(12.30 hodin)

(pokračuje Müllerová)

Po odůvodnění náměstkem ministra práce a sociálních věcí Luďkem Rychlým, zpravodajské zprávě a po následné rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal žádné usnesení. Při hlasování o návrhu, kterým se doporučuje Poslanecké sněmovně nesouhlasit s ratifikací Úmluvy 144, hlasovali ze 16 přítomných poslanců 4 pro, 6 proti a 6 se zdrželo hlasování, čili tento návrh nebyl přijat. Další návrh, kde se doporučovalo Poslanecké sněmovně souhlasit s ratifikací Úmluvy 144, ze 16 přítomných poslanců hlasovalo pouze 7 pro, 5 proti a 4 se zdrželi hlasování. Čili ani tento návrh nebyl přijat.

Jen ve stručnosti bych se chtěla zmínit o důvodech, které zřejmě vedly výbor pro sociální politiku a zdravotnictví k nepřijetí řádného usnesení.

V textu, který nám byl předložen, tzn. ve sněmovním tisku 552 a v českém znění Úmluvy č. 144 v čl. IV. odst. 2 je uvedena věta, která v podstatě nedává smysl. Cituji: "Mezi příslušným orgánem a reprezentativními organizacemi, pokud takové organizace existují, budou přijata vhodná opatření pro financování potřebného školení osob, které se účastní na takových postupů." Na tuto v podstatě nesrovnalost, doufali jsme, že technického rázu, reagovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí novým tiskem, kde čl. IV. odst. 2 zní následovně: "Mezi příslušným orgánem a reprezentativními organizacemi, pokud takové organizace existují, budou přijata vhodná opatření pro financování potřebného školení osob, které se účastní takových postupů."

Čili ještě jednou bych chtěla shrnout: V první variantě, tzn. v tisku 552, který nám byl původně předložen, byla uvedena tisková chyba, předložka "na" navíc. Z tohoto důvodu se domnívám, že by Poslanecká sněmovna měla souhlasit s ratifikací této smlouvy.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Müllerové. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane předsedo.

Za prvé jestliže Ministerstvo práce a sociálních věcí nás žádá, abychom změnili tento tisk, jestliže vládou prošlo znění této smlouvy v jedné verzi českého překladu a tak je to ve vládním usnesení a tak je to také v příloze dopisu, kterým předseda vlády předkládá tuto smlouvu sněmovně, pak se ptám, jakou procedurou může být tento text změněn. Mám za to, že máme-li dodržet všechny úřední postupy, že tak musí být učiněno se souhlasem vlády. Není možné, aby jeden jednotlivý ministr měnil text, který byl odhlasován vládou ve formě usnesení, aniž by k této věci existovalo další usnesení vlády, kde vláda bere na vědomí tuto opravu.

My jsme dostali dopis datovaný dnem 4. května, který je podepsán pouze jakýmsi nečitelným podpisem za předkladatele. To znamená, že já vůbec nevím, kdo to podepsal, ale každopádně to není podpis Miloše Zemana. Bez tohoto podpisu domnívám se nemůžeme uznat změny ve sněmovním tisku, poněvadž my jsme projednávali jiný sněmovní tisk. To za prvé.

Za druhé - když se podíváme na kvalitu anglického překladu, tak zjistíme, že tam jsou chyby, že to není jediné místo, kde došlo k chybě. Já uvedu další příklady takových problematických míst. Ono se ukazuje, že např. v čl. IV. ve zmíněném odst. 2 máme v českém textu cosi o financování potřebného školení osob. Podíváme-li se do anglického textu, o osobách tam není ani zmínka. Obdobně v čl. III. se mluví o tom, že zaměstnavatelé a pracovníci budou na stejném základě zastoupeni ve všech orgánech. Já bych prosil o vysvětlení, protože čtenář tohoto textu v češtině nepochopí, co to znamená "na stejném základě". Pokud se tím myslí proporcionální zastoupení, tak to se česky prostě řekne jinak.

Domnívám se tedy, že Ministerstvo práce a sociálních věcí by si mělo zjistit ekvivalenty, co znamená anglický nebo francouzský text, jak se překládá do češtiny, a předkládat nám text, který sice nemá z mezinárodního hlediska platnost, protože mezinárodně právně má platnost pouze anglický a francouzský text, nicméně ten český text bude otištěn ve Sbírce mezinárodních smluv. Tam bude otištěn v češtině a naši občané se budou řídit pravděpodobně tím českým textem, v prvé řadě se budou řídit českým textem, a jenom někteří naleznou, že existuje disproporce mezi českým a anglickým textem a že vlastně se mají řídit tím anglickým nebo francouzským.

A já se domnívám, že takovou situaci nemůžeme dopustit, a proto navrhuji, aby vláda tento návrh přepracovala a předložila nám ho znova. Navrhuji tedy, aby tento návrh byl zamítnut, nebo pokud ministerstvo chce, může požádat o stažení z programu, o přerušení projednávání tohoto bodu, doplnit si usnesení vlády a opravit chyby, které v usnesení jsou, a předložit to znovu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče (k poslanci Paynovi), než odejdete, chcete zamítnout, nebo vrátit k přepracování?

 

Poslanec Jiří Payne: V případě, že ministerstvo s tím nebude souhlasit, pak dávám návrh na zamítnutí a vláda pak musí předložit tento návrh znovu, bude to trvat šest měsíců a můžeme pak o tom jednat znovu. V opačném případě může požádat o stažení z programu, o přerušení projednávání a může začít jednat se zahraničním výborem, jak vyřešit tento problém.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Takže jste navrhl i vrátit k přepracování, i zamítnout. Prosím, kdo další se hlásí do rozpravy? Poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolil bych si navrhnout usnesení k tomuto bodu: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR souhlasí s ratifikací Úmluvy č. 144 o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních pracovních norem, 1976."

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já bych přesně tento návrh usnesení přednesl i bez tohoto návrhu pana poslance Škromacha. Budiž.

Znovu pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Chci říci, že trvám na tom, že projednáváme text ve znění sněmovního tisku tak, jak byl původně předložen sněmovně. Pokud někdo provede ve Sbírce zákonů změnu proti vládnímu usnesení, jak bylo původně ve vládě projednáno, domnívám se, že se dopouští velmi nepěkného činu, a myslím si, že by věc měla jít k Ústavnímu soudu. Ten porovná původní usnesení s tím, co bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se, kdo se další hlásí do obecné rozpravy. Poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že tady slyšíme rozpory, domnívám se, že je na místě, abych navrhl přerušení projednávání tohoto bodu do doby vyjádření vlády k těmto problémům. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Doporučujete vyjádření vlády, nestačí vám vyjádření místopředsedy vlády, který se právě hlásí do rozpravy? Nerozumím tomu dobře. Upřesněte to, prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Já jsem, pane předsedo, předložil návrh tak, jak jsem ho předložil, poněvadž do Poslanecké sněmovny předkládá návrhy vláda, nikoliv pan místopředseda vlády. To tady bylo namítáno, to znamená, že to je podmínka, dokdy má být přerušeno projednávání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem si to myslel, že jste to takto myslel, ale chtěl jsem, aby to bylo explicite jasné všem. Dobře.

Prosím, pane místopředsedo vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, pan poslanec Payne mě obvinil velmi monumentálním způsobem a já musím toto obvinění zásadně odmítnout.

Ta změna, která je ve sněmovním tisku a která byla avizovaná, je změna, která vznikla napravením technické chyby a překlepu. Prostě v textu byla omylem vytištěna navíc předložka "na", která tisk činila nesrozumitelným.

***

 

 

 
Přihlásit/registrovat se do ISP