(Jednání pokračovalo ve 14.21 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas na provedení tajné volby vypršel, a proto bych vás všechny požádal, abyste zaujali svá místa v Poslanecké sněmovně.

Dalším bodem našeho schváleného pořadu je

 

66.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb.,
o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů,
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 619/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády uvede předložený návrh ministr zemědělství Jan Fencl. Pane ministře, ujměte se prosím slova.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, vláda České republiky předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem předloženého návrhu je realizovat další krok v implementaci směrnic Evropské unie z oblasti rostlinolékařské péče do právního řádu České republiky. Novela upravuje základní podmínky pro náležitou vybavenost vstupních míst České republiky pro provádění rostlinolékařské kontroly. Stanoví, že pohraničním celním úřadům náleží povinnost poskytnout za úplatu prostory pro plnění úkolů vstupního místa, a zmocňuje Ministerstvo zemědělství k vydání prováděcího právního předpisu, který stanoví minimální, převážně technické podmínky pro provádění rostlinolékařské kontroly v souladu se směrnicemi EU.

Novela dále zavádí systém regulace pěstitelů, výrobců a dovozců rostlin a rostlinných produktů, které jsou rizikové z hlediska možného rozšíření karanténních škodlivých organismů. Jedná se hlavně o pěstitele sadby brambor, dále množitelského materiálu ovocných a lesních dřevin, okrasných rostlin a také zelenin. Tato registrace je prvním krokem k zavedení rostlinných pasů, to je osvědčení o zdravotním stavu rostliny, která budou doprovázet při veškerém dalším pohybu tyto komodity. Se zavedením těchto pasů se počítá v další novele zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči, jejíž návrh bude vládě předložen ve lhůtě do konce letošního roku. Systém rostlinných pasů přinese ve svém důsledku omezení administrativy.

Kromě uvedených dvou základních otázek obsahuje novela řadu drobných úprav, které nás přibližují k legislativě Evropské unie, jako například zpřísnění ochrany území České republiky před karanténními škůdci, před karanténními organismy, upřesnění oblasti registrace přípravků na ochranu rostlin a konečně i odstranění některých drobných nedostatků dosavadního znění zákona, zjištěných během jeho dosavadní působnosti.

Navrhovaná úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky a neodporuje úmluvám, jimiž je Česká republika vázána.

Žádám a prosím vás o propuštění do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Pavel Pešek.

 

Poslanec Pavel Pešek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře, mám pocit, že pan ministr řekl vše podstatné, co k tomuto návrhu je třeba uvést. Navrhuji proto pouze návrh podpořit a propustit do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemných přihlášek, a táži se, kdo se hlásí do rozpravy z místa. - Nevidím žádnou zdviženou ruku zemědělských odborníků, a proto končím obecnou rozpravu.

Od pana zpravodaje ani v nepřednesené rozpravě nepadly žádné návrhy, budeme se tedy nyní zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Táži se, má-li někdo jiný návrh. - Není tomu tak, opět nevidím žádnou zdviženou ruku.

Budeme tedy hlasovat pouze o přikázání tohoto návrhu zákona zemědělskému výboru. Setrváme několik vteřin, než kolegyně a kolegové dorazí z kuloárů. Na žádost pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás, abyste se přihlásili svými registračními kartami.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, aby předložený návrh zákona byl přikázán k projednání zemědělskému výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 479 z přítomných 138 poslanců pro bylo 136, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

 

Končím projednávání bodu č. 66, děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat druhým pevně stanoveným bodem, kterým je

 

67.
Vládní návrh zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin,
ve znění zákona č. 357/1999 Sb., o ochraně práv k odrůdám
/sněmovní tisk 620/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády uvedený návrh uvede opět pan ministr zemědělství Jan Fencl.

Než však předám slovo panu ministru Fenclovi, hlásí se předseda volební komise poslanec Vidím, který nás chce seznámit s výsledky hlasování. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych vás informoval o výsledcích druhého kola druhé volby členů Rady České televize (bod 135). Bylo vydáno 155 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 148 platných i neplatných hlasovacích lístků.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pan Josef Petrů obdržel 59 hlasů, pan Pavel Vašák obdržel 64 hlasy. Konstatuji, že ani ve druhém kole druhé volby nebyl zvolen poslední člen Rady České televize. Třetí volba může proběhnout na některé z příštích schůzí Poslanecké sněmovny, poté co bude zařazena na pořad jednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP