(10.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Víte, pane zpravodaji, já nechci komplikovat projednávání tohoto bodu v Senátu. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně velmi bezkonfliktní zákon, bylo by možné, že by zákon Senátem prošel tak, že by ho Poslanecké sněmovně nemusel vůbec vracet. Proto pokud považujete za potřebné, navrhněte znovuotevření rozpravy, já o vašem návrhu dám hlasovat, z vlastní vůle to ale udělat nemohu.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Dobře, v tomto případě si tedy dovoluji podat návrh na znovuotevření rozpravy, ve které bych přednesl svůj velmi krátký legislativně technický pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 291, které zahajuji a ptám se, kdo souhlasí se znovuotevřením rozpravy. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 291 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 136 a jeden byl proti.

 

Rozprava tedy byla znovu otevřena. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji, myslím, že jsme se rozhodli velmi racionálně, a nyní tedy k mému velmi krátkému legislativně technickému pozměňovacímu návrhu. Týká se bodu 2 a bodu 5 tohoto vládního návrhu, a týká se změny názvu orgánu, který uděluje souhlas, protože tady přechází kompetence z jednoho orgánu na druhý. Zřejmě došlo k drobnému opomenutí.

V bodu 2 se slova "§ 26 odst. 1 a § 27" nahrazují slovy "§ 26 odst. 1, § 27 a § 35 odst. 2".

A teď druhý legislativně technický návrh - v bodu 5 § 14 odst. 1 písm. c) a § 31 ve větě první se slovo "ministerstva" nahrazuje slovem "úřadu", a v § 31 věta druhá se slova "Ministerstvem průmyslu a obchodu" nahrazují slovy "předsedou úřadu".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. To je tedy konec vaší legislativně technické poznámky? - (Poslanec Teplík: ano.)

Hlásí se dále někdo do rozpravy ve třetím čtení? Není tomu tak, rozpravu tedy končím.

Pan ministr závěrečné slovo přednesl, pan zpravodaj také, myslím, že procedura zde bude velmi jednoduchá a prosím pana zpravodaje, aby ji uvedl.

 

Poslanec Tomáš Teplík: V tomto případě máme drobnou změnu procedury, a sice před hlasováním o pozměňovacím návrhu pana kolegy Šustra budeme hlasovat o mém legislativně technickém pozměňovacím návrhu jako o prvním.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: A o návrhu pana poslance Šustra potom jako o celku nebo po částech? - (Poslanec Teplík: O celku.) Dobře, jako o celku.

Nejprve tedy rozhodneme o legislativně technickém návrhu pana poslance Teplíka. Prosím o stanoviska - pan ministr souhlasí, zpravodaj rovněž.

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 292 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 292 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 156 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Tomáš Teplík: V tuto chvíli tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Šustra, a to o bodu 1 a 2 dohromady, protože tvoří logický celek. Pan kolega Šustr s tímto postupem souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska - pan ministr neutrální, pan zpravodaj spíše kladné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 293 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 293 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 pro vyslovilo 129 a 4 byli proti.

 

Vzhledem k tomu, že o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno, přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 529, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Na žádost pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 294 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 294 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 161 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodajovi, blahopřeji panu ministrovi.

 

Dalším bodem je

 

115.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby
/sněmovní tisk 518/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr spravedlnosti Otakar Motejl a zpravodajka výboru pro obranu a bezpečnost poslankyně Ivana Hanačíková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 518/3.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nevidím, že by někoho rušil opoziční poslanec, nevidím ani nikoho, že by se hlásil do rozpravy, rozpravu tedy končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Ano, prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážená paní předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, důvodem k vyjádření mého závěrečného slova před hlasováním ve třetím čtení o této novele zákona o výkonu vazby je, abych především poděkoval petičnímu výboru i výboru pro obranu a bezpečnost za péči, kterou tomu věnovaly.

Pokud se týká některých pozměňovacích návrhů, chápu, že není vhodný okamžik, abych je jednotlivě rozebíral. Chtěl bych ovšem upozornit pouze na jedno jediné, že pozměňovací návrh uvedený pod A1, pokud o něm bude hlasováno nejprve, věcně odpovídá představě zákonodárce, resp. předkladatele, ovšem šťastnější formulace se vyskytuje až v pozměňovacím návrhu uvedeném pod B5. Doporučoval bych proto, aby bylo hlasováno nejprve o té řekl bych šťastnější formulaci pod B5, a tím se stal onen věcně sice dobrý, ale legislativně méně obratný návrh, uvedený pod A1, vyřešeným.

Chápu nepochybně dobře myšlené pozměňovací návrhy, které chtějí kategoricky stanovit na některé úkoly Vězeňské služby pevně na dny stanovené lhůty oproti navrhované koncepci "bezodkladně" nebo "urychleně". Domnívám se, že i když ta myšlenka je legislativně přesnější, pokud se stanoví lhůta, že životu a fungování celého toho delikátního mechanismu, kterým probíhá vazební řízení, je přiměřenější než stanovení pevné lhůty operativní vyjádření bezodkladného nebo urychleného vyřízení věci, protože z lidské přirozenosti často vyplývá, že je-li stanovena lhůta časovým vymezením, že velice často dochází k tomu, že lhůta je vyčerpána až do toho nejzazšího extrému.

Jinak budu mít ještě možnost, abych se k jednotlivým pozměňovacím návrhům vyjádřil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Uděluji slovo paní zpravodajce k případnému závěrečnému slovu a k tomu, aby nám oznámila proceduru, podle které budeme hlasovat.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Paní předsedající, dámy a pánové, navrhnu proceduru hlasování, přičemž vezmu v úvahu to, co říkal pan ministr.

Budeme tedy nejprve hlasovat o pozměňovacích návrzích pod bodem B, přičemž budeme hlasovat o bodu B5 zvlášť. Pokud projde pozměňovací návrh pod bodem B, stává se nehlasovatelným pozměňovací návrh A1 a A2.

Dále budeme hlasovat o bodech C1 a E1 naráz, protože jde o identické návrhy. Budou-li přijaty, je nehlasovatelný návrh F.

Dalším návrhem je návrh B2. Pokud bude přijat návrh B2, stává se C3 nehlasovatelné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP