(9.10 hodin)
(pokračuje Gross)

Z tohoto důvodu, že nedošlo k této dohodě, že mám avizovány tyto problémy, a jelikož si myslím, že se tady vytvořila vůle, která mi dává jistotu, že v poměrně krátké době může dojít k určité shodě na tom, jak bude tento volební zákon vypadat tak, aby byl akceptovatelný jak pro Poslaneckou sněmovnu, tak pro Senát, jako poslanec navrhuji, aby tento návrh zákona byl vrácen do druhého čtení, kde doufám, že dojde k urychlenému jednání, které se pokusím moderovat, abychom k němu dospěli v co možná nejkratší době a aby se dospělo k výsledku, který povede ke schválení tohoto zákona jak zde ve sněmovně, tak i v Senátu Parlamentu České republiky.

Opakuji, že je mi líto, že toto musím navrhovat, protože jsme ztratili příliš mnoho času tím, jak se jednání prodlužovala a jak docházelo k určitým obstrukcím zde v Poslanecké sněmovně ze strany jednoho poslaneckého klubu. Nicméně musím vnímat realitu. Je-li mým cílem, aby se volby mohly konat co nejdříve, tomuto cíli bych neprospěl, kdybychom zde prohlasovali nějakou variantu, která v Senátu akceptována nebude, a u Ústavního soudu budeme řešit, zda se na tento zákon vztahuje či nevztahuje příslušný článek Ústavy České republiky.

Formálně podávám návrh, aby se tento návrh zákona vrátil do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Chtěl bych ještě jednou poprosit všechny přítomné, i pana předsedu Palase, o ztišení atmosféry v Poslanecké sněmovně.

Nyní udílím slovo paní poslankyni Rujbrové. Od pana ministra a současně poslance zazněl návrh podle § 95 odst. 2, vrátit v průběhu třetího čtení návrh zákona zpět k projednání ve výborech. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, jsem ráda, že mě pan ministr Gross předběhl s návrhem na vrácení tisku do druhého čtení, který jsem chtěla učinit, byť asi z jiných důvodů, než je pouze politický konsensus na našem politickém nebi.

Jedním z důvodů, proč místní samosprávy ve většině lépe reflektují přání občanů než my, je právě složení zastupitelstev. Podotýkám, že pro klub KSČM by současné znění zákona, které nepřipouští kandidaturu nezávislých kandidátů nebo malých politických subjektů, ve svých důsledcích bylo zcela nepřijatelné. V tom případě bych nabídla podpisy na ústavní stížnost. Jsem ráda, že o zákonu budeme dále diskutovat, a podporuji návrh na vrácení do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Omlouvám, že zdržuji, nicméně musím reagovat na to, co zde řekla kolegyně Rujbrová, protože to není pravda. Jestliže jsou na stole některé pozměňovací návrhy, které buď budou, nebo nebudou odhlasovány, pak je možné o tom diskutovat, ale rozhodně vládní návrh, tak jak je před námi - a my nemůžeme předjímat, jak rozhodne sněmovna - nic takového, co zde paní kolegyně řekla, neobsahuje. Nicméně se přihlašuji ke stejnému návrhu, který řekl pan ministr, protože nám nic jiného nezbývá. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se hlásí pan poslanec Exner. Chtěl bych upozornit, že jsme ve třetím čtení, jsme v obecné rozpravě k tomuto návrhu zákona, kdy by měly padat pouze opravy legislativně technických chyb, gramatických chyb apod. Prosím, pane poslanče, rozprava je otevřená.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, vás ani celou sněmovnu dlouho nezdržím. Zajímalo by mě jen, jak pan poslanec Martínek může vědět, že tam nic není, o čem by případně Ústavní soud rozhodl v neprospěch návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Hlásí se ještě pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane ministře, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, zákon o volbách do obecních zastupitelstev potřebujeme. Je to zákon, který by měl být v nejbližší době přijat. Domnívám se, že je třeba dělat všechno pro to, abychom takovýto zákon měli. Už dnes je více než 50 obcí, které nemají obecní zastupitelstva. Pokud se bude tento zákon neustále odkládat, nebudou je mít ani nadále. Dělejme všechno pro to, aby tento zákon byl v nejkratší možné době přijat. Tím nezpochybňuji návrhy, které zde přednesli mí předřečníci.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Myslím si, že ve svém vystoupení pan ministr Gross všechny ubezpečil, že udělá vše, abychom ve sněmovně na začátku října tento zákon schválili ve třetím čtení, aby jej výbory mohly rychle projednat.

Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Padl návrh podle § 95 odst. 2, na vrácení k projednání ve výborech. Všechny vás odhlásím, žádám o registraci.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 52 z přítomných 162 poslanců pro 157, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh zákona vrátili zpět do druhého čtení k projednání ve výborech.

 

Technické sdělení: pan poslanec Payne má náhradní kartu č. 6, pan poslanec Matějů má náhradní kartu č. 8.

 

Končím projednávání bodu č. 17 a přistoupíme k projednávání bodu č. 18, kterým je

 

18.
Návrh poslanců Vlastimila Tlustého, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
/sněmovní tisk 904/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Vlastimil Tlustý a zpravodaj rozpočtového výbor poslanec Libor Ježek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 904/4.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, potom přednesl pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil jak navrhovatel, tak zpravodaj. Všechny ostatní žádám o klid. Budeme hlasovat ve třetím čtení, chtěl bych, abyste věděli, o čem hlasujeme. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji následující proceduru. Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které se týkají bodu B7, usnesení výboru pro veřejnou správu, a to o první alternativě pozměňovacího návrh D1 pana kolegy Martínka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP