(12.40 hodin)

(pokračuje Špidla)

Chápal jsem to jako úpravu technickou, a proto jsem nechal rozeslat upravený sněmovní tisk na základě upozornění paní poslankyně Páralové.

Pokud jde o názor pana poslance Payna o chybách v překladu, myslím, že to je námitka závažnější. Pana poslance Payna sice nepovažuji za autoritu v překladu z jakéhokoli jazyka a jakéhokoli typu textu, přesto je to zkušený poslanec a jeho námitku lze nikoli jako autoritativní, ale jako námitku člověka orientovaného vzít vážně.

Navrhuji, aby sněmovna přijala usnesení o přerušení projednávání tohoto textu. Nechám samozřejmě porovnat sporné body a poté bude možno pokračovat. Můj návrh je přerušit jednání do příští schůze sněmovny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se ještě někdo jiný do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu končím.

 

Nyní dám hlasovat. Nejprve budeme hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu do příští schůze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 341 z přítomných 167 hlasovalo 152 pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat, to znamená, že bod 73 přerušujeme do příští schůze.

 

Děkuji panu ministrovi.

 

Dostáváme se k bodu 74, kterým je

 

74.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Úmluva č. 150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace, 1978
/sněmovní tisk 553/ - druhé čtení

 

Znovu prosím místopředsedu vlády Špidlu.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, cílem úmluvy, která je předkládána ve sněmovním tisku č. 553, je vytvořit efektivní systém správy práce. Stát, který tuto úmluvu ratifikuje, se zavazuje v rámci systému správy práce zajistit přípravu, provádění, koordinaci a kontrolu národní politiky práce, tzn. zejména úkoly týkající se národní politiky zaměstnanosti, přípravy a naplňování zákonů a nařízení týkajících se pracovních podmínek, podmínek zaměstnávání atd.

Systém správy práce ve smyslu úmluvy je v ČR vytvořen systémem veřejných služeb zaměstnanosti i systémem státního dozoru nad bezpečností práce. Na jeho dalším zdokonalování se postupně pracuje, takže jsou vytvořeny dostatečné legislativní i organizační předpoklady pro ratifikaci této úmluvy.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví návrh na ratifikaci schválil, a proto navrhuji, aby s ním vyslovila souhlas i Poslanecké sněmovna.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Znovu prosím poslankyni Müllerovou, aby odůvodnila usnesení výboru.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k Úmluvě č. 150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace, po odůvodnění náměstka práce a sociálních věcí Luďka Rychlého, zpravodajské zprávě a proběhnuté rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s ratifikací Úmluvy č. 150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Müllerové. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém výborem pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 342 z přítomných 167 poslanců hlasovalo 90 pro, 58 proti. Návrh byl přijat. Děkuji.

 

Přecházíme k bodu 75, kterým je

 

75.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Úmluva č. 176 týkající se bezpečnosti zdraví při práci v dolech, 1995
/sněmovní tisk 554/ - druhé čtení

 

Prosím znovu pana ministra Špidlu.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, cílem úmluvy je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při práci v sektoru hornictví, který se svým charakterem odlišuje od běžných pracovních podmínek. Na základě této úmluvy je stát povinen vypracovat a provádět souhrnnou národní politiku bezpečnosti práce a ochrany zdraví v dolech, vybudovat účinné systémy inspekce práce a dohledu nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v dolech.

Platné české vnitrostátní předpisy v oblasti hornictví upravují požadavky úmluvy a v mnoha směrech ukládají ještě náročnější požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v hornictví.

Parlament České republiky v roce 1996 při projednávání nově přijatých instrumentů Mezinárodní organizace práce, mezi kterými byla i Úmluva č. 176, uložil vládě připravit právní předpisy tak, aby do roku 2000 mohla být i tato novela ratifikována. Nesoulad, který spočíval mezi požadavky úmluvy a vnitrostátními právními předpisy, byl založen na neexistenci institutu zástupce zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, což je nyní vyřešeno novelou zákoníku práce.

I návrh na ratifikaci této úmluvy výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Opět prosím poslankyni Müllerovou.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážený pan předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás opět seznámila s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k Úmluvě č. 176, týkající se bezpečnosti zdraví při práci v dolech.

Po odůvodnění náměstka ministra práce a sociálních věcí, zpravodajské zprávě a rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přijala následující usnesení: Poslanecké sněmovna vyslovuje souhlas s ratifikací Úmluvy č. 176, týkající se bezpečnosti zdraví při práci v dolech.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní zpravodajce. Otvírám rozpravu, do které žádnou písemnou přihlášku nemám. Rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém výborem pro sociální politiku a zdravotnictví, které zde paní zpravodajka právě přednesla. Pan poslanec Škromach si přeje odhlásit. Přihlaste se, prosím, svými kartami.

 

Přikročíme k hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 343 z přítomných 138 poslanců pro hlasovalo 127, 7 bylo proti, návrh byl přijat.

 

Dostáváme se k bodu 76, kterým je

 

76.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s vypovězením Úmluvy č. 40 o povinném pojištění
pro případ smrti zaměstnanců v zemědělských podnicích, 1933
/sněmovní tisk 555/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra Špidlu o úvodní slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP