(15.00 hodin)

(pokračuje Jirousová)

Po zpracování osobních zdravotních údajů se podle zvláštního předpisu poskytují pouze anonymní údaje z ÚZIS a národních zdravotních registrů.

Varianta 2. Pokud usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví sněmovna odhlasuje, je to tedy pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu poslance Cabrnocha.

V § 67B odst. 9 doplnit za slova "právním předpisem" další věty: "Při vedení zdravotnické dokumentace se neposkytují informace podle zvláštního právního předpisu. O svobodném přístupu k informacím po zpracování osobních zdravotních údajů se podle zvláštního předpisu poskytují pouze anonymní údaje z ÚZIS a jednotlivých národních zdravotních registrů."

Varianta 3. Rovněž k pozměňovacímu návrhu poslance Cabrnocha.

V § 67B odst. 9 doplnit za slova "právním předpisem" následující věty: "Při poskytování informací ze zdravotnické dokumentace podle zvláštního právního předpisu o svobodném přístupu k informacím je povinný subjekt povinen v případě pochybností o anonymnosti údaje vyžádat si stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů a rozhodnout na jeho základě. Lhůty pro poskytnutí informace neběží od vyžádání do doručení tohoto stanoviska povinnému subjektu."

Odůvodnění: Poskytování údajů ve zdravotnictví je velice citlivá otázka a zaslouží si zvláštní přístup. Při malém počtu, při malém souboru pacientů lze podanou informaci snadno dešifrovat a ohrozit ochranu osobních údajů pacienta a porušit tak lékařské tajemství.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Jirousové. Táži se, kdo se další hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji zástupci navrhovatelů i paní zpravodajce.

Dostáváme se k bodu 59, třetí čtení zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, sněmovní tisk 717.

 

(59.
Návrh poslanců Petra Bendla, Miloslava Kučery st., Petry Buzkové, Ivana Langera
a dalších na vydání zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
/sněmovní tisk 717/ - třetí čtení)

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů své místo zaujal za navrhovatele poslanec Miloslav Kučera starší a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu pan poslanec Petr Pleva. Upozorňuji vás, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 717/5.

Otevírám rozpravu. Prosím, pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si ve smyslu § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu podat jeden návrh, který logicky vyplývá z předneseného pozměňovacího návrhu H25. Jde o to, že jsme tam vypustili věc a tato by se měla promítnout i do § 60 odst. 2 písm. j), protože tam je za tuto, jak se navrhuje, vypuštěnou věc uložena pokuta.

Navrhuji tedy, aby pozměňovací návrh H25 se rozšířil o větu: V § 60 odst. 2 písm. j) se vypouštějí slova "nedodrží soubor technických parametrů".

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, také já se s odvoláním na § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny obracím s legislativně technickou poznámkou, resp. upřesněním v tom smyslu, že v uvedeném pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. K by se slovo "vícekrát" mělo nahradit přesnějším pojmem "více než jednou."

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Langer. (Nehlásil se.) Pan poslanec Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedo, vážená vládo, rovněž s odvoláním na § 95 jednacího řádu bych si dovolil upřesnit své pozměňovací návrhy. Pod písm. o) pod číslem 3 vypustit slovo "opakovaně", neboť je již v návětí uvedeného paragrafu. A pod číslovkou 5 jsem se při druhém čtení dopustil chyby a na mikrofon jsem přečetl "na konci poslední věty" - má správně znít "na konci první věty". Se zpravodajem jsem se dohodl na uznání této připomínky jako legislativně technické.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Teď tedy pan poslanec Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rád bych přednesl dvě upřesnění. První se týká mého pozměňovacího návrhu D1, který se podle tohoto návrhu vztahoval pouze k § 5 písm. a), nicméně znít by měl tak, že se promítá tato změna do celého návrhu zákona. To je první.

Druhé upřesnění se týká pozměňovacího návrhu D2, který má správně znít: V § 8 odst. 2 se za slovy "podle § 63" vypouští "odst. 2 písm. a) a b)", a za slovy "§ 43" se vypouští text "odst. 2 písm. a) a b)".

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, mám dva problémy, jedno také legislativně technická úprava. Přednesl jsem pozměňovací návrh, který je označen v materiálu jako N4, tj. na vypuštění přívlastku "samoúčelné" u hrubého násilí. Navrhl jsem to pouze u jednoho paragrafu, ale stejná změna se musí promítnout, pokud by ten pozměňovací návrh byl přijat, i do § 12 odst. 12 písm. e) a do § 60 odst. 3 písm. c). Tam se prostě používá stejný termín. To je tedy jedno upřesnění.

Dal jsem pozměňovací návrh na vypuštění odst. 5 z § 20 a rád bych podle jednacího řádu poškemral tady ve sněmovně, aby sněmovna odsouhlasila, že smím tento návrh vzít zpět.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych v rámci třetího čtení upřesnil chybu v psaní, která je uvedena na str. 98 pozměňovacího návrhu číslo 5, který se týká § 42, 43 a 44. Správně je ten pozměňovací návrh uveden jen pod paragrafem 44 a logicky, protože chci hlasovat jedním hlasováním o tom, je třeba nahradit vždycky ve druhé řádce příslušného paragrafu slova "proto tak" za slova "provozovatel". Když si tu větu přečtete, nemá smysl a skutečně potom v tom písemném vyhotovení mých pozměňovací návrhů jsem to uvedl správně.

Tedy žádám, abyste si opravili v § 42 slova "proto tak" za slova "provozovatel" a v § 43 odst. 1 slova "proto tak" za slova "provozovatel".

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, kdo se další hlásí do rozpravy. Pan poslanec Pleva se hlásí nebo chce pronést závěrečné slovo. (…) Buďte klidný, pane poslanče, vyvolám vás ve vhodné chvíli.

Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím - případně závěrečná slova pánů navrhovatele a zpravodaje? Pan navrhovatel si nepřeje, prosím pana poslance Plevu jako zpravodaje. Pan poslanec Tlustý ještě mimo?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP