(12.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

Prosím místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidlu o úvodní slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, při výběru úmluv, které nyní předkládám k ratifikaci jménem vlády, bylo přihlíženo k těmto hlediskům: za prvé, aby se jednalo o úmluvy, které byly orgány Mezinárodní organizace práce uznány za prioritní z hlediska ratifikace; dále do jaké míry je zajištěn v současné době soulad závazků vyplývajících z těchto norem s právním řádem České republiky, resp. zda je Česká republika schopna úmluvy plnit prakticky; dále do jaké míry je přijetí závazků těchto úmluv v souladu s procesem harmonizace práva České republiky s právem Evropských společenství a s procesem přizpůsobení institucionálního rámce sociální politiky požadavkům Evropské unie.

V případě úmluvy č. 135 se nejedná o proces harmonizace práva České republiky s právem Evropských společenství jako takový, jak by se bylo možno domnívat. Jde o to, že díky některým změnám v našem právu provedeným v důsledku harmonizace s právem Evropských společenství se současně vytvářejí předpoklady pro ratifikaci některých úmluv Mezinárodní organizace práce.

K úmluvě 135 lze říci, že cílem úmluvy je napomoci naplňování svobody sdružování a kolektivní ochrany práv a zájmů zaměstnanců. Přijetím standardů obsažených v úmluvě se státy zavazují jednak zabránit diskriminaci, které by mohli být vystaveni zástupci zaměstnanců právě pro výkon své funkce, a jednak zaručit těmto zástupcům minimální materiální možnosti potřebné pro efektivní výkon jejich funkce.

To je vše.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodajku výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslankyni Ludmilu Müllerovou, aby odůvodnila usnesení výboru. Prosím.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k Úmluvě č. 135 o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty.

Po odůvodnění náměstka ministra práce a sociálních věcí Luďka Rychlého, zpravodajské zprávě a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s ratifikací Úmluvy č. 135 o ochraně pracovníků v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil. Proto tuto rozpravu končím.

Paní poslankyně Páralová, neviděl jsem ji. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, chtěla bych jen říci toto. Předmět činnosti Mezinárodní organizace práce nespadá do výlučné kompetence Evropského společenství. V případě některých úmluv Mezinárodní organizace práce se postupuje formou tzv. smíšené dohody. Technika smíšených dohod spočívá v tom, že na sjednávání podpisu a ratifikaci dohody se společně podílejí všechny členské státy a společenství. V praxi to znamená, že dohoda není uzavřena, pokud ji všechny členské státy neratifikovaly, což každému z nich vytváří právo veta, např. tuto úmluvu neratifikovaly dva státy Evropské unie, tzn. Belgie a Irsko.

Ráda abych tedy zdůraznila, že přijetí úmluv Mezinárodní organizace práce není podmínkou našeho vstupu do Evropské unie a zapracování této úmluvy a dalších dvou by nám mohlo v budoucnu činit problémy, protože od našeho podpisu těchto smluv nemůžeme tyto smlouvy deset let vypovědět. Mezinárodní organizace práce v tuto chvíli už mění svůj postoj k těmto smlouvám a myslím si, že by bylo předčasné je v tuto chvíli přijímat.

To jen pro vysvětlení, proč Občanská demokratická strana nebude podporovat přijetí těchto smluv.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Páralové. Táži se, zda ještě někdo další je připraven vystoupit v rozpravě. Ne-li rozpravu končím. Pan ministr Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, paní poslankyně Páralová myslím vyjádřila naprosto zřetelně určitý základní postojový a politický rozpor, který se odehrává v celkovém pojetí sociální politiky a v celkovém pojetí moderního státu současné doby.

Myslím si, že je naprosto zřejmé, že kolektivní vyjednávání a princip kolektivního zastávání práv je vysokou hodnotou, která je součástí řady mezinárodních dokumentů, mimo jiné také Evropské sociální charty, a je tak z hlediska přijímání práva Evropských společenství vysoce chráněna. Chci říci, že právo na kolektivní zastupování a na kolektivní akci není úzce vztaženo pouze na zástupce zaměstnanců, i když tato dohoda se týká zástupců zaměstnanců, ale v obecném principu je to právo, které využívají zaměstnavatelé. Chtěl bych upozornit na řadu zaměstnavatelských svazů, které působí v evropských státech.

Názor paní poslankyně je v kontextu jejího politického přesvědčení a jejího názoru nepochybně logický. Jeho reálná aplikace by poškodila zájmy České republiky a naznačila by, že Česká republika se odchyluje od metod a základních hodnot, které jsou zastávány Evropským společenstvím.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Říkal jsem, že přikročíme k hlasování o usnesení navrženém výborem pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 338 z přítomných 144 poslanců 71 hlasovalo pro, 61 proti. Návrh nebyl přijat. (Tleskají poslanci ODS.)

 

S návrhem usnesení nebyl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi.

Vidím, že bude zpochybňování a přemlouvání někoho, kdo tady nebyl, aby řekl, že hlasoval jinak.

Prosím, pan poslanec Vlček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP