(12.50 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, Úmluva č. 40, která byla přijata v r. 1933, je vývojem překonaná. Byla přijata společně s dalšími pěti úmluvami o sociálním pojištění a její osobní rozsah se vztahuje na manuální a nemanuální pracovníky, kteří jsou zaměstnáni v zemědělství, a na služebnictvo zaměstnané v domácnostech zemědělských zaměstnavatelů.

Jak už jsem řekl, úmluva je překonaná a v rámci celkové racionalizace mezinárodních úmluv Mezinárodní organizace práce je tato úmluva doporučena k vypovězení. Vzhledem k tomu, že v českém právu je její pozice bezvýznamná a další lpění na této dohodě nepřináší žádné výhody, předkládá vláda úmluvu k vypovězení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Znovu prosím poslankyni Müllerovou.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k Úmluvě č. 40 o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců po odůvodnění náměstka ministra práce Luďka Rychlého, zpravodajské zprávě a rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vypovězením Úmluvy č. 40.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o právě předneseném usnesení.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 344 z přítomných 150 poslanců 137 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji.

 

Dostáváme se k dalšímu bodu, kterým je

 

77.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s vypovězením Úmluvy č. 89 o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu, 1948,
a Protokolu z roku 1990 k této úmluvě
/sněmovní tisk 556/ - druhé čtení

 

Znovu prosím pana místopředsedu Špidlu.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, v rámci procesu harmonizace práva s právem Evropských společenství se Česká republika plně vyrovnala s požadavky acquis communautaire, avšak v důsledku toho nemůže plnit závazky plynoucí z Úmluvy č. 89. Navíc Evropská unie výslovně vyžaduje, aby úmluva byla Českou republikou vypovězena co nejdříve a v co nejbližším možném datu. Důvodem je, že dodržování této dohody je v rozporu s principem rovného zacházení s osobami různého pohlaví. Proto vláda navrhuje, aby Parlament České republiky vyslovil souhlas s vypovězením této úmluvy a s vypovězením protokolu k této úmluvě.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím znovu paní poslankyni Müllerovou. Kromě ní ještě vystoupí paní poslankyně Volfová za petiční výbor.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, seznámím vás s usnesením k vypovězení Úmluvy č. 89 o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu a Protokolu z roku 1990 k této úmluvě. Po odůvodnění náměstka ministra práce a sociálních věcí Luďka Rychlého, zpravodajské zprávě a po proběhnuté rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vypovězením Úmluvy č. 89 a Protokolu z roku 1990 k této úmluvě.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím paní poslankyni Volfovou.

 

Poslankyně Jana Volfová: Vážené dámy, vážení pánové, také petiční výbor po odůvodnění předkladatelů a zprávě zpravodajky Volfové vyslovil souhlas s vypovězením a taktéž doporučuje sněmovně vyslovit souhlas s vypovězením úmluvy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Štrait, jak jsem ho vyvolal už asi před půl hodinou.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já už jsem k Úmluvě č. 89 o noční práci žen v průmyslu obšírněji hovořil v prvním čtení. Chci ještě dodat, že v roce 1994 jsme v novele zákoníku práce vyjádřili nesouhlas - teď mluvím za poslanecký klub KSČM, pak jsme si stěžovali k Ústavnímu soudu v květnu 1994. Ale v zájmu kontinuity morálních principů nejsem i osobně dodnes přesvědčen o prospěšnosti noční práce žen v průmyslu. Ten je specifikován ve smlouvě jako doly, lomy, těžba nerostů, stavba lodí, výroba energie atd. Tehdy jsem hovořil o svých osobních zkušenostech. Považoval jsem to za významnou sociální vymoženost, že ženy u nás dosáhly fyzické úlevy. Dával jsem tehdy příklad své matky, která dřela na tři směny v jednom strojírenském závodu. Dnes sice žena má možnost volby, ale v současné míře nezaměstnanosti se volba práce v noci a v těchto odvětvích, o kterých jsem hovořil, značně zužuje.

I když jsem si vědom určitých archaismů v této úmluvě, navrhuji, aby ve druhém čtení nebyl vysloven souhlas s vypovězením této úmluvy. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nehlásí-li se nikdo, rozpravu končím.

Dáme nejdříve hlasovat o návrhu - je to návrh na zamítnutí? - aby nebyl vysloven souhlas s vypovězením této úmluvy.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 345 z přítomných 152 poslanců 22 hlasovalo pro, 110 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní přikročíme k hlasování o usnesení navrženém výborem pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 346 z přítomných 153 poslanců 115 hlasovalo pro, 21 proti. Návrh byl přijat.

 

Máme ještě dvě smlouvy. Myslím, že bychom mohli velmi rychle ukončit tuto věc. Další bod je

 

78.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Evropského zákoníku sociálního zabezpečení ze dne 16. dubna 1964
/sněmovní tisk 557/ - druhé čtení

 

Znovu pan ministr Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, Evropský zákoník sociálního zabezpečení, který máte před sebou, je nejvýznamnější úmluvou Rady Evropy v oblasti stanovování standardů sociálního zabezpečení. Mezi státy, které jej ratifikovaly, jsou všechny země Evropské unie s výjimkou Finska a Rakouska, dále Kypr, Norsko, Švýcarsko a Turecko.

Jak již bylo řečeno v prvním čtení, cílem zákoníku je, aby jeho smluvní strany zachovávaly vůči stanoveným skupinám osob takovou ochranu, která odpovídá standardům stanoveným zákoníkem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP