Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
21. září 2001 v 9.03 hodin

Přítomno: 176 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že jsme si stanovili na dnešní jednání pevný časový limit od 9 do 13 hodin, vás vítám a zahajuji dnešní jednací den. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a sdělili mi, kdo požádal o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali Václav Klaus - služební cesta do Bruselu, Jarmila Boháčková - účast na zasedání správní rady VZP, Václav Grulich - léčení, Josef Houzák - nemoc, Petr Nečas - naléhavé rodinné důvody, Jaroslav Štrait - vážné rodinné důvody, Jan Žižka - služební cesta, Stanislav Křeček, Jitka Kupčová, Pavel Němec, Vlasta Parkanová pracovní cesta do Švýcarska.

Z vlády nám odjel do Moskvy Miroslav Grégr, jednání Rady vlády pro výzkum a vývoj se účastní Pavel Rychetský a na Slovensko odcestoval Eduard Zeman.

Vážené kolegyně a kolegové, věnujte mi prosím pozornost. Stanovili jsme, že prvním bodem dnešního jednání bude bod č. 24. (Velký hluk v jednací síni - pohyb poslanců.)

Opravdu doporučuji všem poslancům a poslankyním bez rozdílu věku a stranické příslušnosti, aby mi věnovali pozornost, neboť mám pro vás skutečně zásadní politické sdělení, vyjma toho, že pan poslanec Doktor má náhradní kartu č. 3. Prosím pana poslance Zahradila, aby se ke mně otočil tou hezčí částí těla.

Vážené kolegyně a kolegové, stanovili jsme, že prvním bodem by dnes měl být bod č. 24 - zákon o církvích, třetí čtení. Nicméně vzhledem k časovým lhůtám je možné tento bod začít projednávat až od 10 hodin. Stejně tak můžeme až od 12 hodin projednávat bod č. 22 - třetí čtení zákona o vlastnictví bytů, resp. od 11.30 hodin azylový zákon, třetí čtení.

V tuto chvíli bych si vám tedy navrhl postupovat následovně: projednávat body č. 17 - třetí čtení zákona o volbách do zastupitelstev obcí, č. 18 - třetí čtení rozpočtových pravidel územních rozpočtů, č. 19 - zákon o návykových látkách, třetí čtení, č. 20 - třetí čtení zákona o myslivosti a následně bychom se mohli vrátit zpátky k bodu č. 24, což je třetí čtení zákona o církvích.

Berte to prosím jako procedurální návrh, tedy pořadí projednávání bodů bude č. 17, č. 18, č. 19, č. 20 a č. 24.

Pan poslanec Urban má náhradní kartu č. 2.

 

Prosím, abyste se přihlásili. Rozhodneme o tomto pořadí jednání hlasováním.

Zahájil jsem hlasování číslo 51. Kdo souhlasí s mým procedurálním návrhem? Kdo je proti?

 

Místopředseda PSP František Brožík: Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 51 z přítomných 130 poslanců pro 105, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Prosím ještě všechny kolegyně a kolegy, kteří se dostavili do Poslanecké sněmovny později, aby se zaregistrovali, aby zároveň i zklidnili své projevy mimo poslanecké lavice - pana poslance Peška, pana poslance Ambrozka, ale i pana poslance Kučeru a Martínka.

 

Přistoupíme tedy k prvnímu projednávanému bodu, kterým dnes je

 

17.
Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 968/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali ministr vnitra Stanislav Gross a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslanec Miroslav Beneš. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 968/2.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan ministr vnitra Stanislav Gross, poté paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Je mi velmi líto, že musím vystoupit s jedním návrhem v souladu s jednacím řádem, který se týká dalšího projednávání předmětného návrhu zákona, to znamená zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

Při úvodním slově jak v této chvíli, tak i před několika měsíci, když jsme zde tento zákon projednávali, jsem apeloval na to, aby se zákon dostal do takové podoby v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně, aby mohl být schválen nejen Poslaneckou sněmovnou, ale i Senátem, neboť stále je zde varianta, která není zatím nikým autoritativně potvrzena nebo tento spor rozřešen, tzn. zda Senát tento volební zákon, zákon o volbách do obecních a městských zastupitelstev, vztahuje k ustanovení Ústavy ČR o tom, že se na tomto zákoně musí usnést obě komory Parlamentu ČR.

Nicméně jelikož je situace taková, že bychom mohli zde ve sněmovně schválit text, který podle dosavadních výsledků jednání nebude v Senátu akceptován, a pak by hrozilo, že se Senát obrátí na Ústavní soud s tím, aby tento ústavní spor řešil, mohlo by dojít k dalšímu velkému prodloužení toho, kdy budou moci obce, které nemají zastupitelstvo, konat volby.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP