(18.20 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel jako celek doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Škromach mě požádal o odhlášení. Prosím, abyste se zaregistrovali.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 468 a ptám se kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 159 hlasovalo pro 79, proti 77. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Vážené kolegyně a kolegové, dalším bodem je

 

62.
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 537/3/ - vrácený prezidentem republiky

 

Návrh zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou, vám byl rozdán na 27. schůzi, jako sněmovní tisk č. 537/3 při projednávání zamítnutý Senátem. Stanovisko prezidenta s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 537/5.

Nejprve se táži zástupce navrhovatele, místopředsedy vlády a ministra financí Pavla Mertlíka, zda se chce ke stanovisku pana prezidenta vyjádřit, či nikoliv. Z jeho pohybu soudím, že se chce vyjádřit.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vyjádřím se velmi stručně. Poslanecká sněmovna o tomto tvaru návrhu zákona hlasovala již dvakrát, a to kladně. Domnívám se, že nic nebrání tomu, aby se vyjádřila potřetí stejným způsobem.

Já jsem ve svých předchozích vystoupeních k tomuto návrhu zákona upozorňoval na celou řadu problémů v textu jako celku, ty ale nejsou zásadní v tom smyslu, že by tyto problémové věci nedokázaly vyvážit to pozitivní, co v návrhu je rovněž. Co se týče oněch problémových bodů, připravujeme ve spolupráci s ČNB novelu zákona, aby se tyto věci daly do pořádku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přeje si slovo pan kolega Kocourek? Ne. Otevírám tedy rozpravu. Upozorňuji, že pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Hlásí se pan kolega Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, pan zpravodaj, když jsem kolem něho procházel, tak mě vyzýval ke stručnosti, že už jste to všechno slyšeli. To je veskrze pravdou a nemá smyslu opakovat debaty z druhého čtení z doby, kdy byl tento zákon vrácen sněmovně Senátem.

Já se o stručnost pokusím. Problémové momenty tohoto zákona všichni známe. Je to jeho rozpor s ústavou, kde, jak zdůrazňuji, je to rozpor evidentní, nicméně věcně nikoliv nesprávný, protože věcně jsem přesvědčen - říkal jsem to zde v souvislosti s projednáváním předlohy novely ústavy - že je žádoucí ústavu změnit tak, aby naše centrální banka opravdu zabezpečovala jako hlavní cíl cenovou stabilitu, nikoliv měnovou stabilitu. Jen zdůrazňuji, že bychom v této věci měli novelu zákona o ČNB realizovat a přijmout až poté, kdy tuto žádoucí ústavní změnu provedeme.

Druhým problémovým momentem je samozřejmě podle mého mínění ustanovení nového § 3 o předkládání zprávy o měnovém vývoji, kde já tvrdím, že takto formulované ustanovení je naprosto nekompatibilní se smlouvou o Evropských společenstvích. A totéž platí o § 5 odst. 2 písm. b) a § 47 odst. 2 a 3 v záležitosti rozdělení rozpočtu banky na rozpočet činnosti vykonávané při zabezpečování hlavního cíle a rozpočet provozní, resp. investiční. Nevím, jakým způsobem se tyto dva rozpočty dají od sebe smysluplně a kontrolovatelně oddělit, hlavně ale myslím, že je to cesta k tomu, jak učinit ČNB politicky závislou.

Konečně poslední problémový moment je ustanovení § 9 odst. 2 a § 35 písm. a). Je to ustanovení inflačního cíle, stanovení režimu kursu české měny k cizím měnám, svázaný(?) s požadavkem vlády předložit zprávu týkající se inflačního cíle a kursu měny. Jsem zcela vážně přesvědčen, že i toto ustanovení, jakkoliv pravděpodobně není v nějakém rozporu s ústavou - to bych si neodvážil tvrdit - je v rozporu s evropskou úpravou a vážně prohlašuji na tomto místě, že moje přesvědčení je takovéto:

Za několik minut, příp. po pauze, ale ještě během této schůze, pravděpodobně - podle mé prognózy - drtivá většina této sněmovny novelu zákona o ČNB vrácenou prezidentem republiky vzdor onomu vetu prezidenta republiky přijme a prezidentské veto přehlasuje. To je můj předpoklad. Druhým mým předpokladem je to, že v krátké době, nikoliv hodin, ale měsíců, bude předložena novela tohoto zákona, která vrátí tato ustanovení do podoby, které bude souladné, kompatibilní s právem Evropských společenství. Nic jiného neočekávám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, žádám, aby před závěrečným hlasováním, tj. po uzavření rozpravy, mě byla poskytnuta možnost na svolání klubu ODS. Žádám tedy o přestávku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Neumím odhadnout, jak dlouho bude trvat rozprava, v každém případě dám přestávku, která přesáhne 19. hodinu. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo.

Rozpravu končím a tím přerušuji jednání projednávání tohoto bodu. Končím dnešní jednání s tím, že budeme pokračovat zítra v 9 hodin. Upozorňuji, že nás čekají následující body v tomto pořadí: bod č. 65, 66, 90, 68, 79. Prvním z neprojednaných bodů bude centrální banka, tedy pátý bod.

 

(Jednání přerušeno v 18.27 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP