(10.40 hodin)

(pokračuje Buzková)

Nyní se budeme zabývat bodem

 

109.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb.,
o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.
/sněmovní tisk 469/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali ministr obrany Vladimír Vetchý a zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Jan Vidím. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 469/2.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. (Nikdo.) Není tomu tak, rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést stručné závěrečné slovo. Je tomu tak, slovo má pan ministr Vladimír Vetchý.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Jediný možná trochu sporný bod v tomto zákoně je podřízenost náčelníka Vojenské policie ministru obrany. Co nás vedlo k této změně? Především nezbytnost nezávislého postavení Vojenské policie na jakékoliv složce ozbrojených sil, zejména z hlediska řešení protiprávních jednání. Ta se netýkají jenom Armády České republiky, ale všech složek, včetně ministerstva. Je potřeba, aby i vlastní vyšetřování v Armádě České republiky bylo naprosto nezávislé. Přepodřízeností náčelníka Vojenské policie se  řízení Vojenské policie a operativnost její činnosti ve prospěch Armády ČR a spolupráce s veliteli útvarů v žádném případě nezkomplikuje. Předpokládáme změnu organizační struktury Vojenské policie ve směru posílení výkonné policejní činnosti právě u jednotlivých vojenských útvarů. Ze současných sedmi teritoriálních velitelství Vojenské policie by měla vzniknout na území České republiky čtyři velitelství, tabulková místa ze zrušených velitelství budou předisponována do přímého výkonu služby. Tímto přepodřízením se zefektivní řízení Vojenské policie a zkvalitní se součinnost vazby a spolupráce zejména s Inspekcí ministra obrany a Vojenským zpravodajstvím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a prosím pana zpravodaje o případné závěrečné slovo, poté o návrh procedury.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Pan ministr ve svém závěrečném slově uvedl jediný sporný bod předloženého tisku, názor některých poslanců pro obranu a bezpečnost je právě opačný. Domnívají se, že náčelník Vojenské policie by měl být jmenován, a tedy přímo podřízen nikoliv Ministerstvu obrany, ale Armádě ČR jako takové, tedy Generálnímu štábu a jeho náčelníkovi. A proto je předložen jeden z pozměňovacích návrhů, který tuto problematiku řeší.

Myslím si, že o tomto je nezbytné rozhodnout hlasováním.

Návrh procedury je následující: Doporučuji, aby Poslanecká sněmovna nejprve rozhodla o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. C, poté o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. B a poté, pokud nikdo nebude namítat, je možné hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. A jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jsem přesvědčena opět o tom, že není-li námitek, jedná se o tak jednoznačnou a jednoduchou proceduru, že není potřeba o ní hlasovat. Pane poslanče, předkládejte prosím jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim s panem ministrem vyjádřete.

 

Poslanec Jan Vidím: Ano. Budeme nyní tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. C v tisku 469/2.

Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, stanovisko zpravodaje souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 287 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 287 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 80 a 47 bylo proti.

 

Pane zpravodaji, prosím o další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. B.

Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, stanovisko zpravodaje také nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 288 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 288 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 18 a 136 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o posledním pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. A.

Stanovisko pana ministra je souhlasné, stanovisko zpravodaje také souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 289 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 289 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 153 a nikdo nebyl proti.

 

Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb., podle sněmovního tisku 469, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 290 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 290 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 158 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Blahopřeji panu ministrovi a děkuji panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je

 

113.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních
souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 529/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Tomáš Teplík. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 529/2.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. (Nikdo.) Není tomu tak, rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. (Hlásí se zpravodaj.) Pan ministr má přednost.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Chtěl bych vystoupit v rámci rozpravy, pan kolega Severa mě teď před chvilkou trošku rozptýlil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Co v rámci rozpravy? Rozprava byla ukončena, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Nestihl jsem se včas přihlásit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, promiňte, ptala jsem se, zda se někdo do rozpravy hlásí, a vy jste se nehlásil.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Mluvil jsem s panem kolegou Severou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, zkuste se domluvit s některým z členů vlády kromě pana ministra Mertlíka, na kterého to neplatí, pokud je to skutečně nezbytně nutné, aby pro vás otevřel rozpravu, ale opravdu nemohu vycházet z toho, že některý poslanec je rozptýlený jiným poslancem, a proto si nestihne všimnout, že jsem mezitím uzavřela rozpravu.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, stručně se vyjádřím k pozměňovacímu návrhu, který zde byl podán v rámci druhého čtení.

Musím říci, že na straně jedné tento návrh jde zcela mimo obsah zákona, týká se jiného předmětu a byl využit prostor daný tím, že součástí tohoto návrhu zákona je drobná novela zákona živnostenského. Myslím si, že toto obecně není dobrá praxe. Na straně druhé chci ale říci to, že obsahově se mně zdá, že jde o návrh rozumný. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím pana zpravodaje, který má nyní slovo.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, omlouvám se, že jsem tady způsobil trošku rozruch, ale nicméně v žádném případě vám nechci komplikovat řízení schůze. Nicméně byl jsem rozptýlen jedním z pánů kolegů z čistě opoziční strany, který se dožadoval zpravodajství na můj úkor. Kdyby to bylo možné, rád bych mu ho přenechal.

Nicméně měl jsem v úmyslu přednést jeden velmi drobný legislativně technický pozměňovací návrh v rámci rozpravy, ale s panem ministrem jako s předkladatelem jsme se dohodli, že tento návrh bude přednesen v Senátu.

Nezbývá mi tudíž nic jiného než navrhnout proceduru hlasování, a to sice v tom smyslu, že nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana kolegy Šustra, a domnívám se, že bychom měli o bodu 1 a 2 hlasovat dohromady, protože tvoří jediný a logický celek, a poté bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku, případně ve znění pozměňovacího návrhu, bude-li přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP