(10.30 hodin)

Poslanec Jiří Václavek: Nyní tedy navrhuji hlasovat o návrzích E1 až E7 jako o celku, tak jak bylo dohodnuto s kolegou Ježkem.

Stanovisko předkladatele neutrální, stanovisko zpravodaje doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 281 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 281 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 173 pro něj vyslovilo 115 a 44 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Václavek: Nyní doporučuji hlasovat o návrhu F1 kolegy Jičínského

Stanovisko předkladatele mírně neutrální, stanovisko zpravodaje záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 282 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 282 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 172 pro něj vyslovilo 27 a 97 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Václavek: Dostáváme se k pozměňovacím návrhům kolegy Brouska. Pozměňovací návrh G1.

Stanovisko předkladatele záporné, stanovisko zpravodaje také záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 283 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 283 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 173 pro něj vyslovilo 61 a 89 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Václavek: Tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu G2.

Stanovisko předkladatele záporné, stanovisko zpravodaje také záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 284 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 284 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 173 pro něj vyslovilo 55 a 113 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Václavek: Paní předsedající, vzhledem k tomu, že byl přijat pozměňovací návrh B14, navrhuji, abychom hlasovali o změně tohoto zákona, tak jak jsem uvedl v obecné rozpravě, tj. že tam, kde se - nevím, mám to číst znova, nebo stačí se odvolat na rozpravu?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Odvolejte se na rozpravu.

 

Poslanec Jiří Václavek: Tak jak jsem uvedl v předchozí rozpravě, to znamená že jsme rozšířili zákon ještě o novelu zákona 353/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Rozumím tomu, že je to hlasování o bodu A13?

 

Poslanec Jiří Václavek: Ne. To souviselo s B14, resp. A13, která byla odsouhlasena.

 

Poslanec Marek Benda (z lavice): Doplnění názvu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Doplnění názvu zákona, děkuji. Stanoviska?

 

Poslanec Jiří Václavek: Předkladatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 285 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 285 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 173 pro něj vyslovilo 172 a nikdo bylo proti.

 

Poslanec Jiří Václavek: Paní předsedající, tím jsme podle mne vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a je možno dát hlasovat o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Taktéž se domnívám, že bylo o všech pozměňovacích návrzích hlasováno. Žádné protesty z pléna nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod číslem 296/1995 Sb. a zákona č. 322/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 513, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

(Mimo mikrofon poslanec Jiří Václavek: Ještě dani dědické. Vzájemná domluva.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já vím, ale myslím si, že toto ošetřuje schválený pozměňovací návrh.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 286 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 286 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 173 pro něj vyslovilo 139 a 20 bylo proti.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Blahopřeji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi.

 

Pan poslanec Cyril Svoboda se hlásí s technickou poznámkou.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, teď jsme schválili novelu zákona o sdružování v politických stranách, která obsahuje podstatnou část původních návrhů, které jsme vypracovali v našem poslaneckém návrhu, s jedinou výjimkou, která je obecná, tj. nedůvěra k České národní bance. Obecná nedůvěra v Českou národní banku vede k tomu, že poukázky bude vydávat Ministerstvo financí. Více důvěřujeme Ministerstvu financí než České národní bance.

Nicméně využívám svého práva, které mi uděluje jednací řád, a stahuji tento návrh, návrh poslanecký.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vzhledem k tomu, že nebylo ukončeno druhé čtení tohoto návrhu, bylo přerušeno před podrobnou rozpravou, tento zákon jsme měli nyní projednávat, lze považovat tento návrh za stažený.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím jsme vyčerpali všechny body, které byly pevně stanoveny na projednání dnešního dne. Nyní tedy budeme projednávat ta třetí čtení, která je možno projednat. Ráno jsem uvedla, které body to jsou, že to jsou body 109, 113, 115, 116 a 89 schváleného pořadu schůze. Také jsem dnes dopoledne uvedla, že jiné body nebude dnes možné ze třetích čtení projednat.

Nicméně obdržela jsem informaci našeho organizačního odboru, že budou dnes projednatelná ještě další třetí čtení, a to v odpolední části programu. Jsou to body 112, 123, 114 a 104. Prosím tedy, aby si všichni příslušní poslanci i ministři poznamenali, že ještě tato čtyři třetí čtení mohou být dnes projednána. Tyto body mohou být projednány od 12.30 hodin, a nebude-li Poslanecká sněmovna mít námitek - vzhledem k tomu, že není nijak určené pořadí, jak mají být tyto body projednány - navrhuji, aby se projednaly v pořadí, jak jsem tyto body nyní přednesla, protože v tomto pořadí uplynula jejich lhůta. Současně ale doporučuji, aby body 112 a 123 byly projednány jako první body dnešního odpoledního programu.

Na žádost některých kolegů ještě jednou přečtu všechna čísla, jak budou body projednávány. Nyní tedy budeme projednávat body 109, 113, 115, 116, 89. Poté body 112, 123, 114 a 104. S tím, že body 112, 123, 114 a 104 jsou projednatelné až v odpolední části pořadu a body 112 a 123 bychom projednali jako první dva body odpoledne.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP