(11.40 hodin)

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Paní místopředsedkyně, ctěná sněmovno, snad jen poznámku. Moje cesta do Německa mj. vede do země, se kterou jsme uzavřeli obchodování v souvislosti s nemocí šílených krav, a má jednání vedou k tomu, abych v rámci agrární diplomacie do jisté míry pacifikoval rizika z tohoto rozhodnutí vyplývající. Ještě jednou se omlouvám jak paní místopředsedkyni, tak vám.

Na dnešní jednání předkládám vládní návrh "Podpůrné programy zemědělství pro rok 2001 poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství". Návrh vychází z koncepce resortní politiky Ministerstva zemědělství pro období před vstupem ČR do EU. Struktura programů a výše podpory je však závislá, želbohu závislá, na možnostech návrhu státního rozpočtu pro rok 2001. Proto jsou pro rok 2001 navrhovány pouze ty programy, které po konzultaci s odbornou zemědělskou veřejností považujeme za nezbytné pro udržitelný chod zemědělské výroby. Jsou to programy účelové, které řeší potřeby agrárního sektoru. Navíc u většiny programů v návaznosti na výši státního rozpočtu dochází ke snížení finančních limitů.

Podpůrné programy předložené podle § 2 zákona 252/1997 Sb. neodporují mezinárodním dohodám a smlouvám, kterými je Česká republika vázána. V návrhu pro rok 2001 v porovnání s rokem 2000 by mělo dojít u podpůrných programů ke změně systému financování do jiných forem podpor, a to u následujících programů: Podpora včelařství - převedena do nařízení vlády, Pěstování lnu - převedeno do Státního zemědělského intervenčního fondu, Podpora výroby pšeničného a bramborového škrobu - převedena do Státního zemědělského intervenčního fondu, Podpora spotřeby mléka - převedena též do tohoto fondu, Kompenzační platba - převedena též do tohoto fondu, a Podpora pěstování sladovnického ječmene - převedena též do tohoto fondu.

Nově je zařazován pouze jeden podpůrný program označený 1i, a to Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech a chmelnicích. Jedná se o moderní a úsporný závlahový systém, který efektivně zhodnocuje vynakládané konstantní náklady. Účelem tohoto podpůrného programu je zvýšení kvality produkce ovoce a chmele, a tím i zvýšení konkurenceschopnosti na domácím a zahraničním trhu.

V krátkosti bych zde chtěl uvést cíle, kterých se předpokládá dosáhnout poskytováním podpor. Je to rozvoj zemědělské činnosti, zastavení poklesu pěstitelských ploch vinic, chmelnic a ovocných sadů, naplnit příslušná ustanovení zákonných norem zejména v oblasti genetiky a šlechtění hospodářských zvířat a rostlin a nákazová situace v chovu hospodářských zvířat a rostlin, vytvořit podmínky pro vstup do EU, zvýšit konkurenceschopnost českého zemědělství, vytvořit podmínky pro pokračování restrukturalizace rostlinné a živočišné výroby. Velmi důležitým momentem je při tomto rozhodování ochrana životního prostředí používáním ekologických paliv, zajistit dostupnost základních informací pro širokou zemědělskou veřejnost včetně zajištění praktického výcviku žáků učňovských zařízení. Dále podpořit vznik odbytových komoditních družstev, center, v souladu s obvyklým stavem v EU. Za poslední, dodržet přijatou mezinárodní konvenci o biodiverzitě a závazky České republiky v rámci aktivit FAO.

Vládní návrh "Podpůrné programy" projednal zemědělský výbor a ve svém usnesení požadoval zvýšení částky u podpůrného programu 1c o 50 mil., na výsadbu vinic stanovil konkrétní částku 180 mil. korun. Dále požádal o vytvoření nového programu, který jsme nazvali 2e - Podpora zlepšení zdravotního stavu pšenice ozimé, zlepšení kvality řepky olejné, v celkové částce 280 mil. Kč. Zemědělský výbor uplatnil požadavek na zařazení podpůrného programu "Podpora mladých začínajících zemědělců" s objemem prostředků v částce 100 mil. Kč. Zemědělský výbor požaduje prostředky v částce 430 mil. Kč převést z garančního fondu do podpůrných programů.

Podmínky pro podání žádosti, rozhodování a přiznání podpor budou upraveny samostatnými zásadami Ministerstva zemědělství. Vzhledem ke specifičnosti podpůrných programů Podpora chovu starokladrubského koně a Genetické zdroje se předpokládá jako v minulých letech vydat samostatný předpis Ministerstva zemědělství. Do prováděcích předpisů pro poskytování podpor bude zpracováno zmocnění pro Ministerstvo zemědělství v odůvodněných případech zpřesnit během roku výše uvedené předpisy.

Žádám vás o schválení předloženého návrhu podpůrných programů. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fenclovi. Podle návrhu organizačního výboru předložený tisk projednal zemědělský výbor a jeho usnesení bylo rozdáno jako tisk 748/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Jan Grůza, informoval nás o jednání výboru a předložil usnesení Poslanecké sněmovně.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 748/1:

"Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově ing. Antonína Kaliny, prvního náměstka ministra zemědělství ČR, zpravodajské zprávě poslance Jana Grůzy a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Podpůrné programy zemědělství pro rok 2001 poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, vládní návrh - sněmovní tisk 748, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů." Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Grůzovi a otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky. Pan poslanec Skopal se hlásí do všeobecné rozpravy.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážené kolegové, dovolte mi, abych navrhl jednu změnu v podporách. Jedná se o program 10...

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, prosím, je obecná rozprava.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Já vím, zdůvodním to, a pokud se týče přímo té změny, přednesu ji v podrobné rozpravě. Mělo by se jednat o podporu vzniku evropské integrace u nevládních organizací. Vlastně proces evropské integrace probíhá i po liniích nevládních organizací, agrárních producentů a zpracovatelů a tak doplňuje působení státních orgánů a vládních organizací. Začíná se tak uplatňovat praxe, že ke všem rozhodujícím otázkám přidružení se přizvávají a žádají o stanoviska nevládní organizace. Tento proces byl prakticky zahájen kongresem Evropského zemědělství konaným v roce 1996 v Praze. V té době se staly členy Konfederace evropského zemědělství Svaz zemědělských družstev a společností a Agrární komora ČR. Proces pokračoval v roce 2000, kdy se Společnost mladých agrárníků stala členem CEIA a potravinářské sdružení, resp. v současné době Potravinářská komora ČR se stala členem Konfederace potravinářského průmyslu EU. Pro urychlení procesu integrace nevládních agrárních organizací do evropských struktur je v ČR, ale i v dalších kandidátských zemích zabezpečován proces COPA, POGECA a PHARE, Business Support Program včetně působení dlouhodobého experta z ČR. Jeho úkolem je mj. připravit české agrární organizace na vstup do evropských struktur.

Evropská integrace nevládních organizací klade stále vyšší nároky na odborné, organizační, ale i finanční zabezpečení související s členstvím v evropských strukturách, jejich orgánech a komisích. Vedle poměrně vysokých členských příspěvků jde zejména o náhradu cestovních nákladů, nákladů na pořádání porad, schůzí a seminářů, které je česká strana povinna zabezpečit na základě žádosti bruselské centrály příslušné evropské organizace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP