(Jednání opět zahájeno v 15.10 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ptám se předsedy klubu ČSSD, jestli už je možné pokračovat ve schůzi? (Ano.)

Takže jsme zahájili projednávání bodu 107 a táži se, zda platí, či neplatí vystoupení poslance Palase. Prosím, abyste ho ještě jednou zopakoval. Dáváte v tuto chvíli co?

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedo, navrhuji bod 107, což je vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů - zákon o ovzduší - sněmovní tisk 912, třetí čtení, vrátit zpět do druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Počkejte, dám o tom nejprve hlasovat. Asi vás pro pořádek odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Palase vrátit bod 107 do druhého čtení?

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 265 z přítomných 156 poslanců 144 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Jaký další návrh má pan poslanec Palas?

 

Poslanec Jaroslav Palas: Dovoluji si navrhnout, aby to druhé čtení proběhlo ve čtvrtek po ukončení odpovědí na písemné interpelace.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 266 z přítomných 168 poslanců 135 pro, 20 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu poslanci Palasovi. Dostáváme se k bodu 108. Pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, k té proceduře bych chtěl ještě vyjasnit, než od toho utečeme, zda počítáme také se třetím čtením na této schůzi. Pokud ano, myslím, že by bylo na místě, abychom o tom rovněž rozhodli hned, ale to by měl pravděpodobně říci pan poslanec Palas.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, pane poslanče. Nevím, jestli je to tak naléhavé, to se může rozhodnout ve chvíli, kdy schválíme nebo neschválíme třetí čtení, takže je to taková trochu zbytečnost a schválnost. Chce to pan poslanec Palas navrhovat? Nemusí, já ho nijak nenutím.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedo, předpokládám, že třetí čtení proběhne v úterý na této schůzi.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To předpokládat nemůžete, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Navrhuji, aby třetí čtení proběhlo v úterý příští týden.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ne, na úterý máme prvně zadané třetí čtení státního rozpočtu a návrhy zákonů vrácené Senátem a prezidentem republiky. Můžete maximálně chtít, aby to bylo po těchto vrácených návrzích.

Nekývejte na mě hlavou, měl jste to navrhovat racionálně.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Dobře, pane předsedo, navrhuji, aby toto třetí čtení proběhlo po projednání státního rozpočtu a po těch stanovených bodech.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 267 z přítomných 168 poslanců 130 pro, 15 proti. Návrh byl přijat. Děkuji.

 

Dostáváme se k bodu

 

108.
Vládní návrh zákona o podpoře malého a středního podnikání
/sněmovní tisk 938/ - třetí čtení

 

Prosím pana ministra průmyslu a obchodu Grégra a zpravodaje poslance Vymětala, aby se posadili ke stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 938/3.

Otevírám rozpravu legislativně technického a podobného typu. Kdo se do této rozpravy hlásí? Nikdo. Nevím, jestli si přeje pan ministr závěrečné slovo?

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi několik závěrečných slov k vládnímu návrhu zákona o podpoře malého a středního podnikání, který nyní projednáváme ve třetím čtení. Smysl navrhovaného zákona jsem už vysvětlil v rámci jeho projednávání v prvém a druhém čtení. Připomínám, že jde především o implementaci definice malých a středních podnikatelů uplatňované v zemích EU a obsažené v nařízení Komise č. 70 z roku 2001. Dosavadní principy poskytování podpor malým a středním podnikatelům přitom zůstávají zachovány.

Návrh byl projednán v rámci druhého čtení výborem pro evropskou integraci, který doporučil Poslanecké sněmovně návrh schválit. Hospodářský výbor k němu přijal několik pozměňovacích návrhů. S těmito návrhy souhlasím, protože přispívají ke zkvalitnění zákona. Výjimku tvoří pouze návrh na změnu kompetenčního zákona, který je označen ve sněmovním tisku jako A12. Jsem toho názoru, že tato otázka by měla být komplexně řešena až v rámci návrhu nového kompetenčního zákona. V situaci, kdy nebyla navrhovaná změna kompetencí projednána vládou, nemohu s takovou změnou souhlasit. Proto bych navrhoval hlasovat o bodech A1 až A11 jako o celku a zvlášť o bodu A12.

Na závěr si dovolím ještě jednou poděkovat za spolupráci všem poslancům ve výborech, kteří svými návrhy přispěli ke zlepšení navrhovaného zákona, a dovolím si doufat, že ve třetím čtení vyslovíte s tímto návrhem souhlas. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Přeje si vystoupit zpravodaj?

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jen k tomu, co říkal pan ministr, musím podotknout, že hospodářský výbor se u pozměňovacího návrhu A12 při hlasování vyjádřil téměř jednomyslně, takže myslím, že je na Poslanecké sněmovně, aby o tomto bodu rozhodla.

Dovolím si navrhnout proceduru. Myslím, že je možno navrhnout proceduru jednoduše, a sice jedním hlasováním bychom hlasovali o bodech A1 až 11, poté zvlášť o bodu A12, jak chtěl pan ministr, a já to doporučuji, a poté o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Zahajuji hlasování o proceduře. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 268 z přítomných 170 bylo 126 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Budeme nejdříve hlasovat o bodech A1 až 11. Stanoviska? Ministr doporučuje, zpravodaj také doporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 269 z přítomných 170 bylo 150 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní bod A12.

Prosím pány poslance, aby se usadili, netelefonovali, je hlasování v parlamentu! Opravdu bych prosil!

Hlasujeme o bodu A12. Stanoviska? Ministr záporné, zpravodaj velmi doporučuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP