(12.00 hodin)

(pokračuje Klaus)

Nyní přistupujeme k hlasování o vládním návrhu jako o celku, nejprve o bodu 1 usnesení, které bylo navrženo zahraničním výborem. Doufám, že máte všichni usnesení zahraničního výboru k dispozici. Připomínám, že je to doporučení považovat evropskou úmluvu za mezinárodní smlouvu o lidských právech a základních svobodách podle článku 10 ústavního zákona.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 335 z přítomných 144 poslanců 120 hlasovalo pro, 10 hlasovalo proti.

 

Nyní budeme hlasovat o druhém bodu usnesení, které bylo navrženo zahraničním výborem. V této chvíli je potřeba, abychom nastavili potřebný počet hlasů na 120. Doufám, že poslanci slyší tuto moji výzvu k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 336 z přítomných 149 poslanců hlasovalo 126 pro, 17 hlasovalo proti. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi.

 

Nyní se dostáváme k bodu

 

71.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu Úmluva o sjednocení některých pravidel
o mezinárodní letecké přepravě, podepsaná v Montrealu dne 28. května 1999
/sněmovní tisk 528/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra dopravy a spojů o úvodní slovo.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedo, dámy a pánové, v souladu s usnesením vlády České republiky č. 408 z 28. 4. 1999 se delegace České republiky zúčastnila konference o leteckém právu, jež byla Mezinárodní organizací pro civilní letectví svolána na květen 1999 do Montrealu za účelem modernizace varšavského systému. Vedoucí delegace v souladu se zmocněním na konferenci úmluvu podepsal s výhradou ratifikace.

Dokument zvyšuje limit odpovědnosti upravený varšavskou úmluvou a haagským protokolem a zároveň zavádí dva stupně odpovědnosti - striktní odpovědnost dopravce bez ohledu na zavinění do výše 100 tisíc jednotek zvláštních práv čerpání, což je přibližně 135 tisíc USD, a neomezený limit, založený na presumpci zavinění ze strany dopravce. Nově zavádí limit odpovědnosti dopravce za zpoždění příletu letadla se vztahem k cestujícím na částku 4150 SDR, což představuje asi 6000 USD a zvyšuje limit v případě ztráty, poškození nebo zničení zavazadla na 1000 SDR, což je přibližně 1500 USD.

Pokud jde o přepravu zboží, úmluva stanoví limit odpovědnosti v případě ztráty nebo jeho poškození do výše 17 SDR za 1 kg, což je asi 25 USD.

Novým prvkem je záloha obětem nehod nebo oprávněným osobám na pokrytí okamžitých ekonomických potřeb. Výše náhrady je stanovena vnitrostátním zákonodárstvím, což bude třeba zakotvit do občanského zákoníku, případně zákona o civilním letectví, a to nejen s ohledem na montrealskou úmluvu, ale i s ohledem na skutečnost, že v Evropské unii je již tento institut závazný. Předpokládá se, že i v souladu s příslušným nařízením EU bude výše zálohy poskytovaná v České republice navržena v rozsahu 15 % stanovené hranice odpovědnosti.

Úmluva dále zavádí instituty, jako je požadavek, aby dopravci vlastní i cizí prokázali, že mají uzavřeno pojištění na krytí své odpovědnosti, dále zavedení tzv. páté jurisdikce, to je zjednodušení přepravních dokumentů, atd.

Lze konstatovat, že sjednaný text představuje vyvážený dokument pro zájmy všech účastníků leteckého přepravního procesu a jeho přijetím bude dosaženo větší právní jistoty.

S ratifikací úmluvy zahraniční výbor vyslovil souhlas a doporučuje Parlamentu vyslovit s úmluvou souhlas. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje zahraničního výboru, pana poslance Jaromíra Kohlíčka, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 528/1.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru ve věci montrealské deklarace.

Zahraniční výbor po rozpravě, která byla zahájena a uvedena zástupcem Ministerstva dopravy Ing. Sellnerem, a po zpravodajské zprávě zpravodaje poslance Kohlíčka přijal následující návrh usnesení: Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně souhlasit s montrealskou deklarací. Zároveň ukládá předsedovi zahraničního výboru, aby toto usnesení předal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Tím rozpravu končím a přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

Znovu vás pro jistotu odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili. Budeme hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 337 ze 108 přítomných poslanců 101 hlasovalo pro, 3 hlasovali proti. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Přistupujeme k bodu

 

72.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 135 o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty, 1971
/sněmovní tisk 551/ - druhé čtení

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP