(12.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji Zaorálkovi. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Nehlásí se ani nikdo z pléna, takže rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 383 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 383 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 139 vyslovilo 106 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru.

 

Dalším bodem je

 

46.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
o propojení české dálnice D8 a německé dálnice A17
na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu
/sněmovní tisk 744/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr dopravy a spojů Jaromír Schling, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Paní předsedající, dámy a pánové, česká dálnice D8 ve směru Praha - Ústí nad Labem - hranice SRN a navazující německá dálnice A17 od hranic České republiky do Drážďan jsou součástí čtvrtého multimodálního koridoru sítě TEN a patří k prioritám výstavby v obou státech. Dálnice D8 bude v příštím roce, po uvedení do provozu úseku Nová Ves - Doksany, provozována z více než 60 % celkové délky. K realizaci tak budou zbývat už jen dva úseky, a to z Lovosic do Řehlovic a z Trmic na státní hranici. V loňském roce byla zahájena výstavba dálnice A17 na německém území směrem k hranicím s Českou republikou.

Předložená smlouva se týká výstavby hraničního mostu, který leží na území ČR a SRN. Jeho délka je téměř půl kilometru a výstavbu bude zajišťovat česká strana. Most je součástí stavby 0807 Trmice - státní hranice ČR a SRN.

Předkládaná smlouva vytváří rámec pro realizaci tohoto mostu, a to v termínu do konce roku 2005. Současně se předpokládá, že ve stejném termínu bude uveden do provozu celý hraniční úsek i další úseky na našem území a úseky na německé straně. K tomuto termínu tak bude zprovozněno celé dálniční spojení Praha - Drážďany. Včasné projednání smlouvy a její ratifikace jsou nezbytnou podmínkou k tomu, aby výstavba mostu mohla být zahájena nejpozději v roce 2002 a ukončena v roce 2005.

Předpokládá se, že financování výstavby bude zajištěno ze Státního fondu dopravní infrastruktury v kombinaci se zdroji evropských finančních institucí a z Evropské investiční banky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Vladimír Laštůvka.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, ke slovu pana ministra jen několik vět. Musím říci, že s neskrývaným uspokojením přijímám tuto předlohu, návrh této smlouvy, který předkládá vláda ČR parlamentu k ratifikaci. Domnívám se, že je to významný krok k tomu, aby tato kontroverzní stavba, jakou je dálnice D8, byla v historicky smysluplném a krátkém horizontu doporučena.

Chtěl bych vyslovit naději, že toto je poslední zákon, pane kolego Zahradile, který k dálnici D8 tento parlament bude projednávat. Pevně věřím, že nebudeme muset v případě dálnice D8 přijímat samostatný zákon, o kterém jsme tak vzrušeně hovořili včera, když jsme hovořili o obchvatu Plzně - dálnice D5.

Dámy a pánové, dálnice D8 je záležitostí, která umožní propojit Českou republiku s evropskou dálniční sítí, ale současně je to podmínka nutná, i když ne postačující, k tomu, aby se vyřešily sociálně ekonomické problémy severních Čech, severočeského regionu.

O to více podporuji tuto smlouvu a doporučuji, aby ji Poslanecká sněmovna postoupila do druhého čtení a byla projednána v zahraničním výboru. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Laštůvkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Žádnou přihlášku z místa neregistruji. Končím obecnou rozpravu.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování. Já vás pro jistotu všechny odhlásím a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 384 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 384 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 107 vyslovilo 107 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Dalším bodem je

 

47.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích, podepsaná 19. září 2000 v Berlíně
/sněmovní tisk 770/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr Karel Březina, který zastupuje ministra vnitra Stanislava Grosse. Pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, smlouva, která je předkládána k vyslovení souhlasu Parlamentem ČR, vychází z potřeb odstranit některé překážky, které brání účinné mezistátní spolupráci v oblasti vzájemné pomoci při živelních pohromách, technologických haváriích a jiných mimořádných událostech, jež postižený stát není schopen zdolat vlastními silami. Účinná a rychlá mezistátní pomoc přitom může přispět ke snížení následků takovýchto událostí, které mohou být příčinou nejen značných škod na majetku a životním prostředí, ale také ztrát lidských zdrojů a škod na zdraví lidí.

Cílem smlouvy je ulehčení poskytování pomoci mezi Českou republikou a Německem, popř. třetím státem. Nepředpokládá se, že by uzavření smlouvy a její provádění měly přímý dopad na státní rozpočet.

Prosím o propuštění této smlouvy do dalšího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Michal Doktor.

Prosím pana poslance Michala Doktora.

Prosím pracovníky Kanceláře, aby upozornili pana poslance Michala Doktora, aby se dostavil do sněmovny a přednesl svoji zpravodajskou zprávu.

Vidím přihlášeného předsedu zahraničního výboru pana poslance Zaorálka, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení kolegové, pokud dovolíte, zaskočil bych za pana poslance Doktora vzhledem k tomu, že si myslím, že tato smlouva asi v této fázi nevyvolá nějakou velkou disputaci.

Dovoluji si doporučit, aby tuto smlouvu mezi ČR a SRN o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích sněmovna projednala. Doporučuji přikázat ji zahraničnímu výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP