(14.40 hodin)
(pokračuje Klaus)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 254 z přítomných 183 poslanců 75 pro, 88 proti. Návrh nebyl přijat.

 

C8. (Stanoviska ministra i zpravodaje byla nedoporučující.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 255 z přítomných 183 poslanců 74 pro, 89 proti. Návrh nebyl přijat.

 

C12. (Stanoviska ministra i zpravodaje byla nedoporučující.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 256 z přítomných 183 poslanců 71 pro, 90 proti. Návrh nebyl přijat.

 

C14. (Stanoviska ministra i zpravodaje byla nedoporučující.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 257 z přítomných 183 poslanců 72 pro, 74 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Rozumím tomu, že to jsou všechny pozměňovací návrhy, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Ano.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Dále D1, D2, D3 byly hlasovány, teď by se mělo hlasovat o přijetí legislativně technických úprav, které byly načteny, a potom o hlasování jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem tomu rozuměl, že legislativně technické úpravy jsme odkývali bez hlasování. Přejete-li si to, dám o nich hlasovat.

 

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 258 z přítomných 183 poslanců 170 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Návrh usnesení jako celku: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona 77/1997 Sb. o státním podniku, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Vycházíme z tisku 880.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 259 z přítomných 182 poslanců 105 pro, 74 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi.

 

Dostáváme se k bodu 106, kterým je

 

106.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 885/ - třetí čtení

 

Prosím pana místopředsedu vlády Rychetského a zpravodaje poslance Bendu. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 885/2.

Otevírám rozpravu legislativně technického typu, ale prosím o elementární klid v sále. První se hlásí pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, mám dvě legislativně technické připomínky, na které jsem byl upozorněn naší legislativou. Jedna se týká bodu A2 usnesení ústavně právního výboru, kde jednak by v závěrečné části věty mělo být jednotné číslo "nebo dosud nebyl vyhlášen ve Sbírce zákonů" a měl by vypadnout závěr věty "nebo ve Sbírce mezinárodních smluv". Já se omlouvám, že jsme toto nevznesli, ale tam se jedná o ústavní zákony a zákony, které se zcela nepochybně nevyhlašují ve Sbírce mezinárodních smluv, takže to nedává smysl a mohlo by to být pouze zavádějící a myslím, že je to opravdu změna, která vyplývá z přednesených pozměňovacích návrhů.

Druhá změna, kterou bych chtěl avizovat jako legislativně technickou, se týká bodu A13. V článku 1 ve stávajícím bodě 19 se slova "s jejíž ratifikací vyslovil" nahrazují slovy "k jejíž ratifikaci dal". Tam, jak je to zformulované v usnesení ústavně právního výboru, to vypadá, jako kdyby se v celém paragrafu 117 měnilo jenom toto. To není pravda. Tam se mění rozsáhlejší část ve vládním návrhu zákona a je potřeba jenom, protože jsme se dohodli na formulaci "k jejíž ratifikaci dal", zaměnit slova "s jejíž ratifikací vyslovil" za slova "k jejíž ratifikaci dal". Jenom se změní návětí. V článku 1 ve stávajícím bodě 19 se slova "s jejíž ratifikací vyslovil" nahrazují slovy "k jejíž ratifikaci dal".

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozumím tomu tak. Ano. Myslím, že je to naprosto evidentní. Nemá cenu o tom dále diskutovat.

Kdo se dále hlásí do této rozpravy? Pan místopředseda vlády.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedo, vážená Poslanecká sněmovno, za prvé bych chtěl konstatovat, že opravdu oba případy, o kterých hovořil pan zpravodaj, jsou skutečně jenom legislativně technická úprava a jsou nezbytné.

Za druhé bych chtěl říci, že se domnívám, že všechny návrhy ústavně právního výboru, to je návrhy pod písm. A, lze hlasovat najednou, protože všechny realizují stejný problém, to je konečné znění novely ústavy.

Dále bych chtěl za předkladatele říci, že ke všem pozměňovacím návrhům pod písmenem B předneseným panem poslancem Filipem mám negativní stanovisko, protože je nelze podle mého soudu přijmout, protože by se napřed musela změnit ústava. Ústava explicitně stanoví, že Ústavní soud ruší platnost zákonů. Pozměňovací návrhy poslance Filipa chtějí slovo platnost nahradit slovem účinnost. To znamená, že zákon by byl v rozporu s ústavou. Dále bych chtěl říci, že všechny pozměňovací návrhy pod písm. B, protože se týkají jednoho a téhož, by měly také být hlasovány najednou jedním hlasováním.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To je návrh procedury. Místo zpravodaje navrhovatel navrhuje proceduru. Dobře.

Kdo se dále hlásí do rozpravy ke třetímu čtení? Nehlásí-li se nikdo, rozpravu končím. Přeje si někdo závěrečné slovo? Nepřeje.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím proceduru.

 

Poslanec Marek Benda: Já bych doporučil, jestli by bylo možné hlasovat nejprve o legislativně technických změnách přednesených mnou ve třetím čtení k písm. A, poté o celém písm. A a poté, protože pan poslanec Filip s tím vyslovil souhlas, o celém písm. B. Na závěr o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Tady se předávají květiny. To je velmi netradiční, to budeme muset zavést do jednacího řádu.

Já myslím, že legislativní proces je jasný. Já o něm formálně dám hlasovat.

 

Kdo je pro tuto proceduru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 260 z přítomných 181 poslanců 124 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP