(11.50 hodin)

(pokračuje Zaorálek)

Vlastně konstatujeme, že potřebujeme na toto hlasování ústavní většinu. Ve druhém bodu bychom opravdu vyslovili souhlas s touto úmluvou. Takže tento návrh máte předpokládám před sebou a tolik mé vystoupení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Zaorálkovi. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře jako zástupce vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl několik věcných poznámek k sněmovnímu tisku 519.

Evropská úmluva o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997, jak již tady řekl v úvodním slově pan ministr, obsahuje řadu běžných ustanovení, proti kterým nelze říci nic negativního. Článek 6 odst. 4 písm. f) ovšem obsahuje formulaci, která by mohla v originálním znění znamenat určitý závazek, který by mohl narušit náš právní řád. Cituji: "Každý smluvní stát ve svém vnitrostátním právu usnadní nabývání státního občanství těmto osobám: f) osobám, které po určitou dobu oprávněně a obvykle pobývaly na našem území před svým osmnáctým rokem, přičemž délku tohoto pobytu stanoví vnitrostátní právo příslušného smluvního státu;".

Tato formulace nejen že není česky správná, ale má i v té nejdůležitější části proti originálu poněkud posunutý význam. Jde o úvodní větu, která, pokud si vezmeme k ruce francouzský a anglický originál, zní: "Chaque Etat Partie doit faciliter dans son droit interne žacquisition de sa nationalité par les personnes suivantes:".Abych eliminoval možnost mýlky ve výkladu této věty, dovoluji si citovat i verzi originálu anglického - opět cituji: "Each State Party shall facilitate in its internal law the acquisition of its nationality for the following persons;". Neboli tam je určitý imperativ, tam není pouze vyjádřená možnost.

Jak je patrné, obě originální verze úmluvy předpokládají určitou závaznost usnadnění nabývání občanství podle tohoto článku odstavce a písmene. Zde tedy vidím rozpor se současným právním řádem, zejména se mi tato formulace jeví jako možnost otevření zadních vrátek pro získání občanství a případné následující majetkové nároky pro ty, kteří byli před lety odsunuti podle zákonů této republiky, tzv. dekretů prezidenta Beneše. Bohužel musím konstatovat, že jazyková úprava českého překladu smlouvy je zoufalá. V čl. 9 a 10 považuje překladatel stát za podstatné jméno mužskoženského rodu. Cituji: "Stát usnadní, aby opětovně nabyli občanství občané, kteří pobývají na jejím území." Podobnou formulací slyne i čl. 10.

Z výše uvedených důvodů doporučuji ratifikaci smlouvy zamítnout ve druhém čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Oceňuji jazykovou vybavenost pana poslance a nyní prosím pana poslance Štraita.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Pane předsedo, já jsem se přihlásil k noční práci žen, to je až v pořadí jedna z dalších smluv MOP.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Mně to sem bylo dodáno v této vteřině, omlouvám se. Takže pan poslanec Štrait ne. Táži se, kdo se další hlásí do rozpravy. Ne-li, rozpravu končím a přikročíme k hlasování. Já vás odhlásím a táži se, zda chce vystoupit pan ministr.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Pane předsedo, přiznám se, že když jsem začal poslouchat pana kolegu Kohlíčka, chvíli jsme váhal a měl jsem tu nejlepší vůli hledat řešení, které by mě samotného přesvědčilo o tom, že není nějaká chyba, která zde byla argumentována, nicméně závěr, který pan kolega Kohlíček učinil, mě dovedl k jednoznačnému přesvědčení, že nešlo o to, opravit chybu, pokud by v tom textu byla, anebo vrátit naše rozhodování na základě výkladu k originálnímu textu úmluv, ale že šlo o jakousi záminku, to je můj jednoznačný závěr, protože kdyby tomu bylo jinak, tak by pan kolega Kohlíček nedal návrh na zamítnutí, ale dal by návrh spíš na přerušení nebo odročení, spíš přerušení, abychom se k tomu mohli vrátit po určitém čase. To je mi líto, takže já musím říci jednoznačně negativní stanovisko k tomu, co pan kolega Kohlíček řekl.

Nicméně věcně k argumentům, které zazněly. Upozornil bych na to, že tyto zásady máme promítnout do našeho vnitrostátního právního řádu. Na základě této formulace je zcela zřejmé, že tento text není v kolizi s naším vnitrostátním právem, protože bylo-li by to taxativně vymezeno, jedná se o úmluvu podle čl. 10, byla by pro nás závazná a měla by větší sílu než naše právo, ale pokud je zde řečeno, že toto máme zajistit v našem právním řádu promítnutím do našich zákonů, myslím, že zde o žádnou kolizi se nejedná. Jedná se o to, že my např. při novele zákona o nabývání a pozbývání občanství bychom měli zohlednit tyto věci, které jsou v úmluvě uvedeny. Jakým způsobem budou zohledněny, to už je záležitostí našeho vnitrostátního práva. Myslím, že ta věcná argumentace má své vady, a závěr, který kolega Kohlíček učinil, mě nemůže vést k ničemu jinému, než že nebudu souhlasit s tím, co zde řekl.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Pane ministře, doufal jsem, že slovo "zohlednit a zohlednění" skončilo 17. listopadu 1989 jako jedno z hrůzných slov komunistického jazyka, ale vidím, že vy ho používáte i nadále. Mrzí mě to.

Jestli tomu dobře rozumím, budeme nejdříve hlasovat... Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Pane předsedající, chtěl bych vás požádat, pokud budete chtít komentovat vystoupení kteréhokoliv z účastníků, abyste předal řízení této schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci za toto upozornění.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Mě to překvapilo, pane předsedo, já mohu vystoupit, takže toho využiji. Poněkud považuje slovo "zohlednění" za něco, co se nesmí používat nebo alespoň použití toho slova vyvolává určitý údiv, to mě prostě překvapuje. Já to považuji za docela hezké slovo a nevidím důvod, proč bychom ho nemohli používat. Já ho rozhodně používat budu a doufám, že nebudu osamocen.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že bychom o tom mohli vést rozpravu a třeba udělat nějaké usnesení sněmovny.

V této chvíli budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kohlíčka na zamítnutí tohoto návrhu. Pane poslanče Kohlíčku, nechcete o tom hlasovat až v průběhu normálního hlasování, chcete to předem zamítnout po skončení rozpravy? Dobře, všechny vás odhlásím, protože se sestava velmi snížila, a dám hlasovat o návrhu pana poslance Kohlíčka, který navrhl zamítnout tento vládní návrh.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 334 z přítomných 135 poslanců 19 hlasovalo pro, 106 hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP