(15.20 hodin)
(pokračuje Klaus)

I teď zůstane u stolku zpravodajů místopředseda vlády Rychetský.

 

127.
Vládní návrh zákona o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení
pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 1019/ - třetí čtení

 

Opět pan poslanec Teplík. Otevírám rozpravu. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Závěrečné slovo?

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážená Poslanecká sněmovno, v druhém čtení k tomuto poslaneckému tisku byl uplatněn jeden jediný pozměňovací návrh, kterým se posunuje datum účinnosti z 1. dubna na 1. červen t. r. Chci říci, že s tímto pozměňovacím návrhem souhlasím.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, budeme tedy hlasovat. Prosím, pane poslanče Teplíku.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Toto hlasování bude velmi jednoduché. Nejprve budeme hlasovat o avizovaném pozměňujícím návrhu, který stanovuje posunutí účinnosti, poté bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku. Je to předloha, která je velmi jednoduchá a podle mého názoru ryze technicistní a absolutně nekonfliktní. Co se týká pozměňujícího návrhu s posunutím účinnosti, stanovisko zpravodaje je souhlasné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Souhlasné bylo stanovisko předkladatele též, jak si vzpomínám.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 184 z přítomných 171 poslance, 159 pro, 2 proti, návrh byl přijat.

 

A nyní tedy návrh jako celek. Souhlas s vládním návrhem zákona ve znění toho jednoho schváleného pozměňovacího návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 185 z přítomných 171 poslanců, 158 pro, 2 proti, návrh byl přijat.

 

Děkuji. Skončili jsme projednávání tohoto návrhu.

 

Nyní máme

 

128.
Vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
/sněmovní tisk 963/ - třetí čtení

 

Prosím opět pana místopředsedu vlády, eventuálně pana ministra školství a pana zpravodaje Matějů.

Nejdříve otevírám rozpravu k třetímu čtení. Pan poslanec Matějů.

 

Poslanec Petr Matějů: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, já bych si dovolil přednést pouze dva legislativně technické návrhy, respektive jedná se o pouhé opravy k tisku 963/2. Ten první je v pozměňujícím návrhu uvedeném pod písm. A, což je komplexní usnesení výboru, tedy pod bodem A bod 1 se před slovo "výsledek" vkládá předložka "ve", tedy "ve výsledku" je konečné znění. To byla chyba vzniklá přepisem.

Totéž je druhý legislativně technický návrh, aby v pozměňujícím návrhu uvedeném pod písm. B bod 2 se slova "6 a 7" nahradila slovy "6 až 10". Jedná se opět o nápravu legislativně technického omylu, neboť § 22 má 10 odstavců, a nikoliv pouze 7.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Doufám, že toto je přijato, nebo chcete dát o tom hlasovat ?

 

Poslanec Petr Matějů: Já myslím, že o tom nebude třeba hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já myslím, že jsou to logické změny. Takže rozpravu končím. Závěrečné slovo?

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážená Poslanecká sněmovno, chtěl bych poděkovat zejména příslušnému výboru, tj. výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, že na této osnově zákona odvedl ohromný kus práce, protože neexistující zákon o veřejných výzkumných institucích jsme cestou komplexního pozměňovacího návrhu dostali do tohoto textu tak, abychom mohli přijmout zákon, který umožní podporu výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.

Kromě toho byly uplatněny dva pozměňovací návrhy přímo na plénu ve druhém čtení panem poslancem Matějů a panem poslancem Ondrušem. I s těmito pozměňovacími návrhy souhlasím. Myslím si tedy, že jsme odvedli opravdovou práci, za kterou vám velice děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Přikročíme tedy k hlasování. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal organizace tohoto aranžmá.

 

Poslanec Petr Matějů: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych si dovolil navrhnout proceduru, která by měla vypadat takto.

Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B1, což byl můj pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu A16. Poté budeme moci hlasovat o bodech A1 až A32 jako o celku, protože se jedná o ucelený návrh příslušného výboru, pokud někdo nepřednese námitku proti tomuto hlasování jako o celku. Za třetí bychom hlasovali o bodu B2, což je můj pozměňovací návrh. Za čtvrté bychom hlasovali o bodě C, tj. pozměňovací návrh pana poslance Ondruše na straně 6. Za páté bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které jsem před chvíli přednesl v rámci třetího čtení, to jsou jenom legislativně technické opravy. Za šesté, na konec, bychom hlasovali o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, slyšeli všichni tento návrh. Předpokládám, že zejména zainteresovaní ho pečlivě vnímali.

 

Dám tedy hlasovat o tomto procedurálním návrhu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 186 z přítomných 181 poslanců 159 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Petr Matějů: Pokud tedy byla přijata procedura, navrhuji nyní hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem B1, který je pozměňovacím návrhem k bodu A16.

(Stanovisko zpravodaje i předkladatele kladné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 187 z přítomných 169 poslanců 160 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Matějů: Nyní bychom tedy mohli hlasovat o bodech A1 až A32, což je usnesení výboru, jako o celku.

(Stanovisko zpravodaje i předkladatele kladné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 188 z přítomných 171 poslanců 162 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP