(12.30 hodin)

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Vážení kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych navrhl vyřadit z programu této schůze dva body, a to bod 43 - úprava majetkových vztahů, je to tisk 703. Jedná se o to, že pan poslanec Tlustý a další poslanci navrhli rovněž novelizaci tohoto zákona, která bude na příštím jednání schůze, a myslím, že by bylo slušné, aby se tyto dva návrhy projednávaly společně. Jako druhý návrh je vyřazení z tohoto programu dnešního bod 21, tisk 621, novelizace zákona o vinohradnictví a vinařství.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Byly předneseny dva procedurální návrhy. Podle pevně stanoveného programu se jedná o body 21, který měl být jako druhý bod dnešního odpoledního jednání, a bod č. 43, který měl být třetím bodem. Nechám o těchto bodech hlasovat neprodleně.

 

Táži se, kdo je pro, aby ze současné 28. schůze byl vyřazen bod 21 - návrh zákona o vinohradnictví.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 238 z přítomných 177 poslanců pro 155, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Druhé hlasování se týká bodu 43 zákona o majetku družstev, tisk 703.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 239 z přítomných 177 poslanců pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní se vrátíme k našemu bloku voleb. Otevřel jsem bod č. 97 návrh na změny ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Prosím, aby se slova opět ujal předseda volební komise Jan Vidím a tento bod nám uvedl.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové. Ve stanovené lhůtě volební komise obdržela od poslaneckého klubu Unie svobody tyto návrhy: vzít na vědomí rezignaci poslance Stanislava Voláka na členství v komisi Poslanecké sněmovny pro práci KPS. Dále pak návrh na volbu poslance Václava Krásy za člena komise Poslanecké sněmovny pro práci KPS. 20. října jsme tyto návrhy rozeslali všem poslaneckým klubům.

Zákon o jednacím řádu stanoví, že změny v ustavených komisích lze provést opět jen se souhlasem sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád nestanoví způsob volby, navrhuji však volbu veřejnou, stejně tak, jako proběhla na předchozích schůzích. Doporučuji tedy, aby byla vedena společná rozprava jak k rezignaci, tak i k navrženému kandidátovi a poté aby Poslanecká sněmovna nejprve vzala rezignaci na vědomí a posléze zvolila navrženého kandidáta, resp. rozhodla hlasováním o navrženém kandidátovi.

Pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se tak neděje, rozpravu končím a budeme hlasovat - ve dvojím hlasování se vyrovnáme s tímto bodem.

První bod bude vzetí na vědomí rezignace a druhá volba nového člena stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, uveďte to.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní hlasováním rozhodneme o rezignaci poslance Stanislava Voláka na členství v komisi Poslanecké sněmovny pro práci KPS.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 240 z přítomných 178 poslanců pro 151, takže návrh byl přijat. Vzali jsme rezignaci pana poslance Voláka na vědomí.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme rozhodovat o kandidátovi na člena komise Poslanecké sněmovny pro práci KPS, kterým je poslanec Václav Krása.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 241 z přítomných 178 se vyslovilo pro pana poslance Krásu 128.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že poslanec Václav Krása byl zvolen členem stálé komise pro práci KPS. Upřímně mu blahopřeji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, i já to potvrzuji a končím projednávání bodu č. 97. Přejdeme k bodu

 

102.
Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

 

Prosím, aby se opět slova ujal předseda volební komise Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, vládo, dámy a pánové. Ve stanovené lhůtě volební komise obdržela od poslaneckých klubů tyto návrhy na předsedu stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví: poslanec Martin Kocourek, ODS, Ivan Pilip, US, poslanec Svatomír Recman, KSČM. 20. října byly tyto návrhy rozeslány všem poslaneckým klubům.

Podle zákona 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se předseda komise Poslanecké sněmovny vždy volí většinovým způsobem a tajným hlasováním. Volba pak probíhá nejvýše ve dvou kolech. Volba je v tomto okamžiku technicky připravena. Pane předsedající, požádal bych vás, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím a táži se pana předsedy, zda se chce ještě na závěr vyjádřit.

 

Poslanec Jan Vidím: Já bych vás, pane předsedající, chtěl požádat, abyste v tomto okamžiku přerušil projednávání tohoto bodu a zahájil projednávání bodu následujícího, tedy bodu 74, což je návrh Poslanecké sněmovny na jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, pane předsedo. Přerušuji projednávání tohoto bodu a přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

74.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže

 

Návrh odůvodní předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Petr Mareš. Prosím pana poslance Petra Mareše, aby se ujal slova.

 

Poslanec Petr Mareš: Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Tak, jak jsem odůvodňoval zařazení tohoto bodu na pořad jednání této sněmovny, odůvodnění je totéž. Příslušný zákon byl už schválen a ukládá nám, abychom navrhli vládě svůj návrh na likvidátora Fondu dětí a mládeže. Pokud vláda tento návrh neobdrží, bude se obtížně naplňovat litera zákona o likvidaci Fondu dětí a mládeže. Nevidím tedy jinou cestou, nežli přistoupit k volbě osoby, kterou vládě jako likvidátora Fondu dětí a mládeže navrhneme. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní poprosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím a seznámil nás s jednotlivými návrhy.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Ve stanovené lhůtě volební komise obdržela od poslaneckých klubů tyto návrhy na jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže: pan Luboš Smrčka, společný kandidát klubů Unie svobody a KDU-ČSL, paní Danuta Trnková, ODS, pan Pavel Žák, ČSSD. 20. října t. r. byly tyto návrhy rozeslány všem poslaneckým klubům.

Nyní bych rád seznámil Poslaneckou sněmovnu s návrhem volební komise na způsob hlasování. Toto hlasování je poněkud atypické, neboť se nejedná o klasickou volbu, ale Poslanecká sněmovna pouze navrhuje vládě České republiky kandidáta na likvidátora, a proto volební komise přijala usnesení, ve kterém navrhuje Poslanecké sněmovně následující. Žádný zákon pro tento případ způsob volby nestanoví. Volební komise navrhuje hlasování tajné. A dále navrhuje pro případ, že by nebyl schválen žádný z navržených kandidátů na jmenování likvidátora, zařazení v podstatě téhož - totožného nového bodu do pořadu právě probíhající schůze Poslanecké sněmovny. Tedy nebude-li schválen žádný z předložených návrhů na jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže, navrhuji zařazení nového bodu "Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže" a v tomto bodu bychom rozhodovali pouze mezi těmi dvěma kandidáty, kteří v prvém projednávaném bodu získali nejvyšší počet hlasů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP