(14.20 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Nikdo nenamítá proti této přepisové otázce? Prosím pana poslance Němce.

Vážení kolegové, poslouchejte se, ať nevznikne problém, že jste něco schválili nebo neschválili.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh ve třetím čtení, resp. legislativně technické upřesnění k pozměňovacímu návrhu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To bych prosil, aby to bylo to druhé, a ne to první, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Němec: Legislativně technické upřesnění k pozměňovacímu návrhu uvedenému pod písmenem C6. Upřesnění vyplývá z toho, že navržená dikce zákona pracuje s pojmem "akciová společnost", nikoli "státního podniku", takže v rámci legislativně technického upřesnění navrhuji, aby v pozměňovacím návrhu C6 namísto slov "státního podniku" byla uvedena slova "akciové společnosti". Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Místo státního podniku akciové společnosti. Nevím, jestli vás všichni poslouchají. Mám opravdu strach, že ne.

Bere to navrhovatel a zpravodaj jako technickou otázku? Nekýváte. Pan ministr ano. Nikdo nenamítá, bereme to jako legislativně technickou připomínku. Prosím, kdo další?

Končím rozpravu, do které se již nikdo další nehlásí. Táži se navrhovatele či zpravodajů, zda si přejí závěrečná slova. Pan ministr Schling. Prosím.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se velmi stručně vyjádřil k některým pozměňovacím návrhům. Je jich tam sice v tisku, který projednáváme, celá řada, ale myslím si, že většina z nich vhodně doplňuje předložený vládní návrh. Především jsou to návrhy schválené hospodářským výborem.

Chtěl bych se vyslovit ke dvěma z nich. Jednak je zde několik pozměňovacích návrhů týkajících se generální inspekce. Generální inspekce bude vždy potřebnou organizací a bude fungovat, ať zvolíme kteroukoli variantu podle kteréhokoli pozměňovacího návrhu. Domnívám se ale, že by bylo vhodné podpořit pozměňovací návrh pod písmenem D pana kolegy Vlčka, který pokládám za vhodnější než pozměňovací návrh kolegy Plachého, který je obsažen v návrzích hospodářského výboru.

Dále bych se chtěl vyslovit k účinnosti. Budeme opět volit mezi několika pozměňovacími návrhy. Chtěl bych říci, že mi dost záleží na tom, aby byl schválen pozměňovací návrh, který říká, že zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Jedině tak totiž bude možno neprodleně začít s realizací již schváleného zákona. Myslím si, že jakékoli odklady by neprospěly ničemu a nejméně naší železnici, nejen Českým dráhám, ale železnici jako celku. Železnice na tento zákon čeká.

Musím bohužel říci, že nemohu podpořit žádný z pozměňovacích návrhů uvedených pod písmenem C, což jsou pozměňovací návrhy kolegy Němce, byť jsem vždy deklaroval, že mi záleží na tom, aby tento návrh zákona získal co nejširší podporu v Poslanecké sněmovně. Pozměňovací návrhy kolegy Němce jdou proti smyslu zákona. Jsou to jediné pozměňovací návrhy, které skutečně mění jeho konstrukci, mění jeho smysl, tudíž je nemohu podpořit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím, pan zpravodaj.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych říci, že minulý týden jsme tu hodně hovořili o Evropě a myslím si, že tento zákon je o Evropě, o tom, zda česká železnice bude evropská, nebo nějaká jiná, do evropských železnic těžko zařaditelná. Vrácení zákona hospodářskému výboru si myslím prospělo. Nové pozměňovací návrhy členů hospodářského výboru se snažily zákon vylepšit, a to i od poslanců ze stran, které mají větší nebo menší námitky k tomuto zákonu. Ať to byl pan poslanec Plachý při snaze vymezit pravomoci generální inspekce, a beru za legitimní, že se snaží co nejvíce kontrolovat něco, čemu příliš nebo úplně nedůvěřuje, a návrhy pana poslance Kalouska, které směřovaly do lepší kontroly ekonomiky a vytvoření možnosti k dřívějšímu vstupu konkurence do železniční dopravy.

Hospodářský výbor tyto rozumné pozměňovací návrhy přijal a já je považuji za vylepšení zákona. Z těchto důvodů budu doporučovat co nejvíce pozměňovacích návrhů hospodářského výboru, kromě návrhu A14, který se týká účinnosti a o kterém hovořil pan ministr. Potom předložím návrh jeho způsobu projednávání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jsou ještě další dva zpravodajové, poslanec Sehoř a Suchánek. Chtějí k tomu něco říci? Nechtějí.

Prosím pana poslance Kapouna, neboť přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Pane předsedající a pane předsedo, já bych navrhl tuto proceduru. Nejprve by se hlasovalo o podobě generální inspekce, to znamená nejdříve o pozměňovacích návrzích pana poslance Vlčka D1 a D2. Pokud by byly přijaty, bylo by nehlasovatelné A14 hospodářského výboru.

Jako druhé hlasování by bylo hlasování o účinnosti, protože tyto dva pozměňovací návrhy, tj. D3, jsou vlastně pozměňovací návrhy k hospodářskému výboru. Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru jako celku, mimo body A13 a A14, podle toho, jak by dopadlo hlasování o bodech D1, D2 a D3. Pokud by byly odhlasovány návrhy hospodářského výboru pod písmenem A, je nehlasovatelné C9 a C10. Tam je kolize s A6 a A7.

Dále budeme hlasovat o návrzích pod písmeny B pana poslance Starce, a to B1, B2 a B3 jako celek. Pokud bude odhlasováno, jsou nehlasovatelné C1, C6 a C15. Písmena B jsou jako komplexní pozměňovací návrh o majetku, provozování dopravní cesty a o možnosti privatizace před a po odhlasování zákona. Dále budeme jednotlivě hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmeny C mimo těch, které již by potom byly nehlasovatelné, tzn. byly by to C11, C9, C10, C1, C6 a C15. O D1, D2 a D3 už bude v tom období hlasováno.

Dále bychom hlasovali o přijetí legislativně technických úprav a hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím eventuální polemiky s tímto návrhem. Pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, žádal bych o samostatné hlasování v rámci usnesení hospodářského výboru k bodu A2 a A11. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že toto zařadíme do celkového návrhu. Kdo dále má návrh k proceduře hlasování? Nemá-li nikdo, tak dám hlasovat o návrhu pana zpravodaje Kapouna obohacenému o samostatné hlasování o bodech A2 a A11, jestli jsem si to dobře poznamenal.

 

Zahájil jsem hlasování o proceduře. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 242 z přítomných 180 poslanců 167 pro, jeden proti.

 

Dodávám ještě, že o náhradní karty požádali poslanci Havlíček - 21, Doktor - 22, Korbel - 23.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP