(12.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zaorálkovi. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 385 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 385 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 112 vyslovili 104 a nikdo nebyl proti.

 

Dalším bodem a posledním bodem bloku smlouvy prvé čtení je

 

48.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou
o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách
a jiných mimořádných událostech, podepsaná dne 8. června 2000 ve Varšavě
/sněmovní tisk 772/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr Karel Březina v zastoupení ministra vnitra Stanislava Grosse. Pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, nebudu zdržovat dlouhým úvodním slovem, protože by bylo stejné jako u předcházejícího bodu, takže odkazuji na své úvodní slovo k předcházejícímu bodu, pouze vyměňuji slovo Německo za slovo Polsko. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Březinovi a nyní jsme opět ve stejné situaci. Pan poslanec Michal Doktor se pravděpodobně do sněmovny nedostavil, nicméně vidím zde ochotu předsedy zahraničního výboru Lubomíra Zaorálka, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji. Paní místopředsedkyně, já bych podobně jako pan ministr také jenom vyměnil slovo Německo za slovo Polsko a podobně bych doporučil sněmovně tuto polsko-českou smlouvu k projednání a přikázání zahraničnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zaorálkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, neregistruji žádnou přihlášku z pléna a končím obecnou rozpravu.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 386 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 386 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 117 vyslovilo 111 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, tím jsme projednali blok prvé čtení smlouvy a nyní se budeme zabývat body, které byly pevně zařazeny na dnešní jednání před polední přestávkou, což jsou body 81, 83, 84, 86 a 87, což jsou body volební.

 

Dalším bodem je

 

81.
Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, 24. října letošního roku Poslanecká sněmovna svým usnesením 1269 zřídila dočasnou komisi pro otázky vnitřního trhu, stanovila, že bude volena většinovým způsobem a současně určila její počet na 9, a to tři poslanci ČSSD, tři poslanci ODS, jeden poslanec KSČM, jeden poslanec KDU-ČSL a jeden poslanec US. Poslanecké kluby předložily následující návrhy:

Vladimír Doležal - ODS, Pavel Hönig - ČSSD, Ladislav Korbel - US, Pavel Lang - ODS, Vlasta Parkanová - KDU-ČSL, Břetislav Petr - ČSSD, Eduard Vávra - ODS, Josef Vejvoda - ČSSD a Karel Vymětal - KSČM.

24. listopadu byly všechny tyto návrhy rozeslány poslaneckým klubům. Způsob volby komise většinovým způsobem upravuje 5. čl. volebního řádu. Podle něho předkládá návrh na volbu Poslanecké sněmovně volební komise. Hlasuje se o všech navržených kandidátech a do druhého kola pak postupují ti kandidáti, kteří neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných. Druhým kolem volba končí.

Volební komise doporučuje veřejnou volbu hlasovacím zařízením, stejně tak jak probíhala volba členů dočasných komisí Poslanecké sněmovny sněmovnou zřízených. Nyní doporučuji, aby byla vedena společná rozprava ke všem kandidátům a poté aby Poslanecká sněmovna rozhodovala o každém kandidátovi zvlášť.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Registruji přihlášku z pléna. Pan poslanec Karel Vymětal se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že máme v programu této schůze zařazenu i změnu usnesení Poslanecké sněmovny ke zřízení této komise a pan Korbel mě informoval o tom, že by mělo dojít ke změně složení této komise, je otázka, aby se vyjádřil k tomu, jestli by tento bod se neměl přerušit do doby, než Poslanecká sněmovna přijme nebo nepřijme změnu usnesení z minulé schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Vymětal nevznesl žádný procedurální návrh, žádnou další přihlášku do rozpravy nemám. Rozpravu končím. Prosím pana poslance Vidíma, aby se ujal své role.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o jednotlivých navržených kandidátech na členy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu.

Za člena této dočasné komise je navržen poslanec Vladimír Doležal.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 387 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 387 se z přítomných 130 pro vyslovilo 123 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této dočasné komise je navržen poslanec Pavel Hönig.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 388 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 388 se z přítomných 139 pro vyslovilo 134 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena komise je navržen poslanec Ladislav Korbel.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 389 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 389 se z přítomných 145 pro vyslovilo 134 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena komise je navržen poslanec Pavel Lang.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 390 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 390 se z přítomných 148 poslanců pro vyslovilo 137 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za členku této komise je navržena poslankyně Vlasta Parkanová.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 391 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 391 se z přítomných 149 poslanců pro vyslovilo 131 a 5 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP