(Jednání opět zahájeno v 15.12 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, pojďme se pustit do závěrečného hlasování.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Omlouvám se jak panu předsedovi, tak Poslanecké sněmovně. Zpravodaj opomněl dát hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem A25, ve kterém se jedná o posunutí účinnosti tohoto zákona z měsíce dubna na měsíc červen.

V tuto chvíli bych si dovolil dát hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A25. Stanovisko pochopitelně kladné, pana místopředsedy Rychetského rovněž.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Musím vás dát odhlásit a prosím, abyste se opět přihlásili.

 

Dám ještě hlasovat o tomto dílčím návrhu o posunu platnosti.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 178 z přítomných 167 bylo 156 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: V tuto chvíli skutečně můžeme hlasovat o návrhu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 179 z přítomných 170 poslanců pro 115, proti 41. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu místopředsedovi vlády, děkuji panu poslanci Teplíkovi.

 

Dostáváme se k bodu

 

126.
Vládní návrh zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy
o užívání budovy nebo její části na časový úsek
/sněmovní tisk 1056/ - třetí čtení

 

Opět pan místopředseda Rychetský. Zpravodaj pan poslanec Starec. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1056/4. Opět prosím pana místopředsedu, aby vyčkal.

Má někdo nějaký nápad do rozpravy ke třetímu čtení? Nemá-li, rozpravu končím. Nyní je šance pro závěrečná slova.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci, předložený návrh zákona o tzv. smlouvě o time sharingu byl projednán dvěma výbory této ctěné komory - ústavně právním a hospodářským - přičemž pozměňovací návrhy obou výborů jsou podle mého soudu návrhy, které umožňují, abychom v jejich znění tento zákon přijali.

Dochází ovšem k jedné podstatné změně. Zatímco vláda předpokládala, že bude samostatný zákon o smlouvě o užívání budovy nebo její části na časový úsek, ústavně právní výbor předpokládá, že tento text bude součástí občanského zákoníku. Samozřejmě respektuji tento návrh a doporučuji, aby sněmovna ve znění všech předložených pozměňovacích návrhů zákon schválila ve třetím čtení.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Zpravodajskou roli převezme předseda hospodářského výboru. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, myslím si, že jak je návrh projednán a jak byl projednán i v hospodářském výboru a jak zde řekl pan místopředseda vlády, je připraven k tomu, aby byl schválen s těmi pozměňovacími návrhy, které zde byly předneseny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zástupce zpravodaje, aby se chopil svého úkolu.

 

Poslanec Josef Hojdar: Myslím, že procedura je zcela jednoznačná. Pozměňovací návrhy, které máte pod písmenem A, které jsou v usnesení ústavně právního výboru č. 228, se budou hlasovat najednou. Tím bude procedura připravena. Potom jsou pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v usnesení hospodářského výboru. Ty můžeme hlasovat také. Myslím, že jsou zde dvě věci, které můžeme hlasovat jako dva bloky dohromady.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nejdříve dám schválit proceduru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 180 z přítomných 170 bylo 155 pro, 3 proti. Procedurální návrh byl přijat.

 

Takže budeme hlasovat.

 

Poslanec Josef Hojdar: První hlasování je pod písmenem A. Je to komplexní pozměňovací návrh ústavně právního výboru. Obě stanoviska jsou kladná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 181 z přítomných 171 poslanců bylo 164 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Hojdar: Dále je pozměňovací návrh hospodářského výboru pod písmenem B. Také ho můžeme hlasovat jako jeden komplex. Stanoviska jsou kladná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 182 z přítomných 171 poslanců bylo 113 pro, proti 47. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Hojdar: To byla všechna hlasování. Můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Návrh usnesení je vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 183 z přítomných 171 poslanců bylo pro 111, proti 47. I tento návrh byl přijat. Tím jsme skončili projednávání tohoto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP