(11.50 hodin)

(pokračuje Skopal)

Dalším požadavkem bruselských centrál je, aby nevládní organizace kandidátských zemí měly v Bruselu svého zvláštního nebo společného zástupce.

Vzhledem k vysokým nákladům není zatím v možnostech českých nevládních organizací tento požadavek realizovat. České nevládní organizace se zpravidla výhradně financují z příspěvků členů. Z takto vytvořených zdrojů nejsou schopny úkoly a činnosti související s evropskou integrací zabezpečit, aby mohly důstojně a zodpovědně plnit úkoly spojené s jejich evropskou integrací a aby svým lobby napomáhaly státním orgánům v procesu vstupu ČR do EU.

Doporučuje se proto pro rok 2001 a další léta vytvořit nový dotační titul, který by, jak jsem řekl, zněl: Podpora evropské integrace nevládních organizací. Tento titul navrhnu v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Skopalovi. Hlásí se dále někdo do všeobecné rozpravy? Pan poslanec Miloslav Kučera ml.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Paní předsedající, dámy a pánové. Projednáváme pro naši zemědělskou veřejnost velice důležitý bod programu. S politováním zde musím vystoupit, protože tento bod nebyl řádným způsobem projednán. Od samého začátku našeho mandátu zde v tomto volebním období se vždycky při projednávání tohoto bodu přeme s ministrem zemědělství o rozsah kompetencí zemědělského výboru, co v tomto bodu projednávat skutečně může, co měnit, případně vytvářet, a co jsou až jiné pravomoci spadající do resortu ministerských úředníků.

V loňském roce jsme v této diskusi, budu-li slušný a pojmenuji to tímto slovem, ztratili velice mnoho času a zapojili do této diskuse řadu právníků včetně legislativního odboru parlamentu. Bylo vyjasněno, že zemědělský výbor má právo v metodické části ovlivňovat všechny body, které určují formu, způsob podpory, subjekty, které mohou čerpat, a další, ale nemá právo zasahovat do znění prováděcích vyhlášek, které popisují a upravují způsob administrativy.

Ministr Fencl ani v letošním roce nedodržel tyto podmínky a tisk, který nám předložil, obsahoval vlastně jenom rozpočet podpůrných programů a metodickou část "Zásady poskytování a funkce těchto programů" nám neposkytl.

V důsledku hlasování poslanců ČSSD, KDU-ČSL a KSČM jsme v zemědělském výboru nebyli připuštěni k projednání skutečných zásad a metodik tak, jak nám zákon umožňuje a ukládá. Je asi zbytečné zde navrhovat nepřijetí těchto dotací nebo jejich revokaci, protože hlasovací mašinerie by zase rozhodla tak, jak rozhodla v zemědělském výboru.

Chtěl jsem to konstatovat pouze zde na veřejnosti, že vlastně plnou zodpovědnost za letošní zemědělské dotace nesou poslanci KDU-ČSL a my jsme víceméně nebyli připuštěni k možnostem zasahovat tak, jak nám mandát povoluje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kučerovi ml. Žádnou další přihlášku do všeobecné rozpravy nemám, končím všeobecnou rozpravu.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se přihlásil pan poslanec Skopal a nyní se také hlásí pan poslanec Grůza, který jako zpravodaj má přednost, ale dává nejprve možnost vystoupit panu poslanci Skopalovi.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Jak jsem avizoval ve všeobecné rozpravě, přednesu změnu programu 10 následujícím způsobem:

Program 10 by zněl: Podpora vzniku a činnosti odbytových organizací výrobců a podpora evropské integrace nevládních organizací.

10a Podpora vzniku a činnosti odbytových organizací, kde by neinvestiční dotace činily 13 mil. Kč a kapitálové výdaje 60 mil. Kč.

10b Podpora evropské integrace nevládních organizací v části neinvestiční dotace 7 mil. Kč.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, slovo má pan poslanec Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Chtěl jsem jenom přednést návrh usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje podpůrné programy zemědělství pro rok 2001, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění přijatém zemědělským výborem - pakliže bude přijat návrh kolegy Skopala, tak ve znění doporučeném Poslaneckou sněmovnou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Prosím tedy pana zpravodaje, aby předkládal návrhy, o kterých budeme hlasovat, a spolu s panem ministrem se k nim vždy před hlasováním vyjádřil.

 

Poslanec Jan Grůza: V podrobné rozpravě byl předložen jediný návrh kolegou Skopalem: Program 10a Podpora vzniku a činnosti odbytových organizací by byl rozdělen na 13 mil. Kč neinvestiční dotace a 60 mil. Kč kapitálové výdaje. Program 10b Podpora evropské integrace nevládních organizací, 7 mil. Kč neinvestiční dotace.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vzhledem k velkému pohybu ve sněmovně vás všechny odhlásím a poprosím o novou registraci. (Děje se).

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu, tak jak jej přednesl pan poslanec Skopal.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 375 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 375 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 129 vyslovilo 69 a 59 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Grůza: Myslím, že můžeme přijmou závěrečné usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, domnívám se, že bychom měli přece jen ještě schválit návrh zemědělského výboru, protože sněmovním tiskem v tomto případě je vládní návrh.

 

Poslanec Jan Grůza: Dobře, omlouvám se. Doporučuji schválit usnesení zemědělského výboru v sněmovním tisku 748/1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 376, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 376 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 136 vyslovilo 126 a nikdo nebyl proti.

 

Nyní prosím předneste závěrečný návrh usnesení, pane zpravodaji, a současně prosím o klid v jednací síni.

 

Poslanec Jan Grůza: Závěrečné usnesení by znělo:

"Poslanecká sněmovna schvaluje podpůrné programy zemědělství pro rok 2001, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění přijatých pozměňujících návrhů."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 377, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 377 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 136 vyslovilo 128 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

40.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování
a úhradě zdravotní péče, podepsaná dne 23. května 2000 v Praze
/sněmovní tisk 670/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr zdravotnictví Bohumil Fišer. A prosím o klid.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP