(18.10 hodin)

(pokračuje Langer)

Nikdo nic nezpochybnil. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, podle sněmovního tisku 666, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 465. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 163, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je

 

59.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu nákladů
spojených s odstraněním následků povodňových škod vzniklých v březnu 2000
/sněmovní tisk 713/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolků zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Martin Kocourek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 713/3.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto rozpravu končím. (Protestní hlasy v sále.) Omlouvám se, pan kolega Kocourek nebyl ani viděn, ani slyšen přes hluk v sále a přes stojící kolegy.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych ve třetím čtení v tisku 713/3 upřesnil některé pasáže.

V prvé řadě bych chtěl upřesnit pozměňovací návrhy obsažené v usnesení rozpočtového výboru č. 368, sněmovní tisk 713/2, kde slova "hospodářských dílech" se nahrazují slovy "vodohospodářských dílech". U pozměňovacího návrhu B1 navrhuji, aby text tohoto návrhu zněl: za slovy "v názvu" se vkládají slova "a § 1". Pokračuje text vládního návrhu.

Těmito technicko-legislativními návrhy chci zpřístupnit návrhy kolegy Šafaříka možné k hlasování. Tolik moje zpřesňující pozměňovací návrhy ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení v rámci rozpravy ve třetím čtení. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Prosím o závěrečné slovo pana ministra.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil zejména k pozměňovacím návrhům, které zazněly v průběhu druhého čtení. Začnu tím, co je uvedeno podrobně v důvodové zprávě a co jsem také podrobně vysvětlil ve svém úvodním slově v rámci předchozích čtení. To, na co odkazuji, je skutečnost, že program, který vláda předkládá, měl a má sloužit pouze ke krytí povodňových škod z roku 2000. Všimněte si prosím částky, na kterou je tento program nastaven. Ta částka není zaokrouhlena, jak to bývá v případě některých jiných dluhopisů. Je přesně vyčíslena, a to na základě přesně zjištěných škod, které byly zdokumentovány a na jejichž pokrytí je tento program připraven. Jakékoliv zvyšování těchto prostředků by bylo neúčelné a vláda se nedomnívá, že není(je?) na místě. Právě proto se omezila na přesnou částku s tím, že menší škody než 10 mil. Kč - jednotlivé případy - byly v průběhu roku 2000 pokryty z běžných zdrojů státního rozpočtu. Toto je pouze minimální část, která šla nad to, co z běžných zdrojů nebylo dost dobře možné pokrýt.

Zároveň je třeba říci, že povodňové škody z let 1997 a 1998 byly pokryty ať už z rozpočtových zdrojů, nebo ze zdrojů dluhopisového programu proti povodním z roku 1997, a další rozšiřování titulu na období před rokem 2000 stejně jako zvyšování částky je neúčelné, protože na ně není odpovídající věcné využití.

Proto doporučuji Poslanecké sněmovně, aby v tomto případě schválila návrh zákona v původní podobě, jak jej do sněmovny po důkladném zdokumentování škod dopravila vláda. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím o závěrečné slovo pana zpravodaje. Pokud nechce závěrečné slovo, tak prosím o proceduru a pak o jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, v tisku 713/3 jsem zpřesnil pozměňovací návrhy pod písmenem A a B1. Hlasovali bychom o pozměňovacích návrzích tak jak byly podány, to znamená nejdříve o A, poté o B1 a B2 v pořadí, jak byly podány, přičemž si myslím, že toto pro základní proceduru stačí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Žádné námitky nejsou. Přistoupíme k hlasování. Prosím o první návrh a stanoviska.

 

Poslanec Martin Kocourek: Zpravodaj nedoporučuje pozměňovací návrh pod bodem A, ministr rovněž nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 466 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 161 pro návrh 40, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom přistoupili k pozměňovacímu návrhu B1 v tisku 713/3. Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 467. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 161 přítomných pro 31, proti 120. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní jsme u návrhu B2, u varianty A, která znamená zvýšení částky na 3,8 mld. Kč.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, tady je napsáno, že tento návrh je výslovně podmíněn přijetím pozměňovacího návrhu pod písmenem A. Tím pádem je nehlasovatelný. Pan kolega Šafařík souhlasí.

Znamená to, že jsme hlasovali o dvou pozměňovacích návrzích a nyní budeme hlasovat o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků povodňových škod vzniklých v březnu 2000, podle sněmovního tisku 713."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP