(9.40 hodin)

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Jsou připomínky, že o některých pozměňovacích návrzích nebylo hlasováno? Podle mých poznámek jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. (Nebylo námitek.) Přistoupíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Vlastimila Tlustého, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon číslo 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podle sněmovního tisku 904, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 67, a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 67 z přítomných 173 pro bylo 127, proti 28. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji navrhovateli i zpravodaji i všem ostatním účastníkům a končím projednávání bodu číslo 18.

 

Přistoupíme k projednávání bodu číslo

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 924/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr zdravotnictví Bohumil Fišer a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Lucie Talmanová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 924/2.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Paní zpravodajka Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěla bych vás požádat o souhlas s jednou gramatickou nápravou, a to v pozměňovacím návrhu, jak byl obsažen v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pod bodem 28. Je to drobná, leč fatální chyba - ve slově "trymethyl" se nám objevilo ypsilon, a má tam být měkké i. Prosím vás tedy o tuto opravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně, je to skutečně jenom jazyková chyba, ani ne legislativní. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím.

Poprosím nyní paní zpravodajku, aby nás seznámila s postupem hlasování a poté předkládala jednotlivé návrhy, o kterých budeme hlasovat. Stanovisko přednese pan ministr Fišer i paní zpravodajka. Prosím.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, hlasování bude velmi jednoduché. Máme zde pouze jeden pozměňovací návrh a ten je obsažen v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Jde o tři body, ale doporučuji hlasovat o všech třech najednou.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Jsou proti tomu nějaké námitky? Pokud tomu tak není, myslím, že tato procedura nemusí být podrobena hlasování, protože hlasování je skutečně velice jednoduché.

Musíme však přesto udělat dvě hlasování - legislativně technické o názvu "trimethyl", kde má být měkké i, a poté o všech návrzích najednou.

 

Zahajuji tedy hlasování o legislativně technické úpravě, která zazněla ve třetím čtení, a táži se, kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 68 z přítomných 174 pro bylo 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o celém pozměňovacím návrhu, tak jak je uveden ve sněmovním tisku 924/2, najednou. Stanovisko pana ministra - (kladné), paní zpravodajky - (kladné).

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 69 z přítomných 174 poslanců pro bylo 150, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Přikročíme nyní k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 924, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 70 z přítomných 175 pro hlasovalo 162, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministru Fišerovi a paní kolegyni Talmanové a končím projednávání bodu číslo 19.

 

Přistoupíme k projednávání bodu číslo 20.

 

20.
Návrh poslanců Jaroslava Palase, Jiřího Drdy, Jana Grůzy, Josefa Mandíka,
Františka Brožíka, Pavla Höniga, Oldřicha Vojíře, Ludmily Müllerové, Vojtěcha Filipa,
Petra Horta, Jaroslava Lobkowicze, Vladimíra Doležala, Ladislava Skopala,
Františka Chobota, Pavla Kováčika, Taťány Jirousové a Václava Grulicha
na vydání zákona o myslivosti
/sněmovní tisk 788/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Jaroslav Palas a zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Jiří Papež. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 788/3.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Všechny ostatní, kdo nemají zájem poslouchat výklad nebo se zúčastnit hlasování o tomto zákonu, aby opustili sněmovnu.

O slovo se hlásí pan poslanec Kučera mladší, prosím.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych vám oznámil, že stahuji své dva pozměňovací návrhy uvedené pod bodem K pod číslem 8 a 13. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Věřím, že pan zpravodaj Papež si tuto záležitost poznamenal.

Kdo se dále hlásí do rozpravy ke třetímu čtení? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou projednávaného návrhu, a poté předkládal jednotlivé pozměňovací návrhy, které podrobíme hlasování. Samozřejmě, že stanovisko za navrhovatele bude předkládat pan poslanec Palas, stanovisko své pak zpravodaj sám. Prosím, pane zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP