(16.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Nikoli kvůli tomu, že tu snad v pátek nebudeme, ale kvůli tomu, že pokud bychom to pro jiné body ve třetím čtení nedoprojednali, tak abychom měli případně v pátek čas to dokončit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, rozumím. Děkuji. Pozměňovací návrh, se kterým pan poslanec Kučera souhlasí, takže lze hlasovat o návrhu jednom, tedy pevné zařazení na příští středu ráno jako pevný bod.

Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Přikročíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 247. Kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem? Kdo je proti?

Z přítomných 98 pro návrh 90, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Kolegyně a kolegové, nyní budeme pokračovat v projednávání následujících bodů: 74, 76, 75, 77 a dalších. Prosím navrhovatele a zpravodaje, aby se připravili.

 

Pod dalším bodem se skrývá

 

74.
Vládní návrh zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce soudců
a státních zástupců a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 1218/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, než uvedu svůj tisk, dovolte, abych navrhl určitou malou formální změnu, totiž předřadit tisk 75 před tisk 74, protože logika vývoje těchto tisků je poněkud jiná, než jak je to uvedeno v seznamu pro jednání současné schůze. Čili tisk 75 je klíčový, ostatní jsou od něj odvozené. To znamená osud tohoto tisku rozhodne i o tiscích následujících.

Žádám sněmovnu, zda by byla ochotna přijmout myšlenku, že bod 75 bude předřazen před bod 74.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Formálně tedy přerušit bod 74 do projednání bodu 75, který bychom projednávali následně. Toto je procedurální návrh, o kterém bychom měli rozhodnout hlasováním.

K proceduře se hlásí pan kolega Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, již dříve jsme rozhodli o projednání bodu 76 před bodem 75, tudíž doporučuji panu místopředsedovi vlády, aby udělal komplexní změnu pořadí bodů dřív, než budeme hlasovat.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Komplexní změna spočívá v tom, že pořadí bude 75, 74, 76. Omlouvám se, že jsem sněmovnu uvedl do zmatku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tedy 75, 74, 76. Je to velmi logické. V tuto chvíli rozhodujeme o přerušení projednávání bodu 74 do projednání bodu 75 a předřazení bodu 75 před bod 74.

 

Zahájil jsem toto procedurální hlasování, které má číslo 248. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 116 pro 77, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji projednávání bodu 74.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

75.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb.,
o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1217/ - prvé čtení

 

Tento návrh uvedl pan ministr Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, před krátkou dobou jsme projednávali obdobný návrh. Musím konstatovat, že základní výhrada, která k minulému návrhu byla vznesena, byla výhrada, že je správné vzít jako základnu pro výpočet náležitostí a platu plat, který je průměrný v národním hospodářství, nikoli plat odvozený od průměrného platu v rozpočtové sféře. To byla argumentace, která se nesla křížem přes politické spektrum. Musím říci, že po uvážení jsem přijal tuto argumentaci jako odůvodněnou. Proto navrhuji v nové, přepracované předloze vyjít ze základny průměrný plat v národním hospodářství, nikoliv průměrný plat v rozpočtové sféře.

Další prvky úpravy se nemění proti úpravě předložené. Základní odůvodnění je podle mého názoru zřejmé. Chtěl bych zdůraznit, že se nejedná ani o snížení, ani o zmrazení dosavadní výše platové základny, ale pouze o navázání platové základny do jiného schématu. Podle mého názoru schématu, které je oprávněné, protože jakkoli není správné nadhodnocovat dobrou činnost představitelů ústavní moci, přesto jsem přesvědčen o tom, že prosperující země vyžaduje kvalifikovanou správu. Kvalifikovaná správa se projevuje v růstu životní úrovně, tj. v růstu platů. Proto je na místě, aby platy ústavních činitelů byly odvozeny od průměrného platu v národním hospodářství, jak koneckonců zdůraznila sněmovna ve všech barvách sněmovního spektra a současně jak koneckonců je považováno i našimi občany za spravedlivé.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Jiří Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, s podobnou předlohou, která je nám nyní předkládána, se setkáváme v našem funkčním období již potřetí. Předpokládám, že tentokrát bude průběh šťastnější. Smůla je, že předloha ne zrovna dvakrát reagovala na všechny připomínky, které zde byly naposledy řečeny. V podstatě je totožná. Přesto si myslím, že má řadu pozitiv, jako je návrh na odstranění určitých duplicit v náhradách, vyčlenění soudců do zvláštního zákona, otázka vázání odměn představitelů státní moci na průměrné platy - byť je otázka, na které průměrné platy.

Jiná věc je, že zde bude potřeba ještě řadu věcí dodělat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP