Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
30. května 2000 ve 14.00 hodin

Přítomno: 174 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych zahájil devátý jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás upřímně přivítal. Věřím, že všichni, kteří jsou mimo Poslaneckou sněmovnu, se dostaví do jednacího sálu.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá nebo již má náhradní kartu. Pan poslanec Vladimír Paulík má náhradní kartu č. 4.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: paní místopředsedkyně Petra Buzková, která náhle onemocněla, pan poslanec Václav Grulich -lázeňská léčba, pan poslanec Jiří Payne - cesta delegace Parlamentního shromáždění NATO do Maďarska, Pavel Svoboda - stejný důvod, Vladimír Laštůvka - účast na konferenci Výboru pro evropské záležitosti Parlamentu Evropské unie a Evropského parlamentu a kandidátských zemí v Lisabonu, pan poslanec Jaroslav Zvěřina - stejný důvod. Dále jsou to poslanci Tomáš Kladívko, Petr Koháček, Miloš Titz a Jan Žižka - cesta podvýboru pro zpravodajské služby do Francie, Pavel Hönig, Jaroslav Melichar, Petr Nečas a Karel Šplíchal - služební cesta členů výboru do Irské republiky, a v neposlední řadě páni poslanci Pavel Hojda, Zdeněk Kořistka, Martin Starec a Zdeněk Švrček - služební cesta hospodářského výboru do Finska.

Z vlády jsou omluveni pan ministr Karel Březina, pan ministr Miroslav Grégr od 14.00 hodin, pan ministr Miloš Kužvart - dlouhodobě plánovaná zahraniční cesta, místopředseda vlády pan Pavel Mertlík - služební cesta do Paříže, místopředseda vlády pan Pavel Rychetský - pobyt v zahraničí, pan ministr Jaromír Schling - zasedání Rady ministrů Evropské konference dopravy v Praze, pan ministr Eduard Zeman - účast na konferenci ministrů evropských zemí odpovědných za sport v Bratislavě.

Chtěl bych všechny přítomné znovu požádat, aby zaujali svá místa v poslaneckých lavicích, protože jsou zde určité procedurální návrhy, o kterých budeme hlasovat, tak abychom mohli pokračovat v našem jednání.

Víte, že jsme si na dnešní den pevně stanovili body, které se týkají resortu Ministerstva zemědělství. Jde o zákony a rozpočet pana ministra Fencla. Přesto mi dovolte, abych požádal sněmovnu na základě požadavku předsedy volební komise pana poslance Jana Vidíma, který požádal, aby druhé kolo tajných voleb členů Rady České televize bylo provedeno dnes při zahájení této schůze. A protože jsme o tom při jednání nehlasovali, nechám o tom neprodleně hlasovat.

K tomuto mému procedurálnímu návrhu bych doporučil ještě jedno hlasování, a to na základě požadavku předsedy vlády pana Miloše Zemana o zařazení bodu č. 127 našeho schváleného programu - Informace předsedy vlády o plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 837 z 22. schůze Poslanecké sněmovny - pevně na dobu 18.30 hodin, vzhledem k tomu, že pan předseda vlády do té doby přijímá prezidenta Estonské republiky v souvislosti s jeho státní návštěvou ČR.

To jsou moje dva procedurální návrhy. Znovu vás žádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, a o těchto procedurálních návrzích nechám neprodleně hlasovat.

 

Táží se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 477 z přítomných 121 poslanců pro 112, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat v přerušeném bodu

 

135.
Návrh na volbu členů Rady České televize - druhé kolo, druhá volba

 

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v pátek 26. května 2000.

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vám připomněl, že v prvém kole tajné volby dvou členů Rady České televize byl v pátek 26. května 2000 zvolen pan Jiří Kratochvíl a do druhého kola postoupili pánové Josef Petrů a Pavel Vašák.

Hlasovací lístky jsou připraveny, a protože se k druhému kolu volby nevede rozprava, dovolte mi, pane předsedající, abych vás požádal, abyste přerušil jednání Poslanecké sněmovny k provedení volby. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče, přestože tady mám reproduktory, vůbec vás neslyším. Poprosil bych sněmovnu, aby zachovala elementární klid. (Atmosféra v jednacím sále se poněkud uklidnila.) Prosím, pane předsedo, můžete pokračovat.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Už jenom ve zkratce. Požádám vás, pane předsedající, abyste na dobu 15 minut přerušil jednání Poslanecké sněmovny, aby mohlo být provedeno druhé kolo druhé volby členů Rady České televize.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dříve než tak učiním, je tady ještě žádost o jeden procedurální návrh. Poprosím pana poslance Ladislava Korbela, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěl bych podat procedurální návrh na přeložení bodu č. 137 "Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu" na příští schůzi Poslanecké sněmovny jako jeden z jejích bodů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Je to procedurální návrh, zopakuji ho: pan poslanec Ladislav Korbel žádá přeložení bodu č. 137 "Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu" na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Návrh byl předložen, nechám o něm neprodleně hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 478 a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 478 ze 141 poslanců pro 110, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní na základě požadavku předsedy volební komise vyhlašuji přestávku na uskutečnění tajné volby druhého kola druhé volby do 14.20 hodin, kdy budeme pokračovat bodem č. 66 - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 619 prvé čtení, který předkládá pan ministr Jan Fencl.

 

(Jednání přerušeno ve 14.07 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP