(11.40 hodin)

Poslanec Miroslav Kapoun: Jako další proceduru jsme určili, že budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích D1 až D4 a dodatek, který byl k tomu doplněn. To jsou pozměňovací návrhy pana poslance Vlčka. Ve všech případech je stanovisko předkladatele i zpravodaje souhlasné a pan Vlček souhlasí, aby se o nich hlasovalo společně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 330 z přítomných 169 poslanců 162 pro, dva proti, návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Jako poslední jsou pozměňovací návrhy pana poslance Sehoře, jsou to pozměňovací návrhy E2 až E5, a protože tvoří vlastně komplex, i po dohodě s panem poslancem Sehořem je souhlas, aby se o těchto návrzích hlasovalo společně.

Stanovisko předkladatele nesouhlasné, zpravodaje nesouhlasné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 331 z přítomných 169 poslanců 86 pro, 62 proti, návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Jako poslední zbývá odhlasovat legislativně technické a gramatické chyby a potom zákon jako celek.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dávám hlasovat o těchto legislativně technických chybách.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 332 z přítomných 170 poslanců 167 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti. I tyto změny byly přijaty.

 

Zbývá nám hlasování o návrhu jako o celku. Přistoupíme tedy k hlasování. Návrh usnesení přednesu:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, podle sněmovního tisku 545, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 333 z přítomných 171 poslanců 157 pro, 10 proti, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i zpravodaji.

 

Vážení kolegové, nyní přejdeme k bloku smluv. Pro vaši informaci si pouze dovolím sdělit, že odpoledne zahájíme po tomto seznamu smluv třetími čteními body 112, 114, 104 v tomto pořadí, aby s tím všichni počítali. (Protesty v sále.)

Bod 123 tu bohužel nemám, ale předpokládám, že to tedy tak je, když to všichni říkáte.

 

Dostáváme s k bodu

 

70.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997
/sněmovní tisk 519/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra vnitra o úvodní slovo.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jedná se o druhé čtení Evropské úmluvy o státním občanství, a jelikož určitá diskuse, která neměla ani pouze formální rámec, ale byla i obsahově bohatá, tak nebudu opakovat některé věci, které zazněly minule, pouze uvedu některé základní údaje.

Evropská úmluva o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997 byla otevřena k podpisu na jednání výboru ministrů Rady Evropy dne 6. listopadu 1997. Úmluvu ke dni 28. 3. tohoto roku podepsalo 20 států a dosud byla ratifikována třemi státy. Státy, které ji ratifikovaly, byly Slovensko, Rakousko a Moldávie. Úmluva vstoupila v platnost na základě svého čl. 27 dne 1. března tohoto roku.

Úmluva upravuje otázky související s problematikou státního občanství, a to zejména v těchto oblastech: jde o principy nabývání a pozbývání státního občanství, zavedení jednodušších principů pro jeho znovunabývání, zamezení vzniku apatridity v přípravě právního nástupnictví státu, problematiku vícerého státního občanství, branné povinnosti osob se státním občanstvím do dvou nebo více smluvních stran a spolupráce na této oblasti v působnosti orgánů smluvních stran.

Úmluva je prvním mnohostranným dokumentem řešícím komplexně oblast státního občanství na této úrovni a vychází zejména z těchto základních zásad: předcházení vzniku apatridity, vyloučení diskriminace osob z důvodu pohlaví, náboženství, rasy, národnostního nebo etnického původu, respektování práv osob trvale žijících na území smluvního státu, i když nejsou jeho občany, atd.

Text úmluvy obsahuje preambuli a deset kapitol. Výhrady lze učinit pouze k některým z nich s tím, že Česká republika, alespoň tak jak se navrhuje, nebude činit výhrady k žádné z nich.

Snad jen na závěr bych řekl, že pokud bude tato úmluva ratifikována, tak na jejím provádění se kromě Ministerstva vnitra bude podílet Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Pokud budou některé otázky, které ještě nebyly vyřešeny při jednáních v orgánech sněmovny k tématům, která zde zaznívala v rámci prvního čtení, tak se k tomu můžeme vrátit v průběhu této rozpravy.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Lubomíra Zaorálka jako zpravodaje zahraničního výboru, aby odůvodnil usnesení výboru.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, zahraniční výbor opravdu projednal tuto úmluvu 26. dubna, usnesení máte v tisku 519/1.

Já bych se v obhájení omezil pouze na to, že na výboru obecně byla přijata teze, že úmluva představuje dnes jednu z priorit z hlediska mezinárodních smluv, které bychom měli přijmout, protože upravuje komplexně otázky státního občanství, které dnes aspirují na vytvoření jednotného evropského standardu.

Snad se mohu nyní obrátit k samotné podobě usnesení, které tu navrhujeme, a jen bych vás chtěl upozornit, že zahraniční výbor navrhuje, abychom o této úmluvě hlasovali ve dvou bodech, tak jak se to tady už vyvinulo jako určitý úzus ve sněmovně, např. při přijímání Evropské sociální charty, totiž že bychom v prvním bodě konstatovali, že Evropská úmluva o státním občanství je mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách podle čl. 10 ústavy.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP