nedostačující, pokud bylo ukončeno třetí čtení závěrečným hlasováním. Musel byste nejprve zařadit revokaci o tomto usnesení a pak znovu požádat o třetí čtení. Požádal bych vás, abychom toto projednali ve vedení sněmovny, v úzkém grémiu, a nezdržovali tím teď sněmovnu v projednávání třetího čtení

 

Poslanec Josef Janeček: Já vám, pane předsedající, velmi děkuji. Já jsem o svolání tohoto grémia požádal. Toto grémium svoláno nebylo. Pan předseda Poslanecké sněmovny si vyžádal písemný materiál, čili jsem poskytl stanovisko legislativního odboru, které potvrzuje to, co říkám. To je, že sněmovna byla nepravdivě informována. Na základě toho navrhuji zařazení tedy nového bodu Revokace o usnesení k zákonu, sněmovní tisk č. 975.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, toto je již možné akceptovat. Hlásí se pan poslanec Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jako zpravodaj k tomuto sněmovnímu tisku se musím ohradit proti slovům pana kolegy Janečka. Musím prohlásit, že procedura, resp. její návrh byl v této sněmovně minimálně dvakrát zopakován, byl touto sněmovnou odsouhlasen, bohužel za nepřítomnosti pana kolegy Janečka, který v té době trávil čas mimo Poslaneckou sněmovnu. Já sám do této chvíle nevím proč, nicméně tomu tak bylo. Tuto proceduru nikdo nezpochybnil. Nikdo ani po ukončení hlasování o pozměňovacích návrzích nezpochybnil to, že bylo o všech pozměňovacích návrzích hlasováno tak, jak mělo, a tento zákon byl řádně odhlasován ve znění pozměňovacích návrhů jako celek. A proto se domnívám - zřejmě asi budeme hlasovat o revokaci tohoto usnesení - že stanovisko sněmovny by mělo být záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám za sdělení, pane kolego. Neotevřel jsem k tomuto bodu rozpravu. Pan kolega Janeček navrhl procedurální návrh zařadit nový bod, který by zněl: Revokace k závěrečnému usnesení - zjednodušeně - zákona o reklamě.

Hlásí se předseda klubu KSČM a místopředsedkyně sněmovny Petra Buzková - dává solidárně přednost panu předsedovi Vojtěchu Filipovi.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, mohl bych být obecně považován za podjatého, protože jsem hlasoval proti tomu návrhu zákona, ale musím říci, že mě samotného zaráží, že ta informace, kterou tady podal nejdříve pan kolega Janeček a potom po něm pan kolega Kasal, nenašla svou realizaci ve svolání grémia. Opakuji tento návrh - podle jednacího řádu jako předseda klubu trvám na tom, aby grémium bylo svoláno, aby se jednotlivé doklady porovnaly, protože tady je tvrzení proti tvrzení. Za prvé, že došlo k porušení jednacího řádu, a že tedy nebylo hlasováno tak, jak bylo původně řečeno.

Nemám předpojatost proti kolegovi Janečkovi ani proti kolegovi Teplíkovi. Chtěl bych, aby ten stenozáznam tady byl vyslyšen, resp. ne předsedou sněmovny, ale na grémiu u pana předsedy. Protože to je velmi nepěkná praxe. My jsme se s tím setkali už jednou, a to ve věci obchodního zákoníku, kdy tady bylo zpochybněno hlasování a po 14 dnech byl obchodní zákoník hlasován podruhé. Jsem přesvědčen, že to není nejen proti jednacímu řádu, ale to je totiž i hazardování se samotným jménem sněmovny a se samotným zákonodárstvím.

V tuto chvíli nemohu říci, jestli podpořím, nebo nepodpořím. Jinak bych obecně podpořil samozřejmě návrh na zařazení toho bodu k revokaci, ale relevantní podklady pro takové rozhodnutí tady nejsou.

Trvám na tom jako předseda klubu, aby předseda Poslanecké sněmovny svolal politické grémium v této věci.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám. Fakticky pan kolega Výborný. Chtěl bych upozornit, že není rozprava.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, doufám, že ani mne nebude nikdo podezřívat z toho, že jsem nějakým způsobem předpojatý k tomu, co navrhl kolega Janeček. Chci říci pouze dvě poznámky. Za prvé. Tvrdí-li kolega Janeček, že požádal o svolání politického grémia a že konzultoval věc s předsedou Poslanecké sněmovny a že předseda Poslanecké sněmovny se v podstatě ztotožnil s tím, že došlo k chybě ve zprávě nebo v činnosti zpravodaje, mělo by být politické grémium svoláno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP