(10.10 hodin)
(pokračuje Brožík)

Budeme opakovat hlasování pod pořadovým číslem 87, kterým jsme schválili doprovodné usnesení pana poslance Kořistky.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko a zkontroluje si rozsvícenou žárovčičku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 89 z přítomných 197 poslanců pro 94, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Je zřejmé, že se spletlo více poslanců než jenom pan poslanec Kováčik. Tím konstatuji, že bylo přijato základní usnesení k prvému čtení státního rozpočtu, a končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministru Rusnokovi i oběma zpravodajům za vstřícný přístup a končím projednávání bodu č. 2.

S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, jak jsem uváděl v úvodním slově, nastala chvíle, ve které vám musím navrhnout zařazení nového bodu, a to je schválení harmonogramu pro projednání nové verze návrhu zákona o státním rozpočtu. Rozpočtový výbor svým usnesením tento harmonogram přichystal a mně nezbývá, než - budete-li souhlasit se zařazením tohoto bodu - vám tento nový harmonogram předložit ke schválení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Procedurálně se hlásí pan poslanec Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, velice mě mrzí, že doprovodné usnesení neprošlo o několik hlasů. Beru za slovo předsedu poslaneckého klubu ODS pana poslance Tlustého a navrhuji zařadit nový bod na zasedání 39. schůze Poslanecké sněmovny ve třetím týdnu, který by se nazýval "Zpráva vlády o počtu pracovníků na jednotlivých ministerstvech před přesunem kompetencí a po přesunu kompetencí na kraje, o přesunu kompetencí na kraje podle jednotlivých resortů a o finančních prostředcích, kterými disponovala v uplynulých třech letech ministerstva pro zajištění těchto kompetencí před přesunem, a jaké finanční prostředky byly v souvislosti s těmito převody kompetencí přesunuty na kraje". V podstatě je to ten bod, který obsahoval můj návrh doprovodného usnesení. Já jsem vstřícnost sama. Navrhuji, aby tento bod byl zařazen až na třetí jednací týden tohoto zasedání Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se pan poslanec předseda klubu Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, já se domnívám, že to je věc, která by typicky příslušela jednotlivým výborům Poslanecké sněmovny. Myslím si, že zde máme výbory, které jsou k tomu velmi příslušné, zejména výbor pro veřejnou správu a zejména výbor rozpočtový, a musím říci, že poslanci sociální demokracie v těchto výborech nejsou připraveni bránit snahám o to, aby Poslanecká sněmovna získala velmi podrobné informace o tom, jak vypadá pohyb v tabulkových místech na jednotlivých ministerstvech v návaznosti na reformu veřejné správy, protože to je informace, která velmi intenzivně zajímá i poslance sociální demokracie. Ale já se obávám, že v tuto chvíli budu muset vznést námitku proti zařazení nového bodu, a to jménem 20 členů poslaneckého klubu sociální demokracie, a jsem v tuto chvíli připraven doložit souhlas těchto členů jejich osobním vyjádřením.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Znamená to, že 20 poslanců poslaneckého klubu vznáší veto proti zařazení nového bodu. Ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážení přátelé, dámy a pánové, já bych jenom doporučil panu poslanci Kořistkovi a ostatním, kteří mají skutečný zájem o tuto věc a ne o politikaření, aby se zeptali pana předsedy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, jestli náhodou tyto materiály již dlouhou dobu nejsou k dispozici v tomto výboru, protože jsem je tam posílal před několika týdny a měsíci a jsou k dispozici. Není to tak, že bychom se na všem obsahově shodli, to ne, ale materiály k dispozici ve sněmovně jsou již dlouhou dobu, a pak jedině se musím zeptat, jestli čistě náhodou to není tak, že kolegové z Unie svobody do tohoto výboru nechodí a nepracují. Obávám se, že moje poslední konstatování je pravdivé. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Znamená to, že nyní rozhodneme o zařazení pouze bodu, kterým je "Návrh nového časového harmonogramu projednávání nového vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech".

Pane předsedo, na jaký časový… Okamžitě. Je nám všem jasné, o čem budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 90 z přítomných 198 poslanců pro 186, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Zařadili jsme tedy okamžitě nový bod

 

184.
Návrh nového časového harmonogramu projednávání
nového vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

 

a já prosím, aby navržené usnesení přednesl předseda rozpočtového výboru Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, využívám článku jednacího řádu, podle kterého je možné přednést návrh usnesení v písemné podobě. Tento text vám byl rozdán na lavice s předstihem. Rozpočtový výbor přijal tento nový harmonogram svým usnesením č. 522 a tímto předkládám v písemné podobě návrh usnesení, který začíná slovy: "Usnesení Poslanecké sněmovny ke způsobu projednávání nového vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002" a končí slovy - bod 11: "Poslanecká sněmovna jedná ve třetím čtení o návrhu zákona nejdříve 48 hodin po skončení druhého čtení, tj. 18. 12. 2001", což je také nejdůležitější údaj celého tohoto návrhu usnesení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP