(14.30 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Nyní udílím slovo panu ministrovi.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, vláda České republiky Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předkládá návrh zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně příslušných zákonů tak, jak před okamžikem uvedl předsedající (bod 67).

Nové odrůdy rostlin náleží k rozhodujícím biologickým zdrojům rozvoje zemědělství. Proto státy s vyspělou zemědělskou výrobou věnují ochraně práv k novým odrůdám rostlin z logických důvodů zvýšenou pozornost.

Cílem předkládaného návrhu zákona je implementace práva Evropského společenství do národního systému ochrany práv k odrůdám a náhrada evropským podmínkám již neodpovídajícího zákona, a to zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, novou právní úpravou na úrovni členských států Evropské unie. Implementace práva Evropského společenství do návrhu předkládaného zákona vytváří předpoklady, aby systém Evropského společenství ohledně udělování práv pro odrůdy rostlin byl v České republice přímo aplikovatelný ode dne vstupu České republiky do Evropské unie.

Přijetí předkládaného návrhu zákona též umožní České republice splnit podmínky Mezinárodní úmluvy na ochranu nových odrůd rostlin v jejím revidovaném znění z roku 1991 a smluvně k této úmluvě v tomto znění přistoupit.

Navrhovaný zákon zejména rozšiřuje ochranu práv na odrůdy všech rodů a druhů rostlin, prodlužuje dobu ochrany práv chráněných odrůd a v souladu s právem Evropského společenství do právního řádu zavádí pojem farmářských osiv a sadby, u nichž pěstitelé místo licenčního poplatku hradí majitelům šlechtitelských osvědčení pouze přiměřenou náhradu za využití těchto osiv a sadby.

Navrhovaným zákonem se současná právní úprava zákona číslo 132/1989 Sb., ve znění zákona č. 93/1996 Sb., zrušuje včetně ochrany plemen zvířat. Problematika plemen za situace, kdy v České republice není chráněno žádné plemeno hospodářsky významného zvířete, bude dostatečně řešena institutem plemenných knih. V současné době jsou zapracovány v návrhu zákona, který by měl nahradit zákon č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat. V rámci Evropského společenství není oblast ochrany práv k plemenům hospodářských zvířat upravena, a tedy zrušení celé právní úpravy stávajícího zákona, tedy zákona 132/1989 Sb., ve znění zákona č. 93/1996 Sb., není v rozporu s právem Evropského společenství.

Navrhovaná úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky, neodporuje úmluvám, kterými je Česká republika vázána. Předložený návrh nezakládá zvýšené požadavky na státní rozpočet.

Ctěná sněmovno, prosím o propuštění tohoto zákona do druhého čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, tak jako v předcházejícím případě zpravodaj k zákonu v předcházejícím bodě ani já nemám co dodat ke slovu pana ministra, snad jen to, že těch několik drobností, které jsem si jako zpravodaj poznamenal do návrhu zákona, se chystám uplatnit při projednávání v zemědělském výboru, respektive ve druhém čtení zde v Poslanecké sněmovně. Protože to jsou věci, které upřesňují, nemění smysl zákona, jako zpravodaj vřele doporučuji Poslanecké sněmovně propustit tento návrh do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemných přihlášek. Proto se opět táži přítomných, kdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě k přednesenému návrhu zákona. - Vzhledem k tomu, že nevidím žádnou zvednutou ruku, končím obecnou rozpravu.

Nezazněly žádné návrhy, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru? Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že se v hlasování pořadové číslo 480 z přítomných 150 poslanců pro vyslovilo 130, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

Končím projednávání bodu číslo 67. Děkuji panu ministrovi a zpravodaji.

 

Budeme pokračovat třetím bodem našeho schváleného pořadu, kterým je

 

90.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech
/sněmovní tisk 481/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Jan Fencl, který je přítomen a také zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Pavel Kováčik.

Pozměňovací návrhy jsme obdrželi ve sněmovním tisku 481/2. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí, neboť opět k tomuto bodu nemám písemných přihlášek. Jako první pan zpravodaj poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Kolegyně a kolegové, ještě před závěrečným slovem je třeba, abychom zde drobně poopravili text tisku 481/2, což je usnesení zemědělského výboru k tomuto zákonu. Nevím, mám-li hovořit teď, nebo bude-li ještě otevřena podrobná rozprava?

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, nebude otevřena podrobná rozprava. Je otevřena rozprava, ve které podle § 95 máte nárok navrhnout legislativně technické a jiné úpravy.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jedná se o legislativně technickou úpravu v bodu číslo 6 usnesení zemědělského výboru, kde při přepisování zřejmě vypadlo následující:

Bod 6 zní: v § 8a) odst. 1, za slova atd., tam za slovem "odstavec 1" vypadlo "a 3". Správné znění je: odstavec 1 a 3. Dává to i věcný smysl, přesně tak, jak byl úmysl nás, kteří jsme v zemědělském výboru o tom jednali. Ještě jednou - v bodu 6 usnesení zemědělského výboru za slova "odstavec 1" vložit slova "a 3". Uplatňuji to jako legislativně technickou úpravu. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP