(14.40 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Pro stenozáznam: pan poslanec Ivan Pilip má náhradní kartu č. 6.

Chci se zeptat pana ministra, zda hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také nemá potřebu.

Přistoupíme tedy k hlasování o pozměňujících návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním aby byla sdělena stanoviska pana ministra a pana zpravodaje. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že usnesení zemědělského výboru bylo přijato jednomyslně, až velikou většinou výboru ve všech svých bodech, navrhuji, aby se o tomto usnesení hlasovalo en bloc, ne po jednotlivých bodech. Je to i zrychlení celé procedury a potom můžeme hlasovat o zákoně jako o celku, čili by to měla být dvě hlasování. Prosím, můžete dát hlasovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já vás, pane zpravodaji, přesto ještě opravím, protože jste sám přednesl jednu legislativně technickou úpravu, takže já bych doporučil, abychom nejprve hlasovali o doplnění bodu 6 k § 8 a) odst. 1 doplnit "a 3" - další text zůstává beze změny. Poté budeme hlasovat o usnesení celého výboru a poté o celém zákonu.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, pane předsedající, máte samozřejmě pravdu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže nyní budeme hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou přednesl pan zpravodaj Pavel Kováčik. Zeptám se na stanoviska, i když je to legislativně technické. Pan ministr souhlasí, pan zpravodaj také.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 481 z přítomných 159 poslanců pro 150, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o celém usnesení zemědělského výboru od bodu 1 až po bod 12 s přijatou legislativně technickou úpravou.

Táži se na stanoviska pana ministra. Kladné. Pan zpravodaj?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Zpravodaj kladné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 482 z přítomných 162 poslanců pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Přednesu návrh na usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, podle sněmovního tisku 481, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 483 z přítomných 162 poslanců pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Blahopřeji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi a končím projednávání bodu č. 90.

 

Dalším bodem je

 

91.
Vládní návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
a o změně některých dalších zákonů (o Státním zemědělském intervenčním fondu)
/sněmovní tisk 547/ - třetí čtení

 

Místo u stolku zpravodajů na dnešní odpoledne obsadil natrvalo pan ministr Jan Fencl. A nyní ho zastává i zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Jan Grůza. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 547/2.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do rozpravy hlásí, protože nemám písemných přihlášek. Hlásí se pan zpravodaj poslanec Jan Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych přednesl několik legislativně technických úprav k vládnímu návrhu zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu. Za prvé poznámka pod čarou č. 2 správně zní: 2 -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče. Já bych požádal sněmovnu, aby se opět zklidnila, a vás bych chtěl požádat, abyste tyto změny sdělil i s číslem stránky, na které se tyto změny nacházejí, neboť pozměňovací návrhy mají podle mého seznamu 18 listů, tak abychom se v tom lépe orientovali. Děkuji a můžete pokračovat.

 

Poslanec Jan Grůza: Jsou to připomínky legislativně technické k návrhu zákona, takže poznámka pod čarou č. 2 - ta je přesně daná zákonem - správně zní: "Zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů."

Za druhé k poznámce pod čarou č. 3 - slova § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství nahradit slovy: "Zákon č. 62/2000 Sb." Odůvodnění: zákon č. 62/2000 Sb. zrušil a nahradil dřívější úpravu.

Třetí legislativně technická - v § 16 doplnit ve výčtu zákonů zákon č. 28/2000 Sb. a slova - písm. c) nahradit slovy písm. b). Odůvodnění: V důsledku přijetí zákona č. 28/2000 Sb. je třeba upravit návětí změny zákona o zadávání veřejných zakázek a označení nového textu.

Čtvrtá legislativně technická - v odst. 3 mého pozměňujícího návrhu uvedeného pod bodem D se na konci třetího řádku mění slova výrobci mléka slovy: "od výrobce mléka". Takže tento odst. 3 by celý zněl: "§ 12 - Sankce - (3) Fond v rámci systému produkčních kvót mléka uloží zpracovateli nebo odbytové organizaci odvod ve výši 115 % minimální ceny za každý litr mléka nakoupeného od výrobce mléka nad úroveň výrobci mléka přidělené produkční kvóty mléka nebo od výrobce mléka, kterému nebyla přidělena produkční kvóta mléka." Další věta a další část tohoto odstavce zůstává stejná.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zeptám se opět pana ministra, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Pan zpravodaj také ne.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování o pozměňujících návrzích. Já požádám pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním sdělil žádaná stanoviska. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Grůza: Děkuji. Takže nejprve bychom schválili legislativně technické poznámky, které byly předloženy v tomto třetím čtení. Dále bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu pod písm. E pana poslance Kučery - varianta 1, což je komplexní pozměňovací návrh. V případě přijetí tohoto návrhy by ostatní návrhy už byly nehlasovatelné a hlasovali bychom o celém zákonu jako celku. V případě, že tento návrh nebude přijat, pokračovali bychom hlasováním o pozměňujícím návrhu C2 kolegy Peška, poté by byly nehlasovatelné pozměňující návrhy pod bodem A č. 21 první část § 11, odst. 1. Mění se odst. 1 a vkládá se nový odst. 3. Nehlasovatelný by také byl návrh poslance Kučery, varianta 2 č. 10, varianta A a varianta B. Za třetí bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu D1 - poslanec Grůza. Po přijetí je nehlasovatelný návrh pod A19. Za čtvrté bychom hlasovali o "áčku", to znamená zemědělský výbor celý, mimo A21 odst. 1. § 11 a A19. Poté by byl nehlasovatelný kolega Kučera, varianta 2 čísla 5, 6 a 9. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písm. B kolegy Horta, dále o návrhu pod písmenem C1 kolegy Peška. Poté by byl nehlasovatelný kolega Kučera, varianta 2 číslo 4. Dále bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu D2 - což je můj návrh. A nakonec bychom hlasovali o jednotlivých návrzích kolegy Kučery ve variantě 2 číslo 1, 2, 3, 7, 8, 10, varianta C a 11, 12, 13. To je vše.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP