(12.50 hodin)

Poslanec Jan Vidím: Za člena je navržen poslanec Břetislav Petr.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 392 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 392 se z přítomných 151 pro vyslovilo 141 a 3 byli proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této komise je navržen poslanec Eduard Vávra.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 393 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 393 se z přítomných 152 pro vyslovilo 139 a 3 byli proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této komise je navržen poslanec Josef Vejvoda.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 394 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 394 se z přítomných 152 pro vyslovilo 146 a 3 byli proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této komise byl navržen poslanec Karel Vymětal.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 395 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 395 se z přítomných 152 pro vyslovilo 111 a 14 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že členy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu byli zvoleni tito poslanci a poslankyně: Vladimír Doležal, Pavel Hönig, Ladislav Korbel, Pavel Lang, Vlasta Parkanová, Břetislav Petr, Eduard Vávra, Josef Vejvoda a Karel Vymětal. Tím volba členů končí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je bod

 

83.
Návrh na změny ve složení dozorčí rady Grantové agentury

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážená paní předsedající, vládo, dámy a pánové, dovolte mi nejprve krátkou rekapitulaci. Ke dni 19. září tohoto roku rezignoval na členství v dozorčí radě Grantové agentury pan Rostislav Mach. K dnešnímu dni jsou uvolněna dvě místa členů této rady, protože 9. prosince minulého roku Poslanecká sněmovna odvolala z funkce člena rady pana Jiřího Večerníka a jeho místo je dosud neobsazeno.

Nejprve bych požádal, aby byla rozprava k uvedené rezignaci, po ukončení této rozpravy bych navrhoval hlasovat o usnesení, kterým Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci pana Rostislava Macha ke dni 19. 9.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nejprve otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím.

Prosím, pane poslanče, ujměte se opět slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Požádal bych Poslaneckou sněmovnu, aby svým usnesením vzala na vědomí rezignaci člena dozorčí rady Grantové agentury pana Rostislava Macha ke dni 19. 9 roku 2000.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 396 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 396 se z přítomných 154 pro vyslovilo 143 a jeden byl proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní vás seznámím s kandidáty poslaneckých klubů na členy dozorčí rady Grantové agentury.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče, vzhledem k tomu, že jste to neřekl vy, řeknu to já - rezignace byla vzata na vědomí.

 

Poslanec Jan Vidím: Tak. Zdeněk Klanica - KSČM, Miroslav Máče - ČSSD, Michal V. Marek - ODS, Antonín Sochor - ODS. 20. října byly všechny tyto návrhy rozeslány poslaneckým klubům.

Zvoleným členům započne jejich čtyřleté volební období dnem zvolení.

Způsob volby zákon neupravuje, volební komise však navrhuje volbu tajnou. Hlasovací lístky jsou připraveny. Poprosil bych o otevření rozpravy jak k navrženým kandidátům, tak ke způsobu volby.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní bych požádal, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a přistoupili k projednávání bodu následujícího.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přerušuji projednávání bodu 83 a budeme se zabývat bodem

 

84.
Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady
Státního zemědělského intervenčního fondu

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Jedná se o volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu podle zákona 256/2000 Sb., kterým započne čtyřleté volební období dnem zvolení.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje provést volbu těchto funkcionářů tajným hlasováním.

Dále pak navrhuji, aby volba předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu se uskutečnila dnes. Hlasovací lístky pro tuto volbu, tedy volbu předsedy, jsou připraveny. Volby tří členů této dozorčí rady volební komise navrhuje provést až po případném druhém kole volby předsedy, a to 12. prosince letošního roku. Důvod je ten, že jeden z kandidujících na funkci předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu je současně navržen, nebude-li zvolen předsedou, za člena.

Poprosil bych, aby Poslanecká sněmovna rozhodla o přednesených návrzích, zvláště pak o způsobu volby. Opakuji, volební komise navrhuje volbu tajnou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím .

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Požádal bych Poslaneckou sněmovnu, aby svým hlasováním rozhodla o tom, že volba proběhne tajně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Pouze otázka, pane poslanče - u minulého bodu jsme nerozhodovali, jakým způsobem proběhne volba.

 

Poslanec Jan Vidím: Skutečně je tomu tak, vážená paní předsedající, čili požádal bych, abychom hlasováním rozhodli o tom, že by jak volba členů dozorčí rady Grantové agentury, tak volba předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu probíhaly tajně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Myslím si, že abychom to učinili procedurálně správně, v tuto chvíli rozhodneme pouze o tom, že volba předsedy Státního zemědělského intervenčního fondu proběhne tajně, po vyčerpání všech volebních bodů se vrátím zpět k bodu, který se týkal Grantové agentury, a poté rozhodneme o způsobu volby.

Takže v tuto chvíli budeme hlasovat o tom, aby volba předsedy - nebo i členů, pane poslanče?

 

Poslanec Jan Vidím: Myslím, že můžeme rozhodnout, že volba předsedy i členů, ačkoliv v tomto okamžiku budeme provádět pouze volbu předsedy, ale můžeme rozhodnout o tom, že způsob volby, tajná volba, se bude týkat jak předsedy, tak členů dozorčí rady.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 397 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 397 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 157 vyslovilo 144 a nikdo nebyl proti.

 

O způsobu volby bylo rozhodnuto. Rozprava byla uzavřena. Myslím, že tento bod v tuto chvíli lze přerušit před tajnou volbou. Je tomu tak?

 

Poslanec Jan Vidím: Já se domnívám, že bych ještě měl sněmovnu seznámit s kandidáty, které poslanecké kluby na tuto funkci navrhli, na funkci předsedy, a poté bych požádal o přerušení.

Poslanecké kluby navrhly na předsedu dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu následující kandidáty: Jiří Papež - ODS, Pavel Pešek - US. Návrhy byly zaslány poslaneckým klubům 20. října.

Nyní bych požádal o přerušení projednávání bodu 84 a zahájení projednávání bodu 86.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přerušuji projednávání tohoto bodu a zahajuji projednávání bodu

 

86.
Návrh na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nejprve opět krátká rekapitulace. K dnešnímu dni je stále neobsazeno jedno místo člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky, protože při volbě členů této rady 2. dubna 1997 byli zvoleni čtyři členové a na 17. schůzi Poslanecké sněmovny v prosinci roku 1997opět nebyl zvolen pátý člen.

Jedná se tedy o volbu jednoho člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky, kterému jeho pětileté volební období započne dnem volby.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP