(10.10 hodin)

(pokračuje Václavek)

Mimo bod B2, který je kontroverzní s bodem A4 z ÚPV, a C3 kolegy Krásy a mimo bod B11, který je kontroverzní s návrhem kolegy Bendy pod bodem D1.

Odhlasováním pozměňovacích návrhů rozpočtového výboru pod písmenem B mimo B1, B2 a B11 by se tím pádem staly nehlasovatelné totožné návrhy ústavně právního výboru uvedené pod bodem A6 - A13 a bod C4 kolegy Krásy, který je rovněž totožný s návrhem rozpočtového výboru. Dále by se hlasovalo v podstatě jednotlivě o bodech A1, A2, tím se rozhodne o B1 a C1, A4, čímž se rozhodne o B2 a C3, respektive C2 a C6, o bodě A5, čímž se rozhodne o C5 a A3, dále o D1 v souvislosti s B11, E1 - E7 kolegy Ježka jako o celku - kolega Ježek jako předkladatel s tím souhlasí, resp. to doporučuje. F1 kolegy Jičínského a G1 a G2 kolegy Brouska.

Pokud bude přijat A13, který je totožný s B14, pak jde o hlasování o změně návrhu zákona právě v souvislosti s tím, že se jde do zákona 357/1992, o dani dědické a darovací a o dani z nemovitosti. Tolik k mému návrhu procedury.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. K návrhu procedury se hlásí pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Jen pro zpravodaje připomínám tu prosbu, co jsem vznesl již v rozpravě, aby u bodů A2, případně B1, pokud na něj dojde, se rozdělilo hlasování, protože tam jsou navrženy dvě různé věci, které spolu navíc ani nesouvisejí.

 

Poslanec Jiří Václavek: Souhlasím s tím, že u bodu A2, resp. B1 a C1 by mělo být orientační hlasování už z toho důvodu, že se tam jedná o maximální výši částky příspěvku, která je dána v jednom návrhu na 25 tisíc za rok a v jiném návrhu na 50 tisíc za rok. Totéž se týká návrhu A4, resp. B2 a C3, kde se hovoří o tom, že darovací smlouva s určitým formálním průběhem musí být na dar buď nad 10 tisíc, anebo nad 50 tisíc. Podobně je to potom u hlasování mezi D1 a B1, kde je otázka státního příspěvku na mandát v krajském zastupitelstvu, kde jsou dva návrhy, a to ve výši 150 tisíc, resp. 250 tisíc. U těchto tří hlasování bych počítal s tím, že musí být hlasováno napřed orientačně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Výborný, pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, opravdu velmi upřímně oceňuji přípravu zpravodaje k tomuto tisku a také k této proceduře, ale velmi by mě zajímalo, kolik z nás v tuto chvíli tuší, jaká procedura je vlastně navrhována. Myslím si, že by bylo vhodné, aby pro úsporu času, alespoň propříště, nechci mařit toto jednání dnes, ale aspoň propříště v těch složitějších věcech zpravodaj sněmovny dohodl dopředu proceduru se zpravodaji jednotlivých klubů, protože teď to začíná být velmi velmi chaotické.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Svoboda, poté pan poslanec Benda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, myslím si, že si přece jen ušetříme práci, když budeme hlasovat bod za bodem, protože toto je na nekonečnou debatu. Také říkám, že ta věc nebyla předjednána předem, takže teď najednou v několika minutách máme rozhodnout o tom, jak se bude hlasovat v jednotlivých blocích. Možná, že to povede k přestávkám, které budeme konat. Nejlépe bod za bodem, myslím, že to bude nejrychlejší způsob.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Marek Benda už si nepřeje hovořit. Pokud nejsou žádné připomínky další, budeme hlasovat o návrhu, tak jak jej přednesl pan poslanec Václavek. Bude-li přijat, budeme hlasovat podle procedury, jak ji navrhl. Nebude-li přijat, budeme hlasovat bod po bodu, to znamená, jak navrhl pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Tedy o návrhu pana poslance Václavka rozhodneme v hlasování pořadové číslo 266, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 266 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 108 a 36 bylo proti.

 

Budeme se tedy řídit procedurou navrženou panem poslancem Václavkem. Pane poslanče, předkládejte prosím jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim spolu s panem ministrem vyjádřete.

 

Poslanec Jiří Václavek: Navrhuji hlasovat o návrzích uvedených pod bodem B, to znamená z rozpočtového výboru, mimo body B1, B2 a B11. Stanovisko předkladatele souhlasné, zpravodaje souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 267 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 267 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 146 a 1 byl proti.

 

Poslanec Jiří Václavek: Tím se staly nehlasovatelné totožné návrhy ústavně právního výboru, to je A6 - A13, a bod C4 kolegy Krásy.

Dále navrhuji hlasovat o návrhu A1 ústavně právního výboru. Předkladatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 268 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 268 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 171 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jiří Václavek: Dále navrhuji hlasovat o návrhu A2, resp. B1 a C1. Vzhledem k tomu, že A2 a C1 je textově lepší než číselně stejný návrh B1, navrhuji napřed hlasovat orientačně mezi A2 a C1. V A2, to je návrh ústavně právního výboru, je návrh na maximum 50 tisíc Kč na členský příspěvek za rok, v návrhu C1 je 25 tisíc.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S technickou poznámkou pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Jdu se potřetí domáhat rozděleného hlasování a zkusím vysvětlit, v čem myslím to rozdělené hlasování: Aby se zvlášť hlasovalo o tom, zda slovo "výše" nahradíme slovy "způsob stanovení", to je jedna věcná záležitost, a pak teprve orientačně hlasovat o finanční částce. Nemůžeme hlasovat orientačně o tom, co je textově lepší nebo horší, to nejde ani podle jednacího řádu, ale rozdělit hlasování na dvě různé věci, o tom, jestli bude výše nebo způsob stanovení a pak teprve o částce. (Zpravodaj: Souhlasím.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že je zcela správné, aby to bylo tak, abychom nejprve orientačně hlasovali mezi částkami 25 tisíc a 50 tisíc. Poté co rozhodneme hlasováním o částce, můžeme hlasovat o bodu A2, který už tedy s tím rozhodnutím výše… Pane poslanče, ale já říkám to samé, co chcete vy, protože bod A2 říká, že slovo "výše" se nahrazuje slovy "způsob stanovení", takže pokud by byl schválen bod A2, tak z toho jednoznačně vychází jedna varianta. Jak chcete jinak hlasovat? Já nemohu dát orientačně hlasovat mezi výši a způsobem stanovení.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Však já neříkám, abyste nechala orientačně hlasovat mezi výší a způsobem stanovení. To není orientační hlasování, to je jedno věcné hlasování. Vysvětlím vám to, paní místopředsedkyně, pokud možno po lopatě. (Místopředsedkyně Buzková: Buďte tak laskav.) Pro takový pozměňovací návrh budu. Pro jakýkoliv návrh na změnu částky prostě nebudu. Proto chci rozdělit hlasování. Já se chci jinak v hlasování zachovat ke změně textu a jinak k věci, která znamená změnu částky oproti předloženému návrhu. O to tady běží.

 

Poslanec Jiří Václavek: Myslím, že je jedno, jestli napřed odhlasujeme jedno nebo druhé. Jestli pan kolega Matulka na tom trvá, navrhuji, abychom hlasovali napřed o textu bez částky, to znamená o textu, který je uveden v bodě A2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP