(16.00 hodin)
(pokračuje Gross)

Odstavec 6, jak je to navrhováno usnesením výboru pro obranu a bezpečnost, byl původně věnován otázce vydávání povolení k nošení zbraně. Přijetím pozměňovacího návrhu do odstavce 6 bude docházet k aplikačním problémům, jestli se na tuto záležitost použije odstavec 5 nebo odstavec 6. To dávám ještě jako jednu věc k úvaze, a pokud to bude možné, doporučoval bych opět hlasování o bodu 17 samostatně s tím, že vidím větší problém u bodu 4 než u bodu 17.

Dovolte mi ještě dvě poznámky k pozměňovacím návrhům, které padaly na plénu. Pan poslanec Houzák navrhoval změnit rok 1870 na rok 1890. To se týká přílohy vládního návrhu zákona. Tady bych chtěl upozornit, že rok 1870 vychází z prováděcí dohody k Schengenské dohodě z roku 1990, konkrétně z článku 82 a z článku 91, a proto si myslíme, že původní vládní návrh - i jak to bylo dohodnuto ve výboru pro obranu a bezpečnost - bude lepší zachovat, čili tady budu mít negativní stanovisko.

Co se týče návrhu pana poslance Hanuše, který se týká § 29 odstavce 6, vypuštění slov "a v uzavřeném obalu", tak tento návrh také nemohu doporučit, protože výsledkem - já se domnívám, že to není naším cílem - toho by mohlo být, že například sportovní střelci budou moci přemisťovat své zbraně, byť ve stavu, který vylučuje okamžité použití, v hromadných dopravních prostředcích. Mám pocit, že to není zrovna cesta, kterou bychom se chtěli vydat, alespoň z pohledu Ministerstva vnitra to vidíme jako dosti problémovou záležitost. Ne snad že by třeba sportovní střelci zneužili těchto zbraní, ale zvyšuje se riziko odcizení a podobných záležitostí. Na důsledek tohoto pozměňovacího návrhu bych chtěl upozornit. Také s ním vyslovím nesouhlas, až budu mít před hlasováním tu možnost.

V závěru bych chtěl ještě jednou poděkovat. Věřím, že dospějeme k dobrému výsledku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím nyní pana poslance Koháčka.

 

Poslanec Petr Koháček: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi krátce se vyjádřit k některým návrhům. Původně jsem měl v úmyslu nechat hlasovat o usnesení výboru jako celku, ale ve svém závěrečném návrhu vyhovím panu ministrovi vnitra a vyčlením ty body, o kterých chce hlasovat samostatně, i když si myslím, že jeho námitky, jak je zde přednesl, nejsou opodstatněné, takže já potom nebudu podporovat jiný názor.

Chtěl bych se připojit ke slovům pana ministra, protože přijmeme-li návrh pana poslance Houzáka, dostaneme nový návrh do rozporu s právem EU. Já i moji kolegové, kteří jsme chtěli docílit stejného cíle, docílit stejného data, do kterého bude zbraň považována za historickou, jsme si nezávisle na sobě nechali udělat právní a odborné expertizy a všechny byly identické - nejde to. Upozorňuji na tento problém mimochodem i proto, že jeden z důvodů, proč byl tento návrh zákona předložen, je důvod, aby bylo naše právo v této oblasti sladěno s právem EU.

Chtěl bych zde připomenout, že u návrhu poslance Hanuše, toho druhého návrhu, nastává ještě určitý další problém kromě toho, že se s ním neztotožňuji, protože pan kolega doporučuje, aby zkušební komisaře mohli dělat i podnikatelé v oboru zbraní a střeliva. Obávám se, že by došlo k velkému střetu zájmů, protože ten, kdo udělá zkoušky, stává se zákazníkem, a to je důvod, proč já tento návrh podpořit nemohu. Navíc pan kolega nepromítl tento návrh do některých dalších paragrafů, což je následný legislativní problém.

Stejně tak nepodpořím návrh pana poslance Grünera, který navrhuje vazbu mezi získáním povolení skupiny C na vlastnění loveckého průkazu. Také tam nedošlo k promítnutí tohoto návrhu do některých dalších paragrafů.

To je všechno, co jsem chtěl říci k věcné stránce. Až skončí tato legislativně podrobná rozprava, dám vám návrh na proceduru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pane zpravodaji, prosím, abyste se zabýval otázkou procedury.

 

Poslanec Petr Koháček: Dobře. Dovolte mi, abych vám navrhl proceduru. Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o návrzích tak, jak zazněly zde na plénu, tzn. o návrhu pod písmenem B poslance Houzáka, samostatně o všech třech návrzích poslance Hanuše pod písmenem C, jako jedno hlasování pod písmenem D návrh poslance Grünera, pak pod písmenem E návrh poslance Grosse a pod písmenem F jednotlivě o všech třech návrzích poslance Klase. Pak bychom samostatně hlasovali o bodu 4 z usnesení výboru pro obranu a bezpečnost na přání pana ministra, o bodu 17 z téhož usnesení, o bodu 36 ovšem není třeba hlasovat samostatně, protože budeme hlasovat nejdříve o návrhu poslance Grosse, takže v tomto případě to není nutné, poté o bodu 58. Po těchto hlasováních bychom hlasovali jedním hlasováním o všech zbývajících bodech usnesení výboru pro obranu a bezpečnost a po tomto hlasování by mohlo následovat hlasování konečné. To je vše.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Doufám, že všichni poslouchali. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Houzák: Navrhuji samostatné hlasování pokud jde o pozměňovací návrhy pod písmenem A, číselné označení 46, 56, 67 a 72. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan zpravodaj se ztotožňuje s tímto návrhem?

 

Poslanec Petr Koháček: Ano, je to možné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kdo dále?

 

Dám hlasovat o proceduře.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 214 ze 171 přítomných 143 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím, hlasujme.

 

Poslanec Petr Koháček: Děkuji. Přistoupíme k hlasování o návrhu pana poslance Houzáka, uvedeném pod písmenem B. Nedoporučuji.

(Předkladatel nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 215 ze 172 přítomných poslanců 29 pro, 120 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Hanuše, uvedeném pod písmenem C1. Doporučuji.

(Předkladatel nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 216 ze 173 přítomných 86 pro, 71 proti. Návrh nebyl přijat o jeden hlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP