(11.20 hodin)

(pokračuje Klaus)

Zahajuji hlasování. Čili rekapitulováno - prosím, paní poslankyně, nejdříve budeme hlasovat o návrzích A1 a A2 ústavně právního výboru. Stanoviska? (Ministr: Nedoporučuji. Zpravodajka: Také nedoporučuji.) Pan ministr nedoporučuje, zpravodajka nedoporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 319 z přítomných 156 poslanců 70 pro, 78 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A3. Stanoviska? (Ministr: Rovněž nedoporučuji. Zpravodajka: Neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 320 z přítomných 160 poslanců 56 pro 95 proti. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

A konečně třetí je pozměňovací návrh pana poslance Matulky. Prosím o stanoviska. (Ministr: Nedoporučuji. Zpravodajka: Nedoporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 321 z přítomných 161 poslanců 18 pro, 140 proti. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Přistoupíme nyní k hlasování o celém návrhu zákona. Dávám hlasovat o návrhu tohoto složitého návrhu zákona, který jsem před chvílí přečetl. Zahájím na toto téma hlasování.

Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 322 z přítomných 163 poslanců 160 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce. Děkuji panu navrhovateli. Ukončili jsme projednávání tohoto návrhu a dostáváme se k bodu

 

89.
Vládní návrh zákona o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů
/sněmovní tisk 545/ - třetí čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo ministr dopravy a spojů Jaromír Schling a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Miroslav Kapoun. V každém případě prosím o výrazné zvýšení klidu ve sněmovně.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 545/2 a v jeho dodatku. Otevírám rozpravu, do které se nepřihlásil nikdo, proto rozpravu končím.

Táži se navrhovatele a zpravodaje, zda mají zájem vystoupit se závěrečnými slovy. Pan ministr ano. Prosím.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedo, dámy a pánové. Přistupujeme ke třetímu čtení návrhu zákona, který mimo jiné výrazně zcivilňuje proces přípravy řidičů a vydávání řidičských průkazů. Z oblasti Ministerstva vnitra, z oblasti policie tuto záležitost převádí do sféry veřejné správy. Dále tato norma stanovuje domnívám se rozumná pravidla pro podnikání, která by měla nastolit větší transparentnost a rovnější podmínky, než jsou v této oblasti podnikání doposud.

Dále bych se chtěl zmínit k pozměňovacím návrhům především o těch, které se týkají § 13, což je zdravotní příprava. Hospodářský výbor, jehož pozměňovací návrhy jako celek podporuji za předkladatele, neschválil pozměňovací návrhy, které pak byly znovu předneseny v rozpravě, ve druhém čtení ve sněmovně. Tyto pozměňovací návrhy vedly k nepřiměřenému zvýhodnění Červeného kříže, a ačkoliv proti této organizaci jistě nikdo nemáme námitky, nepokládám za správné, aby byl jak Červený kříž, tak kdokoli jiný zvýhodňován při provádění zdravotní přípravy v rámci školení řidičů.

Dále bych chtěl říci, že rozhodně nesouhlasím s pozměňovacími návrhy uvedenými pod písmenem E2 až E5, které se týkají § 46 - doškolování řidičů. To je záležitost, kde stát by si měl zachovat svou kontrolu, pokud jde o kvalitu tohoto doškolování, protože je to záležitost, která má výrazný vliv na bezpečnost silničního provozu. Jde o pravidelné školení řidičů z povolání.

Naproti tomu pozměňovací návrh pod písmenem E1 neodmítám, protože umožňuje provádět zkoušky v té autoškole, která řidiče připravovala - nebo uchazeče připravovala. Samozřejmě za předpokladu, že ta autoškola má k tomu patřičné podmínky, ale to všechno ten navrhovaný text umožňuje.

Dále bych chtěl říci, že podporuji jako celek i pozměňovací návrhy uvedené pod písmenem D. K jednotlivým návrhům se samozřejmě vyjádřím. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se zpravodaje, zda chce vystoupit se závěrečným slovem.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, pane předsedo. Já bych chtěl, kdybyste mi umožnil v závěrečném slovu - protože tento zákon je vlastně v parlamentu už skoro rok a projednává se podruhé, protože při přechodu jsem nebyl dostatečně rychlý na vaše jednání - abyste mi umožnil načíst tři legislativně technické změny a jednu gramatickou chybu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Děkuji vám. Protože byl předložen dostatečně dopředu dodatek k tomuto tisku 545/02, nebudu ho již tady načítat, protože to byla chyba, která vznikla při přepisu, a vzhledem k přesunům se podařilo dodržet dobu. Chci uvést legislativně technické a gramatické chyby. V pozměňovacím návrhu hospodářského výboru A42 se slovo "převyšující" v písm. g), i), j) mění na slovo "nejméně". Dojde ke sjednocení všech těch názvů v celém zákoně a je to logičtější.

Pokud bude schválen pozměňovací návrh hospodářského výboru, pak se slovo "povolení" v navazujících paragrafech mění na slovo "registraci" v celém textu. Já bych chtěl říci, že pokud jste to nestačili postřehnout, je to vlastně ponechání této činnosti v živnostenském zákonu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP