(15.20 hodin)
(pokračuje Klaus)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 270 z přítomných 175 poslanců bylo 109 pro, 56 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Vymětal: To jsou všechny pozměňovací návrhy. Můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 271 z přítomných 175 poslanců bylo pro 120, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru i panu zpravodaji.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, děkuji vám za odsouhlasení tohoto zákona. Díky.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dostáváme se k bodu

 

111.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství
a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb.
/sněmovní tisk 621/ - třetí čtení

 

Pan ministr Fencl, zpravodaj pan poslanec Skopal, pozměňovací návrhy ve sněmovním tisku 621/2. Otevírám rozpravu.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesl legislativně technické úpravy.

Za prvé by to bylo v textu pozměňovacího návrhu zemědělského výboru č. 30 - zařadit do zákona jako článek 2 s názvem Přechodná ustanovení, následující články přečíslovat.

Za druhé - pokud bude přijat pozměňovací návrh zemědělského výboru č. 31, potom je nutné v názvu zákona doplnit slova "a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů".

Za třetí - zákon členit na části a články. Názvy jednotlivých částí znějí: Část první - změna zákona o vinohradnictví a vinařství, část druhá - změna zákona o dani z příjmu, část třetí - účinnost.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kdo dál se hlásí s legislativně technickou poznámkou? Pan ministr.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedo, ctěná sněmovno, avizuji, že u předloženého zákona plně akceptuji pozměňovací návrhy zemědělského výboru Poslanecké sněmovny uvedené pod písmenem A, ale také pozměňovací návrhy pana poslance Grůzy uvedené pod písmenem C. Chci jen konstatovat, že jsem téměř přesvědčen, že přijetí tohoto zákona je další krok ke zvýšení produkce kvalitních, především přívlastkových vín v sortimentu, který obohacuje trh vín produkcí především moravských a českých vín.

V tuto chvíli bych chtěl jen poděkovat těm, kteří se podíleli na pozměňovacím návrhu, tedy pánům poslancům na půdě zemědělského výboru, protože nepochybně materii, kterou jsem předložil ve jménu vlády, vylepšili. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kdo se dále hlásí? Nikdo, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování. Prosím pana poslance Skopala, aby nás seznámil s procedurou.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl proceduru projednávání tohoto hlasování. Nejdříve bychom hlasovali o C1, potom C2. Jsou to pozměňovací návrhy poslance Grůzy. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu zemědělského výboru jako o celku, což je A. Potom bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B poslance Suchánka.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slyšeli jste tento návrh. Má někdo ze zainteresovaných námitky? Pan poslanec Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, domnívám se, že pokud odsouhlasíme znění zemědělského výboru, návrh kolegy Suchánka je nehlasovatelný.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se pan kolega Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Chtěl bych k proceduře pouze poprosit o to, zda by bylo možné hlasovat z usnesení zemědělského výboru samostatně o bodu A12 a A20.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Kdo další?

 

Poslanec Jan Grůza: Protože k bodu A20 se vztahuje můj druhý pozměňující návrh, o kterém bude hlasováno stejně samostatně, domnívám se, že tím vyhovíme i kolegovi Papežovi, že už není potřeba hlasovat samostatně o tom bodě, protože o něm bude hlasováno samostatně. Takže bychom z toho vyňali jenom jeho první bod.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Ještě jednou pan zpravodaj.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Chtěl bych jenom upozornit, že u pana poslance Grůzy jak k bodu A12, tak bodu A20 - jsou to jeho pozměňovací návrhy. Pokud by nebyly přijaty, nechám zvlášť hlasovat o bodu A12 a A20. Potom jsou tyto body nehlasovatelné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ještě někdo k proceduře? Nikoliv.

 

Dám hlasovat o navržené proceduře v komplexu, jak zazněla.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 272 z přítomných 177 poslanců bylo 168 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane poslanče, čtěte návrhy.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Nejdříve bychom hlasovali o bodu C1. Je to pozměňovací návrh pana poslance Grůzy. Stanovisko zpravodaje je souhlasné, pan ministr rovněž souhlasí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 273 z přítomných 175 poslanců pro 102, proti 61. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Dále bychom hlasovali o bodu C2. Stanovisko zpravodaje i ministra je souhlasné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 274 z přítomných 175 poslanců pro 97, proti 67. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A, což je pozměňovací návrh zemědělského výboru. Vzhledem k tomu, že bod 12 a 20 bude ve znění pozměňovacích návrhů, které jsme již schválili. Stanoviska jsou kladná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 275 z přítomných 175 poslanců 99 pro, 67 proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP