(17.00 hodin)
(pokračuje Václavek)

Ať už jsou to náhrady za vzdálenost, neboť už naposledy jsme hovořili o tom, že dnešní pouze 20% rozdíl v náhradách, tj. rozdíl mezi 40 až 60 % platové základny, ani zdaleka nevystihuje rozdíl v časové a dopravní náročnosti poslance z Prahy a okolí Prahy na rozdíl od poslance třeba z Frýdku-Místku, ze Vsetína apod., kteří mají třeba 400 km vzdálenost jenom jedné cesty, když jedou na zasedání sněmovny nebo orgánu sněmovny.

Zajímavé budou i další signály, které jsem zaznamenal, tj. při určování koeficientu pro platy jednotlivých představitelů státní moci, např. snížení koeficientu u Senátu apod. Jiná věc je, a to jsem také zaznamenal jako signál, změnit dosavadní jednorázové odchodné, které dosud platí, nějakým způsobem na nejednorázové, čili jednorázové na nejednorázové, něco, jako je např. penze nebo něco takového u poslanců, kteří dosáhli určitého věku apod.

Všechny tyto signály bude samozřejmě potřeba projednat ve výboru a zapracovat. Proto za prvé doporučuji propuštění této předlohy do druhého čtení, za druhé není vyloučeno, a asi by to bylo oprávněné, že někdo požádá o prodloužení lhůty na dopracování všech těchto náležitostí, které jsou už předem signalizovány.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli jednu písemnou přihlášku, a to od pana poslance Jiřího Patočky, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, já bych asi zareagoval na úvodní slova předkladatele pana ministra Špidly. Domnívám se, že se mýlí, protože v jeho vládním návrhu v té poslední verzi v § 3 je výpočet platové základny skutečně na průměr nepodnikatelské sféry. Ale to asi je věcná záležitost, která mu možná unikla.

Chtěl bych říci, že tato předloha zákona je vlastně úplně totožná s tou předlohou, kterou jsem projednávali před prázdninami, pouze do ní byla vložena jedna formální, nic neměnící, nic neupravující věta. Já toho lituji, protože si myslím, že jsme tady k tomu zaujali celkem seriózní přístup, aby tato materie byla dopracována. K tomu nedošlo.

Já si myslím, že ta vina je na zpracovateli. Proto navrhuji, aby tento zákon byl vrácen znovu vládě k dopracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Chytka. Prosím.

 

Poslanec Radim Chytka: Chtěl bych pouze navázat na slova pana zpravodaje a v případě, že tento zákon bude vpuštěn do druhého čtení, aby byla lhůta na projednání prodloužena o 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy? Pan poslanec Tlustý. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ačkoliv to není předmětem tisku, který nám byl předložen, tak mě velmi zaujala slova zpravodaje, shodou okolností zpravodaje z téže politické strany, která je předkladatelem tohoto tisku, a to byla slova, jestli jsem to zachytil správně, o něčem jako poslanecké rentě.

Nevím, do jaké míry ta úvaha byla myšlena vážně. Já myslím, že případná diskuse o ní by byla mnohem kvalitnější, kdybychom nazývali věci pravým jménem, kde by se tomu spíš říkalo zdravotní diagnóza, protože si umím představit, že existuje souvislost mezi stavem intelektu a dobou pobytu v Poslanecké sněmovně. Jako statistik bych vás ale chtěl upozornit, že pokud by takové úvahy byly vedeny, bude statistické sledování této souvislosti velmi komplikované, protože se obávám, že není zřejmé, v jakém stavu jednotliví poslanci do Poslanecké sněmovny právě z hlediska této případné diagnózy přišli.

Děkuji za pozornost. (Neklid v sále, ojedinělý smích.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Končím rozpravu. Nechci stanovovat diagnózy, a proto udělím slovo k možnosti vystoupit se závěrečným slovem panu navrhovateli. Nehodlá využít svého práva. Nyní tedy dávám slovo panu zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jaké padly návrhy, jste slyšeli. Nicméně dovolte mi aspoň poznámku k tomu, co zde řekl předseda rozpočtového výboru kolega Tlustý. Já jsem neříkal, že to je seriózní návrh, já jsem říkal, že probíhají ve sněmovně různé kuloárové řeči o tom, že by se o něčem podobném mělo uvažovat, a že pokud by takový návrh v průběhu projednávání padl, zřejmě by to určitou dobu při projednávání tohoto zákona zabralo. Tolik poznámka k tomu, co bylo řečeno. A ještě podotýkám, že to zřejmě kolegové, kteří o tom hovoří, odposlouchali na různých cestách do zahraničí, což je naprosto v pořádku.

Na druhé straně vraťme se k projednávání tohoto bodu. Padl jeden návrh na vrácení k dopracování. Kdyby nebyl přijat, pak padl návrh na prodloužení o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji. Já také navrhuji, abychom nevedli řeč o invalidních důchodech poslanců a věnovali se hlasování.

Vážené kolegyně a kolegové, já jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se ti z vás, kteří tak ještě neučinili, přihlásili svými identifikačními kartami. Budeme hlasovat o návrzích, které zazněly v obecné rozpravě. První z nich zněl: Poslanecká sněmovna vrací předložený návrh navrhovateli k dopracování.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 249 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 131 poslanců pro návrh 73, proti 50. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je bod 74. Ještě předtím o slovo požádal pan ministr, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vzhledem k tomu, že nebyla schválena předložená předloha, že je vrácena k přepracování, další zákony, které jsou navazující, jsou technickým provedením a navazují úzce na tuto předlohu, v tento okamžik se stávají nehlasovatelnými, a proto navrhuji jejich zpětvzetí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Týká se to bodu 74 a 76. Děkuji. Konstatuji: zpětvzetí tisku 1218 a tisku 571.

Tím jsme se dostali k bodům č. 77, 78 a 81. Připomínám všechny tři tyto návrhy, neboť je při jejich projednávání navrženo, aby byl s nimi vysloven souhlas v takzvaném zkráceném projednávání podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

 

Nejprve tedy bod 77, kterým je

 

77.
Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Jiřího Drdy a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
/sněmovní tisk 1133/ - prvé čtení

 

Nyní bych poprosil zaměstnance sněmovny, respektive legislativního odboru, aby se zastavili u mne. Potřebuji si vyjasnit zařazení bodu č. 80.

Upozorňuji, že u bodu č. 77 je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP