(12.40 hodin)

(pokračuje Vidím)

Je to poměrně jednoduchá procedura, ale přesto bych prosil, aby Poslanecká sněmovna přijala návrh usnesení předložený volební komisí, abychom mohli v reálném čase vládě navrhnout kandidáty na likvidátora Fondu dětí a mládeže.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, budeme nejprve hlasovat, zdali se Poslanecká sněmovna usnese na tajném hlasování o navržených kandidátech, a poté bychom hlasovali o druhé části návrhu volební komise. Pokud bude schváleno tajné hlasování, můžeme přistoupit v těchto dvou bodech k tajnému hlasování, čímž bychom tento bod ještě přerušili, nebyl by tedy dokončen.

 

První hlasování bude o tom, zda Poslanecká sněmovna se usnesla, že volbu návrhu tohoto kandidáta pro jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže provede tajným hlasování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 242 z přítomných 180 poslanců hlasovalo pro 174, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní žádám, pane předsedo, ještě o druhou část návrhu volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Dále navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala následující návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že v případě, nebude-li schválen žádný z navržených kandidátů na jmenování likvidátora, je zařazen do pořadu právě probíhající schůze nový bod - Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže, s tím, že v tomto bodu bude Poslanecká sněmovna rozhodovat mezi dvěma kandidáty, kteří při prvém rozhodování získali největší počet hlasů."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Jedná se o zařazení nového bodu do této schůze.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 243 z přítomných 180 poslanců je 163 pro a 4 proti. Návrh byl přijat.

 

V případě, že nebude při tajném hlasování zvolen žádný kandidát, máme zařazen nový bod č. 105, který nese stejný název - Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže, který se uskuteční tajným hlasováním ze dvou kandidátů, kteří získali nejvíce hlasů v bodě č. 74

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, nyní bych vás požádal, abyste přerušil jednání sněmovny, aby mohla proběhnout tajná volba předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pokud je tedy tajná volba připravena, vyhlásíme polední přestávku a vyhlásíme tajné volby, které jsme v současné době projednávali v bodě 102 a 74.

Chtěl bych všechny poslance poprosit, až vyhlásíme přestávku, aby v první řadě pustili dopředu odvolit členy organizačního výboru, příp. ty, kteří do organizačního výboru předkládají jakékoli návrhy.

Organizační výbor se neprodleně sejde za deset minut ve své jednací místnosti 106. Poté budou lístky vydávány 15 minut, tzn. od 12.45 do 13.00 hodin, dále od 13.00 pokračuje polední pauza do 14.00 hodin.

Vyhlašuji tajné volby a současně i polední přestávku.

 

(Jednání přerušeno ve 12.46 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP