(16.10 hodin)

(pokračuje Kocourek)

A dále bych chtěl zpřesnit pozměňovací návrh č. 2 v aktuálním tisku 532/3, opět v části C, a to v části Legislativně technické pozměňovací návrhy, to je návrh C2, kde by se za slova "v tisku" doplnila čísla "532/0".

Závěrem bych zrekapituloval, čeho jsem chtěl těmito návrhy dosáhnout, to znamená, budeme projednávat pozměňovací návrhy obsažené v tisku 532/3. U pozměňovacích návrhů pod bodem C, to znamená poslanec Martin Kocourek, budeme mít věcné pozměňovací návrhy pod body C0 a C1 a v této části C pod nadpisem Legislativně technické pozměňovací návrhy zůstanou návrhy až od návrhu č. 2, který jsem zde zpřesnil, po návrh č. 6. Tolik k rozpravě ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí ve třetím čtení. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím a táži se pana ministra, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tento návrh zákona je jakýmsi logickým doplňkem předchozího návrhu, který byl před chvílí schválen. Čili ta logika těch návrhů, jak se budu vyjadřovat, zřejmě bude podobná těm předchozím.

Chtěl bych jenom upozornit na jednu drobnou věc, které si nejsem jist, zda se všichni všimli při hlasování o posledním návrhu zákona, to je zákona o cenných papírech. Provedli jsme nepřímou novelu obchodního zákoníku v části, kde byly definovány registrované cenné papíry. Je to krok zpět v úpravě, která u cenných papírů u nás je, a teď máme příležitost tuto chybu odstranit. Byl to návrh pana poslance Sobotky, který byl odmítnut, tím jsme se vrátili k tvaru definice obchodovatelnosti cenných papírů, která zde byla před složitou novelou obchodního zákoníku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Táži se pana zpravodaje, zda chce využít závěrečného slova. Není tomu tak. Přesto vás, pane zpravodaji, požádám, abyste nás seznámil s postupem hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním si vyžádáme stanoviska jak ministra, tak zpravodaje.

 

Poslanec Martin Kocourek: Máme před sebou tři sady pozměňovacích návrhů, které máme v tisku 532/3, které máme označeny jako písmena A, B či C. Chtěl bych říci, že návrhy nově, jak jsem popsal, C0 a C1 jsou konkurenční k návrhům pod body: návrh C1 je konkurenční k bodu A2 a návrh C0 je konkurenční k návrhu A7 a A8. Takže doporučuji, abychom zde rozhodli v hlasováních o tom, kterým návrhům dá sněmovna přednost. Dále předkladatel požaduje individuální hlasování o návrhu A1 a návrhu A3.

Doporučuji tedy, abychom hlasovali o návrzích A1, A2 v kolizi s návrhem C1, A3. Dále bychom hlasovali o kolizi návrhu A7, A8, které jsou v kolizi s návrhem C0. Poté bychom mohli hlasovat o návrhu A jako o celku, poté bychom mohli hlasovat o návrzích pod písm. B, protože ty nejsou v kolizi s jakýmikoliv jinými pozměňovacími návrhy. Poté bychom mohli hlasovat o legislativně technických návrzích uvedenými pod písm. C2 až C6. A ještě bych chtěl podotknout, že pokud bude schválen návrh B8, tak návrh C6 je nehlasovatelný, protože je totožný s návrhem B8.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo má připomínky k takto navržené proceduře?

Ze svého hlediska vaše návrhy, které jsou pod bodem C0 a C1, jak jste je označil, nebyly vzneseny jako pozměňovací návrhy k návrhu pod písm. A1, A7, 8. Tudíž podrobíme hlasování samostatně body A1, A2, A7, A8. Pokud by nebyly přijaty, budou hlasovatelné vaše. Pokud by byly přijaty, nebude hlasovatelný váš návrh C0, C1. Je tomu tak? Děkuji.

Pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych požádat, aby se v každém případě hlasovalo samostatně o bodu B5. Domnívám se, že o zbytku mých pozměňujících návrhů pod body B1, B2, B3, B4 a B6 by se mohlo hlasovat jako o celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je to návrh předkladatele. Zpravodaj souhlasí.

Kdo má dále připomínky k proceduře hlasování? Pokud tomu tak není, já vás požádám o odsouhlasení.

 

Zahajuji hlasování. Táži, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 217 z přítomných 162 poslanců pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat podle schválené procedury. Začneme pod písm. A a pan poslanec upozorní na možnost hlasovatelnosti nebo nehlasovatelnosti návrhu pod písm. C0, C1. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kocourek: Za prvé bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A1, kde stanoviska předkladatele a zpravodaje jsou rozdílná. Zpravodaj doporučuje, předkladatel, pan ministr, nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 218 z přítomných 163 poslanců pro 76, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dalším návrhem je návrh A2, který je v kolizi s návrhem C1. To znamená, je na sněmovně, aby posoudila. Zpravodaj nedoporučuje, neboť doporučuje návrh C1. Pan ministr má stejný názor, to znamená také nedoporučuje a doporučuje C1.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 219 z přítomných 163 poslanců pro jeden, proti 151. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dalším návrhem je návrh A3, kde zpravodaj doporučuje a pan ministr nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 220 z přítomných 163 poslanců pro 102, proti 55. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dalšími návrhy k hlasování jsou společně návrh A7 a A8, neboť jsou v kolizi s návrhem C0. Zpravodaj doporučuje návrh C0, a proto nedoporučuje návrh A7 ani A8. Pan ministr totéž.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 221 z přítomných 163 poslanců pro 4, proti 154. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP