(Jednání pokračovalo v 10.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, čas na našem hlasovacím zařízení ukazuje 10.15 hodin. Znamená to, že je konec přestávky. O slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka. Ostatní bych prosil o ztišení hovoru v sále.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, rád bych přečetl příslušné ustanovení jednacího řádu této Poslanecké sněmovny, které se vztahuje k hlasování, které v tuto chvíli je před námi.

Jednací řád ve svém § 102 odstavec 3, který speciálně upravuje projednávání návrhu o státním rozpočtu, říká: Sněmovna základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu schválí nebo doporučí vládě jejich změny a stanoví termín pro předložení nového návrhu. Lhůta pro předložení nového návrhu nesmí být kratší než 20 dní a delší než 30 dnů od doručení usnesení sněmovny předsedovi vlády.

Dovoluji si poukázat zejména na první větu tohoto odstavce. V této první větě se neříká nic o tom, že by Poslanecká sněmovna měla přijímat usnesení, v němž se explicitně říká, že Poslanecká sněmovna vrací návrh rozpočtu vládě. Domnívám, že bychom se měli pokud možno přesně držet ustanovení jednacího řádu, které speciálním způsobem upravuje proceduru schvalování státního rozpočtu. Proto bych si dovolil v tuto chvíli vznést námitku proti proceduře, jak byla akceptována zpravodajem. Navrhuji, abychom jako o celku hlasovali pouze o usneseních, která jsou součástí bodu II, tj. o usneseních, která jsme hlasovali jednotlivě. Čili navrhuji, abychom v tuto chvíli již hlasovali pouze o usnesení II jako o celku, poté abychom hlasovali o zbývajícím doprovodném usnesení, které je v tuto chvíli k dispozici. Tolik můj návrh.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Slova se ujme pan zpravodaj.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nemám námitku, jenom pro sněmovnu zrekapituluji, že tento návrh by znamenal, že schválené body I a III by byly automaticky součástí usnesení sněmovny a hlasovalo by se o celku pouze o schválených bodech do nově vkládané části II, která doporučuje vládě provést změny. Tím by v případě kladného hlasování o části II vzniklo usnesení o třech schválených částech.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Jsou námitky proti tomuto postupu? Pokud tomu tak není, nechám hlasovat o námitce pana předsedy Sobotky.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 85 z přítomných 197 poslanců pro 169, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o celku pod číslem II, vlastně schválené body 1 - 7.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 86 z přítomných 197 poslanců pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní ještě podrobíme hlasování doprovodné usnesení, které přednesl pan poslanec Kořistka. Je pod písmenem H na straně 6. Budeme hlasovat jako o celku, pokud jsem tak pochopil z původního návrhu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vzhledem k tomu, že tento požadavek je podle mého názoru spíše návrhem na zařazení bodu pro jednání sněmovny - souhlasím s tím, že by sněmovna měla projednat to, na co se táže pan kolega Kořistka - mé stanovisko k tomuto doprovodnému usnesení je neutrální. Doporučuji, aby sněmovna takový bod zařadila a vláda k tomu předložila příslušné informace, ale to by bylo předmětem hlasování někdy jindy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanovisko pana ministra je neutrální.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 87 z přítomných 197 poslanců pro 99, proti 67. Návrh byl přijat.

 

O slovo se hlásí předseda vlády Miloš Zeman, než zkontrolujeme výsledky hlasování.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, milé kolegyně poslankyně a vážení kolegové poslanci, chtěl bych poděkovat sněmovně za racionální postup. Chtěl bych ji ujistit, že vláda ve svém vlastním zájmu a v zájmu dosažení konsensu na stabilním, tentokrát ekonomickém prostředí bude respektovat všechna - zdůrazňuji všechna - schválená doporučení tak, jak byla formulována, s tím, že bych chtěl zvláště poděkovat Poslanecké sněmovně za to, že zamítla některé podle mého názoru velmi zlomyslné návrhy, které by směřovaly k rozpočtovému provizoriu a které by jakékoli politické síle neumožňovaly sestavit racionální státní rozpočet.

Věřím, že až se zde sejdeme na dalším jednání, bude předložen takový návrh rozpočtu, který sněmovna přijme. Ještě jednou vám upřímně děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. O slovo se přihlásil pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, velmi se omlouvám, nestává se mi to, ale nyní se mi to stalo. V hlasování číslo 87 jsem hlasoval proti a ve sjetině mám uvedeno pro. Čili zpochybňuji toto hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je vznesena námitka pana poslance Kováčika, o které neprodleně rozhodneme v hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 88 z přítomných 197 poslanců bylo 182 pro, proti 3. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP