(12.00 hodin)

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte, abych stručně uvedl nyní projednávaný návrh na ratifikaci smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče se Slovenskou republikou, kterou podepsali předsedové vlád obou republik při svém setkání 23. května v Praze.

Záměrem nově navrhované smlouvy je přesnější vymezení podmínek poskytování zdravotní péče a její úhrady z veřejného zdravotního pojištění a zajištění rovnosti nakládání s pojištěnci druhé smluvní strany, tj. poskytnutí zdravotní péče za stejných podmínek a za stejnou úhradu jako vlastním občanům.

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče je smlouvou prezidentského typu, a je proto závazná pro všechny vnitrostátní subjekty. Nová smlouva nahradí dosavadní smluvní úpravu, kterou je dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky pro oblast zdravotní péče z roku 1993, tj. vyhláška č. 202/1993 Sb. Tato dohoda se stala zdrojem problémů mimo jiné i proto, že má formu dohody mezivládní a jako taková může zavazovat jen státní orgány smluvních stran, tedy ne zdravotní pojišťovny a poskytovatele.

Zdůrazňuji, že předkládaná smlouva nebude mít žádný přímý dopad na státní rozpočet.

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče je skutečnou zárukou pro poskytování bezplatné zdravotní péče občanům obou zemí na základě zdravotního pojištění. Současně zajišťuje dostupnost specializovaných typů zdravotní péče a lázeňské péče na území druhé republiky ve společně budovaných zdravotnických zařízeních a lázních, které se po rozdělení federace ocitly na území druhého státu. V tomto ohledu smlouva odráží též nadstandardní vztahy obou republik.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fišerovi. Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru a výboru pro sociální politiku zdravotnictví pana poslance Jana Svobodu, aby odůvodnil usnesení výborů, která byla rozdána jako sněmovní tisky 670/1, 2.

 

Poslanec Jan Svoboda: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, usnesení zahraničního výboru a usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví jsou shodná.

Usnesení zahraničního výboru zní:

Po odůvodnění náměstka ministra zdravotnictví Michala Pohanky, náměstka ministra zdravotnictví Antonína Hlaváčka, zástupce ministerstva zahraničních věcí Jaroslava Horáka a zpravodajské zprávě poslance Jana Svobody a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče, podepsanou dne 23. května 2000 v Praze.

Usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví je podobné:

Po odůvodnění náměstka ministra zdravotnictví Hlaváčka, po zpravodajské zprávě poslance Jana Svobody a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče, podepsanou dne 23. května 2000 v Praze.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Přihlášku z pléna nevidím. Rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem ve znění: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče, podepsanou dne 23. května 2000 v Praze."

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 378, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 378 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 120 pro vyslovilo 115 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

41.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení,
podepsaná dne 20. července 1999 v Praze
/sněmovní tisk 677/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Rakouskou republikou byla zevrubně projednávána a odůvodňována v prvním čtení. Proto se nebudu pouštět do detailů.

Chtěl bych jen podtrhnout, že je to smlouva, která byla mimořádně dlouho vyjednávána z jednoduchého důvodu - že mezi Českou republikou a Rakouskou republikou je vzhledem k historickým tradicím i vzhledem k tomu, že se jedná o našeho přímého souseda, velmi živý kontakt, který se týká i kontaktů jednotlivých osob a jejich pracovních osudů. Z toho také vyplývá, že agenda sociálního zabezpečení mezi námi a Rakouskou republikou je velmi četná.

Historické zvraty způsobily, že se v této smlouvě musela vyřešit řada citlivých otázek. Jsem přesvědčen, že experti odvedli dobrou práci že smlouva je zralá k ratifikaci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Špidlovi. Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Jana Svobodu, aby odůvodnil usnesení výboru, která byla rozdána jako sněmovní tisky 677/1, 2.

 

Poslanec Jan Svoboda: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, opět usnesení výboru pro sociální věci a zdravotnictví a zahraničního výboru jsou shodná, proto mi dovolte, abych vás s nimi seznámil.

Zahraniční výboru doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsanou dne 20. července 1999 v Praze.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsanou dne 20. července 1999.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Přistoupíme tedy k usnesení navrženému zahraničním výborem. Zároveň končím rozpravu, což jsem dosud neučinila. Budeme hlasovat o návrhu usnesení ve znění:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsanou dne 20. července 1999 v Praze."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 379, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 379 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 126 vyslovilo 113 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme projednali druhé čtení mezinárodních smluv a nyní přikročíme k prvním čtením mezinárodních smluv.

 

Konstatuji, že bodem, který bychom měli teď projednat, je bod 42 schváleného pořadu schůze, kde je předkladatelem pan ministr Březina. Bohužel dosud nemám zprávu, zda je pan ministr v Poslanecké sněmovně. Obdržela jsem zprávu, že pan ministr je na cestě do Poslanecké sněmovny. Pokud by nebyly výhrady, pan ministr má ještě více smluv na konci tohoto bloku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP