(14.50 hodin)

(pokračuje Holáň)

Za druhé. K § 67B odstavec 3. Ten navrhuji v tomto znění: (3) Každá samostatná část zdravotnické dokumentace musí obsahovat osobní údaj pacienta v rozsahu nezbytném pro jeho identifikaci a označení zdravotnického zařízení, které ji vyhotovilo.

Navrhovanou úpravou textu se sjednocuje používaná terminologie s ustanovením § 67B odstavec 2 písm. a) a současně naplňuje požadavek ustanovení § 5 odstavec 1 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů, které ukládá správci shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplňování stanoveného účelu. Tento požadavek musí splňovat i identifikace pacienta.

K § 67B odstavec 7 - navrhuji změnu v tomto znění: Pokud se vede zdravotnická dokumentace pouze na paměťových médiích výpočetní techniky, lze zápis zdravotnické dokumentace provádět jen za těchto podmínek.

Pak jsou v návrhu vyčteny ony podmínky. Připomínka vychází z dikce předchozích odstavců 5 a 6 tohoto ustanovení, které umožňují vést zdravotnickou dokumentaci jak v listinné formě, tak v elektronické formě. Pojem paměťová média výpočetní techniky doporučuji užívat v celém zákoně v jednotné dikci.

K § 67 B mám ještě připomínku, že paragraf by si zasloužil trochu zpřesnění, protože se tam mluví o zápise, o záznamu, o médiích, o nosičích. Mám za to, že by terminologie měla být sjednocena. Protože to patrně není možné nyní narychlo ve druhém čtení, myslím si, že by to předkladatelé měli prodiskutovat v Senátu, pokud Senát bude dělat pozměňovací návrhy, aby si ještě dal práci s § 67B.

Dále mám poznámku k § 67B odstavec 9. Tam navrhuji, aby tento odstavec zněl: Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů souvisejících se zajišťováním zdravotní péče se řídí zvláštním zákonem - s odkazem 3.

Navrhovaná úprava je zpřesnění předložené dikce ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů.

Poslední poznámka. Navrhuji doplnit ustanovení § 67D odstavec 3 v tomto znění. V návrhu ustanovení § 67 D odstavec 3 se navrhuje za slovo "zpracování" vložit slovo "osobních".

Nicméně ještě musím poznamenat, že všechny tyto návrhy jsem činil ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, jak jej předložil výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Holáňovi. Jako třetí je pan poslanec Jan Žižka.

 

Poslanec Jan Žižka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl velmi jednoduchý pozměňovací návrh, a to k § 80 odstavec 1, kde bychom za slova "bezpečnostní sbory" vložili čárku a doplnili o slova "Hasičského záchranného sboru České republiky".

Omlouvám se, že tato drobná věc trochu nekoresponduje s dikcí tohoto návrhu, nicméně jistě si vzpomínáte, že jsme v loňském roce přijali komplex zákonů - tzv. krizových zákonů - kde jsme mj. také upravili postavení Hasičského záchranného sboru České republiky, zejména jeho příslušníků, kteří jsou od 1. 1. tohoto roku ve služebním poměru k českému státu, k České republice. Znamená to tedy, že je třeba upravit i tuto záležitost.

Chtěl bych jenom připomenout, že také ústavní zákon 110/1998, o bezpečnosti České republiky, ve svém článku 3 odstavec 1 hovoří, že bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby. Z toho je tedy nepochybné, že Hasičský záchranný sbor České republiky je také záchranným sborem.

Aby stávající zabezpečení zdravotnických služeb pro příslušníky Hasičského záchranného sboru nemohlo být nějakým způsobem zpochybňováno, vřele bych doporučil tuto drobnou úpravu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, omlouvám se, že možná nepatrně vybočuji z tématu projednávaného v této novele. Setkáváme se ale často s upozorněním, že právní úprava ochrany informací o zdravotním stavu pacienta provedená v tomto zákoně je nevyhovující. Zejména jde o to, zda osoby blízké občanovi, který je v lékařské péči, mají právo a v jakém rozsahu nárok na informace o zdraví dotyčného nemocného občana. Byli jsme upozorňováni na to, že je vlastně nedořešen problém, kdy občan je v bezvědomí a vlastně nikdo nemá právo se dovědět o jeho zdravotním stavu.

Jakoby okrajově tento problém souvisí také se zákonem o registrovaném partnerství, ale já vnímám tento problém jako daleko obecnější. Je to problém, který se obecně týká dvou občanů, z nichž jeden má obavy, že v případě, že bude v bezvědomí, bude v lékařské péči, chce, aby se o jeho zdravotním stavu dověděly osoby pro něj blízké. Vycházím z toho, že občan je svéprávný. Tudíž pokud se rozhodne umožnit někomu ze svých přátel nebo příbuzných, aby měl právo seznamovat se s jeho zdravotními informacemi, je to na jeho rozhodnutí a je to jeho právem.

Z toho důvodu se odvažuji dát návrh k § 55, kde máme v odstavci 2 upraveno to, čemu říkáme "lékařské tajemství", tedy povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se zdravotník dověděl v souvislosti s výkonem svého povolání. Písmeno e) v § 55 odstavec 2 zároveň uvádí výjimku, a to je stávající znění, že lékař smí informace o zdravotním stavu sdělovat se souhlasem ošetřované osoby.

Vzhledem k tomu, že zde vznikají velké nejasnosti, jak má souhlas vypadat a na koho se vztahuje či nevztahuje, doporučuji zpřesnit znění v tomto místě tím, že souhlas může být udělen písemně, nebo ústně. Pokud je člověk při vědomí, lze udělit souhlas ústně, pokud je v bezvědomí a předvídal, může dát předem písemné zmocnění pro někoho, aby se zajímal o jeho zdravotní stav.

Proto navrhuji v písmenu e) za slovo "skutečnost" vložit slova "sděluje s písemným nebo ústním" - zde končí pozměňovací návrh a rozumí se souhlasem ošetřované osoby. Zároveň doporučuji za slovo "písemným" umístit odkaz pod čarou na zákon o notářích a jejich činnosti - notářský řád ve znění pozdějších předpisů. Odkaz by začínal číslem 358/1992 Sb. Znamená to tedy, že písemný souhlas pro nějakou osobu seznamovat se se zdravotními informacemi někoho druhého může být sepsán u notáře, a to pro kohokoli vůči komukoli. S takovým písemným zmocněním, přijde-li někdo za lékařem, lékař na základě této plné moci, notářsky ověřené, sdělí veškeré informace o zdravotním stavu nebo informace v rozsahu, které jsou ve zmocnění uvedeny.

Tolik pozměňovací návrh a odůvodnění již není dále potřeba rozvádět. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Paní poslankyně Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si předložit jeden pozměňovací návrh. Nabízím tři varianty. První varianta, pokud by neprošly pozměňovací návrhy uvedené v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, konkrétně pana poslance Cabrnocha. To je varianta jedna - k § 67A: Zpracováním osobních údajů podle tohoto zákona se rozumí neanonymizovaná část vedení zdravotnické dokumentace a další nakládání s ní a zpracování osobních údajů v Národním zdravotnickém informačním systému.

K tomu patří další bod. K § 67B odstavec 4 navrhuji znění: Při vedení zdravotnické dokumentace se neposkytují informace podle zvláštního právního předpisu o svobodném přístupu k informacím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP