(17.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1133/1. Prosím zástupce navrhovatelů pana kolegu Aubrechta, aby uvedl předložený návrh.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, je vám, jak je mým dobrým zvykem, předkládána jednoduchá technická novela zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Předkládáme tuto novelu krátce po schválení zákona a jejím smyslem je odstranit nedostatek v předmětném zákoně, který vznikl špatnou formulací předloženou sněmovně při projednávání zákona, takže nebyla tato úprava schválena ve třetím čtení.

Smyslem této novely je možnost vkládat jako věcné břemeno do katastru nemovitostí vodovody a kanalizaci umístěné na dotčených pozemcích. Principem věcného břemena je ochrana jak nemovité věci, to je pozemku, tak ochrana movitých věcí, to je vodovodních a kanalizačních řadů. Bez této úpravy hrozí spory zejména mezi novými nabyvateli pozemků a majiteli vodovodů a kanalizací. Kdokoli v dobré víře koupí pozemek, bude chtít na něm investovat, může zjistit, že ač pozemek je po právní stránce čistý, ve skutečnosti je v zemi položen např. vodovod, takže nemůže pozemek využít k původnímu záměru. Co nyní? Začít soudní spor o odstranění vodovodu, žalovat prodejce pozemku, žádat od majitele vodovodu výkup pozemku nebo náhradu za nemožnost využití pozemku? Nemluvě o tom, že koupě pozemku může být též spekulativní snahou následně získat od majitele vodovodů co nejvíce. Kolikrát se toto může opakovat na jednom pozemku? Snahou předkladatelů je právě toto nebezpečí odstranit a nastavit právní jistotu mezi majiteli pozemků a vodovodních a kanalizačních řadů.

Dámy a pánové, chtěl bych vám sdělit jeden konkrétní případ z praxe. V jistém nejmenovaném městě se stavěl kanalizační řad. Byly podepsány smlouvy s majiteli pozemků, s majiteli nemovitostí, kanalizace se stavěla. Postavila se a nestihl se tento řad vložit do katastru nemovitostí. Mezitím byl jeden pozemek prodán a nový nabyvatel přišel na město s tím, že nesouhlasí, aby po jeho pozemku kanalizační řad vedl. Začal vleklý spor a výsledkem bylo, že město muselo kanalizaci přeložit, vykutat, a jediné, co bylo doporučeno městu bylo, ať se pokusí vymáhat na původním majiteli pozemku náhradu škody. Myslím, že sice tento příklad vznikl před schválením zákona o vodovodech a kanalizacích, ale k věcnému břemenu se přímo vztahuje.

Nyní mi dovolte pár slov ke stanovisku vlády. Když jsem toto stanovisko obdržel, nevěděl jsem, jestli se mám smát, nebo plakat, protože při původním projednávání zákona o vodovodech a kanalizacích představitel vlády věcné břemeno podporoval. Najednou přijde nesouhlasné stanovisko.

Co se týče vlastního textu, to, co předložil úředník vlády a co vláda schválila, by v každé fungující firmě znamenalo na hodinu úředníka propustit.

A teď snad k jednotlivým bodům, které zde jsou.

V první odrážce máme, že novela neřeší případy, kdy pro nesouhlas vlastníka se zřízením vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu na jeho nemovitosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena nedojde. Probůh! Aby se kanalizace postavila, musí být stavební povolení a pro vydání stavebního povolení je souhlas vlastníka. Pokud je nesouhlas vlastníka a je ve veřejném zájmu tam kanalizaci vybudovat, je zde jiný právní princip podle stavebního zákona, vyvlastnění atd. To není úkolem tohoto zákona.

Další odrážka - nestanoví, zda se v daném případě bude jednat o zřízení věcného břemene za náhradu. Kdyby si dotyčná osoba přečetla § 7 odst. 5 a 6, zjistila by, že je vždy za náhradu a je tam i stanoveno, jakým principem a kdo rozhodne v případě nedohody.

Třetí odstavec asi nebudu vůbec komentovat, protože pisatel asi neví, co měl na mysli. V dalším odstavci - vláda současně upozorňuje, že navrhovaná právní úprava představuje nepřípustnou nepřímou novelu zákona č. 50/76. Jestli odkaz na stavební zákon je přímou novelou, protože v citaci se říká, že na základě územního rozhodnutí a stavebního povolení, tak to pravděpodobně není novela stavebního zákona.

Další odrážka - návrh zcela zbytečně stanoví, že právo odpovídající věcnému břemenu se zapisuje do katastru nemovitostí. Tato skutečnost vyplývá z občanského zákoníku a ze zákona 265/92 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Ano, tento zákon to umožňuje. Bohužel námi schválený zákon o vodovodech a kanalizacích v § 5 odst. 1 říká, že vlastnické vztahy k vodovodům a kanalizacím se nezapisují - upozorňuji nezapisují - do katastru nemovitostí.

V dalším bodě se upozorňuje na značné náklady z důvodu vyhotovení geometrických plánů. Každý vlastník kanalizace je povinen vést majetkovou evidenci, evidenci vodovodů a kanalizací, a pro tu je potřeba vyrobit geometrický plán. A ten geometrický plán, tzn. náklady pro katastr, jsou jen na vícekopii geometrického plánu. Další nejsou.

V neposlední řadě vláda upozorňuje na legislativně technické nedostatky. K tomu se nechci vyjadřovat, nejsem právník, jen mohu upozornit, že předlohu po právní stránce zpracovala legislativa sněmovny.

Asi tolik. A nyní, dámy a pánové, požádal jsem o zkrácené projednání novely z důvodu, že schválený zákon o vodovodech a kanalizacích v § 5 odst. 1 stanoví, jak jsem říkal, že vlastnické vztahy k vodovodům a kanalizacím se nezapisují do katastru nemovitostí. Teoreticky vzato, ti, co v současné době mají vodovod a kanalizaci zapsanou jako věcné břemeno, by měli uskutečnit výmaz z katastru nemovitostí. Nehledě na finanční náklady by to mohlo znamenat ohrožení majetku majitelů sítí, ad absurdum ohrožení dodávky pro celá města.

Dámy a pánové, je naprosté neštěstí, když věci čistě technické doporučují nebo nedoporučují lidé bez jakýchkoli znalostí daného problému a jakékoli praktické zkušenosti.

Dámy a pánové, dovoluji si vás z důvodu, který jsem vám zde přednesl, požádat o schválení námi předložené novely zákona o vodovodech a kanalizacích.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní uděluji slovo zpravodajce pro prvé čtení paní kolegyni Veronice Nedvědové.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, předkládaný návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ze dne 10. července 2001 v navrhovaném textu opakuje to, co pro vodovody a kanalizace vyplývá ze stavebního zákona. Dále tento text uvádí v jediném odstavci dvakrát souhlas vlastníka nemovitosti, neboť je nutný již pro stavební povolení. Vypuštěním textu "za účelem udržování vodovodu nebo kanalizace v dobrém stavebním stavu" se význam tohoto odstavce závažně mění se zásadním negativním dopadem do péče o hmotný majetek vodovodů a kanalizací a do jeho provozování.

Návrh nespecifikuje, že zápis věcného břemene do katastru nemovitostí v případě vodovodů a kanalizací nevyžaduje geometrický plán. Zápis formou věcného břemene je možný i bez navrhovaného zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP